Beslut 2006-05-19 (reg.nr 41-209-06)

En kurs gavs inom ramen för lärarprogrammet vid Lärarhögskolan i Stockholm men anordnades praktiskt av Stockholms universitet. En lärarstudent ansökte om tillgodoräknande av italienska universitetsstudier för denna kurs. Vilket lärosäte skall fatta beslutet om tillgodoräknande?

Ärendets bakgrund

DT ansökte om att få tillgodoräkna sig tidigare universitetsstudier i Italien som motsvarande sista terminen i svenska med didaktisk inriktning utan examensarbete, 61-80 poäng.

Stockholms universitet beslutade att tillgodoräkna DT sammanlagt 10 poäng.

Yrkande m.m.

DT överklagade beslutet.

Stockholms universitet inkom med yttranden och anförde därvid bl.a. följande. DT är i formell mening inte student vid universitetet utan bedriver studier inom lärarprogrammet vid Lärarhögskolan i Stockholm. Delar av programstudierna sker vid universitetet enligt avtal mellan lärosätena.

Överklagandenämnden yttrade

Skäl

Enligt 1 kap. 4 § högskoleförordningen (1993:100) avses med student i denna förordning den som är antagen till och bedriver högskoleutbildning och med doktorand en student som är antagen till och bedriver forskarutbildning, allt i den mån inte annat anges särskilt. Av handlingarna framgår att DT är antagen till och bedriver studier inom lärarprogrammet vid Lärarhögskolan i Stockholm. Han har ansökt om tillgodoräknande av italiensk högskoleutbildning för en fördjupningskurs i svenska. Sistnämnda kurs ges inom ramen för lärarprogrammet vid Lärarhögskolan i Stockholm men anordnas praktiskt av Stockholms universitet enligt en överenskommelse mellan lärosätena. Såvitt framgår av utredningen är DT i högskoleförordningens mening inte student vid universitetet utan student vid lärarhögskolan. Med hänsyn till detta borde lärarhögskolan ha fattat beslutet om tillgodoräknande i stället för universitetet. Vid angivna förhållande tar Överklagandenämnden inte upp överklagandet till prövning.

Nämndens avgörande

Överklagandenämnden för högskolan avvisar överklagandet.