Beslut 2005-05-27 (reg.nr 41-265-05)

Tillgodoräknande av utbildning från Brooklyn-Queens Conservatory of Music, USA. Kunde utbildningen godtas som högskoleutbildning?

Ärendets bakgrund

S ansökte hos Stockholms universitet om att få tillgodoräkna sig studier i musik från Brooklyn-Queens Conservatory of Music, USA, som 10 poäng breddningsstudier i fil. kand. examen. Stockholms universitet avslog begäran.

Yrkande m.m.

S överklagade universitetets beslut och anförde bl.a. följande. Hon anser att hennes studier vid Brooklyn-Queens Conservatory of Music motsvarar svensk högskoleutbildning. För att visa att skolans nivå motsvarar svensk högskoleutbildning har hon bifogat handlingar som styrker att The State University of New Jersey RUTGERS, som är ackrediterat, har godkänt utbildning från hennes skola som grund för att börja på deras mastersprogram.

Stockholms universitet bedömde att den utbildning som S åberopat inte kan godtas som högskoleutbildning och anförde bl.a. följande. För att studier skall kunna tillgodoräknas skall de motsvara utbildning för vilken de är avsedda att tillgodoräknas. S vill tillgodoräkna sig studierna i USA som breddningsstudier i en examen. För att generellt kunna bedöma om utbildningen vid ett visst lärosäte ligger på högskolenivå tittar universitetet på om lärosätet är erkänt. För studier i USA betyder det normalt att lärosätet skall ha s.k. regional accreditation. Brooklyn-Queens Conservatory of Music är inte ett erkänt lärosäte. Universitetet har därefter prövat om studierna trots det kan anses motsvara svensk grundläggande högskoleutbildning. Därvid har universitetet samrått med Kungl. Musikhögskolan. Universitetet anser dock inte att studierna motsvarar svenska grundläggande högskoleutbildning. Den handling som S i sitt överklagande hänvisar till säger inget om Brooklyn-Queens Conservatory of Musics generella nivå. Handlingen visar endast att utbildningen i ett enskilt fall har tagits i beaktande vid antagning till mastersprogrammet i musik vid State University of New Jersey, RUTGERS. Universitetet har inte prövat om den åberopade utbildningen motsvarar utbildning vid Kungl. Musikhögskolan utan endast samrått med den för att se om studierna, trots att de inte är från ett erkänt lärosäte, skulle kunna bedömas motsvara svensk grundläggande högskoleutbildning.

S anförde i ett yttrande till Överklagandenämnden bl.a. följande. Hon anser att Stockholms universitet inte har haft tillräcklig information för att kunna fatta ett korrekt beslut. Enligt hennes egna kontakter med Kungl. Musikhögskolan har högskolan bara svarat nekande på om den känner till den amerikanska utbildningen utan att göra någon värdering av den. Till sitt yttrande har hon också bifogat intyg från Manhattan School of Music, Indiana University och Columbia University, alla ackrediterade och väl respekterade institutioner. De tre intygen visar att elever som studerat på Brooklyn-Queens Conservatory of Music har fått tillgodoräkna sig poäng eller examina därifrån hos de ackrediterade institutionerna, flera gånger beträffande flera studenter. Det finns alltså en generell tendens hos flera ackrediterade institutioner i USA att godkänna utbildningen som likvärdig deras egen. Det andra dokumentet hon åberopat är en utvärdering av Brooklyn-Queens Conservatory of Music, gjord av professor Richard Heschke. Utvärderingen gjordes då det planerades ett samarbete mellan Touro College och Brooklyn-Queens Conservatory of Music. I utvärderingen konstateras att Brooklyn-Queens Conservatory of Music har hög kvalitet och integritet och i allt väsentligt har en tillräcklig nivå för att ingå i en högskoleutbildning. Slutligen har hon åberopat ett dokument som innehåller ett förslag om högskoleprogram i musik mellan Touro College och Brooklyn-Queens Conservatory of Music, inlämnat till The New York State department of Education av Touro College. Hon menar att hon med hjälp av dessa dokument visat att kursen hon läst motsvarar svensk högskolenivå och ansöker därför om att få tillgodoräkna sig 10 högskolepoäng.

Överklagandenämnden inhämtade synpunkter från Högskoleverket, bedömningsavdelningen, som menade att de dokument S numera åberopat talade för att utbildningen vid Brooklyn-Queens Conservatory of Music motsvarar svensk högskoleutbildning.

Stockholms universitet yttrade sig och anförde bl.a. följande. De dokument som S har bifogat sitt yttrande visar att det från flera ackrediterade lärosäten i USA finns en generell acceptans av den utbildning som ges vid Brooklyn-Queens Conservatory of Music. Vidare visar utredningen av professor Richard Heschke att utbildningen håller sådan kvalitet att den skulle kunna ingå i ett utbildningsprogram som var tänkt att ges gemensamt av Touro College och Brooklyn-Queens Conservatory of Music. De nya uppgifterna ändrar på ett avgörande sätt förutsättningarna för bedömningen av de aktuella studierna. Med nuvarande underlag är det möjligt att tillmötesgå S' önskemål om tillgodoräknande av studierna som grundläggande högskoleutbildning till en omfattning om 10 poäng. Universitetet tillstyrker därför bifall till överklagandet.

Överklagandenämnden yttrade

Skäl:

Överklagandenämnden finner, med hänsyn till Stockholms universitets yttrande och vad som i övrigt framkommit i ärendet, att de av S åberopade studierna vid Brooklyn-Queens Conservatory of Music i huvudsak svarar mot svensk högskoleutbildning. Överklagandet skall därför bifallas.

Nämndens avgörande:

Överklagandenämnden för högskolan bifaller överklagandet på så sätt att S får tillgodoräkna sig studierna vid Brooklyn-Queens Conservatory of Music som 10 poäng grundläggande högskoleutbildning vid Stockholms universitet.