Beslut 2005-02-18 (reg.nr 41-35-05)

En högskola avslog en ansökan om tillgodoräknande eftersom högskoleförordningen tolkades på så sätt att det inte var möjligt att tillgodoräkna delkurser. Överklagandenämnden har ansett att det saknas stöd för denna tolkning av högskoleförordningen.

Ärendets bakgrund

MS ansökte om att få tillgodoräkna sig vissa delkurser från Högskolan Halmstad vid Högskolan Kristianstad. Genom beslut den 8 december 2004 avslog Högskolan Kristianstad ansökan med motiveringen att MS begäran om tillgodoräknande avsåg delkurser och inte avslutade kurser.

Yrkande m.m.

MS överklagade beslutet och anförde att hon borde få tillgodoräkna sig delkurserna då hon erhållit betyget godkänt på dem och att de senare skall kunna ingå i en lärarexamen. Högskolan Kristianstad vidhöll sitt beslut.

Överklagandenämnden yttrade

Skäl:

Enligt 6 kap. 12 § högskoleförordningen (1993:100) har en student, som vid en högskola inom landet har gått igenom viss grundläggande högskoleutbildning med godkänt resultat, rätt att tillgodoräkna sig detta för högskoleutbildning vid en annan högskola. Detta gäller dock inte, om det finns en väsentlig skillnad mellan utbildningarna. Högskolan Kristianstads beslut att inte tillgodoräkna i ärendet aktuella kurser grundas på att dessa inte utgör avslutade kurser, utan endast delkurser. Något stöd för en sådan tolkning av bestämmelserna om tillgodoräknande finns inte i högskoleförordningen (se Överklagandenämndens beslut den 14 mars 2003, reg.nr 41-48-03). Högskolan Kristianstad har inte bedömt MS ansökan i sak eftersom den tolkat högskoleförordningen på så sätt att tillgodoräknande inte är möjligt i förevarande fall. Överklagandenämnden har inte som första instans att ta ställning till ansökan i sak. Med hänsyn till instansordningsprincipen skall därför ärendet återförvisas till Högskolan Kristianstad för erforderlig handläggning.

Överklagandenämndens ställningstagande - att det saknas stöd för högskolans tolkning av högskoleförordningen att det inte är möjligt att tillgodoräkna delkurser - innebär inte att nämnden också anser att i ärendet aktuella delmoment kan ingå i en lärarexamen. Denna fråga prövas inte av Överklagandenämnden inom ramen för detta ärende.

Nämndens avgörande:

Överklagandenämnden för högskolan undanröjer det överklagade beslutet och återförvisar ärendet till Högskolan Kristianstad för fortsatt handläggning.