Beslut 2004-03-12 (reg.nr 41-65-04)

Begäran om att få tillgodoräkna sig utbildning och yrkesverksamhet som bland annat lärare och utbildningsledare för praktikmoment inom socionomprogrammet (Lunds universitet).

Ärendets bakgrund

Genom det överklagade beslutet avslog Lunds universitet MM:s begäran att få tillgodoräkna sig yrkesverksamhet som motsvarande kursen Handledd studiepraktik, 20 poäng inom socionomprogrammet, Lunds universitet.

Institutionsstyrelsen vid Socialhögskolan anförde i sitt beslut den 10 december 2003 bl.a. att den åberopade arbetslivserfarenheten inte uppfyller de principer för tillgodoräknande av handledd studiepraktik som är antagna av institutionsstyrelsen: att den åberopade yrkesverksamheten skall innehålla socionomarbetsuppgifter, att omfattningen av den åberopade yrkesverksamheten skall vara minst 5 års heltidstjänstgöring samt att studenten har genomgått såväl yrkeshandledning som personligt inriktad handledning i samband med den åberopade yrkesutövningen.

Yrkande m.m.

MM överklagade och anförde därvid bl.a. följande. Hon anser att beslutet är felaktigt och orimligt då institutionens principer för tillgodoräknande inte har något stöd i högskoleförordningen. Institutionsstyrelsens principer anger att för att få tillgodoräkna sig praktik skall yrkesverksamheten innehålla socionomuppgifter. Detta är en felaktig tolkning av 6 kap. 13 § högskoleförordningen. Tolkningen innebär att man skall vara socionom för att kunna förvänta sig att tillgodogöra sig praktik. Det är väl ingen annan än en socionom som kan utföra socionomarbetsuppgifter. Hon är inte socionom men anser att hon har motsvarande kunskaper och färdigheter som ingår i en yrkesverksam socionoms arbetsuppgifter. Hon anser att hon med sina kunskaper och färdigheter lever upp till högskoleförordningens kriterier. Omfattningen av hennes yrkeserfarenhet motsvarar mer än väl 19 veckors praktik på socionomutbildningen. Hon läser även en s.k. steg 1 utbildning i kognitiv psykoterapi under vilken hon har 120 timmars handledning. Hon har en fil.kand. i svenska och filosofi och en ämneslärarexamen. Hon har arbetat som journalist och har bott utomlands. Hon beskriver sitt nuvarande arbetet vid Ängelholms högre utbildningar och anser att hon i sitt arbetet som lärare och utbildningsledare har och har haft uppgifter av kurativ karaktär.

Överklagandenämnden anmodade härefter Lunds universitet att yttra sig i frågan i vilken mån den klagandes åberopade yrkeserfarenhet motsvarar universitetets krav för tillgodoräknande och hur stor del av kursen denna erfarenhet i så fall motsvarar.

Prefekten vid Socialhögskolan Lunds universitet, CL anförde i yttrande bl.a. följande. Praxis är att delar av denna kurs inte tillgodoräknas. Orsaken är att kursen är integrerad, dvs. utgör en sammanhängande kontinuerlig process med regelbundna handlednings- och utvecklingssamtal, där studenten stimuleras till kontinuerlig reflektion över såväl emotionella som intellektuella erfarenheter av praktiken. Kursen är en sammanhållen kurs och rymmer därför inte några delkurser eller delmoment. För att kunna tillgodogöra sig kursen Handledd studiepraktik skall motsvarande moment ha genomförts som en process och i sin helhet. Institutionsstyrelsens bedömning var att MM:s arbetserfarenheter inte uppfyllde institutionsstyrelsens krav för tillgodoräknanden.

Överklagandenämnden yttrade

Skäl:

Enligt 6 kap. 12 § högskoleförordningen (1993:100) har en student som vid en högskola inom landet har gått igenom viss grundläggande högskoleutbildning med godkänt resultat, rätt att tillgodoräkna sig detta för högskoleutbildning vid en annan högskola. Detta gäller dock inte, om det finns en väsentlig skillnad mellan utbildningarna.

Vidare framgår av 13 § samma kapitel att student har rätt att tillgodoräkna sig annan utbildning än den som avses i 12 §, om de kunskaper och färdigheter som studenten åberopar är av en sådan beskaffenhet och har en sådan omfattning att de i huvudsak svarar mot den utbildning för vilken de är avsedda att tillgodoräknas. Student får även tillgodoräknas motsvarande kunskaper och färdigheter som har förvärvats i yrkesverksamhet.

Överklagandenämnden för högskolan finner att den åberopade yrkeserfarenheten inte kan anses motsvara de kunskaper och färdigheter som krävs. Överklagandet skall därför avslås.

Nämndens avgörande:

Överklagandenämnden för högskolan avslår överklagandet.