Beslut 2004-03-12 (reg.nr 41-1015-03)

Begäran om att få tillgodoräkna sig yrkesverksamhet som frivårdsinspektör för praktikmoment inom socionomprogrammet (Örebro universitet).

Ärendets bakgrund

Genom det överklagade beslutet avslog Örebro universitet MO:s begäran att helt eller delvis få tillgodoräkna sig yrkesverksamhet som motsvarande kursen Handledd studiepraktik, 20 poäng inom socionomprogrammet, Örebro universitet.

Yrkande m.m.

MO överklagade och anförde därvid bl.a. följande. Den handledda studiepraktiken är en sammanhängande kurs och det anses i avslagsbeslutet att det ej är möjligt att tillgodoräkna sig del av kurs. Detta argument finner hon inte stöd för i 6 kap. 12-14 §§ högskoleförordningen om rätten att tillgodoräkna sig kurs. I hennes arbete som frivårdsinspektör erhåller hon regelbundet arbetshandledning samt processhandledning, vilket framgår av det intyg hon bifogade begäran om tillgodoräknande av handled studiepraktik. Det torde inte vara orimligt att tillgodoräkna del av den handledda studiepraktiken. Hon kan fullfölja de obligatoriska seminarierna samt de skriftliga inlämningsuppgifter som krävs för att bli godkänd, även om den praktiska studiepraktiken reduceras i förhållande till de erfarenheter hon erhållit som frivårdsinspektör. Hon hänvisar till Sveriges Universitets- och högskoleförbunds projekt om validering och reell kompetens och till proposition 2001/02:15 Den öppna högskolan.

Programansvarig för socionomprogrammet, PH vid Örebro universitet anförde i yttrande bl.a. följande. Örebro universitet har under många år haft regler beträffande tillgodoräknande av den handledda studiepraktiken. Reglerna har blivit föremål för kritisk diskussion och universitetet fann att det hade alltför höga krav i förhållande till många andra utbildningar. Universitetet ändrade genom beslut den 16 december 2003 reglerna för tillgodoräknande till:

  1. Den åberopade verksamheten skall innehålla socionomarbetsuppgifter,
  2. Omfattningen av den åberopade yrkesverksamheten skall vara minst två års heltidstjänstgöring på socionomarbetsplatser.
  3. Den studerande skall ha fått handledning i samband med den åberopade yrkesutövningen av en utomstående handledare under minst 50 timmar. Med handledning avses ärendehandledning, personalgruppshandledning och/eller processhandledning. MO når dock inte upp till de nya reglerna för tillgodoräknande varför vårt avslag kvarstår.

MO inkom med skrivelse.

Överklagandenämnden anmodade härefter Örebro universitet att yttra sig i frågan i vilken mån den klagandes åberopade yrkeserfarenhet motsvarar universitetets krav för tillgodoräknande och hur stor del av kursen denna erfarenhet i så fall motsvarar.

Programansvarig för socionomprogrammet, PH vid Örebro universitet anförde i yttrande bl.a. följande. MO har inte den erfarenhet från socionomarbetsuppgifter som krävs för att få tillgodoräkna sig den Handledda studiepraktiken, 20 poäng, på termin 6 i socionomprogrammet. Arbetstiden är alltför kort och dessutom har hon inte haft processhandledning på sociala arbetet i den utsträckning som är nödvändigt för att kunna få erfarenheten tillgodoräknad som en akademisk kurs på 20 poäng.

MO inkom med slutligt yttrande.

Överklagandenämnden yttrade

Skäl:

Enligt 6 kap. 12 § högskoleförordningen (1993:100) har en student som vid en högskola inom landet har gått igenom viss grundläggande högskoleutbildning med godkänt resultat, rätt att tillgodoräkna sig detta för högskoleutbildning vid en annan högskola. Detta gäller dock inte, om det finns en väsentlig skillnad mellan utbildningarna.

Vidare framgår av 13 § samma kapitel att student har rätt att tillgodoräkna sig annan utbildning än den som avses i 12 §, om de kunskaper och färdigheter som studenten åberopar är av en sådan beskaffenhet och har en sådan omfattning att de i huvudsak svarar mot den utbildning för vilken de är avsedda att tillgodoräknas. Student får även tillgodoräknas motsvarande kunskaper och färdigheter som har förvärvats i yrkesverksamhet.

Överklagandenämnden för högskolan finner att den åberopade yrkeserfarenheten inte kan anses motsvara de kunskaper och färdigheter som krävs. Överklagandet skall därför avslås.

Nämndens avgörande:

Överklagandenämnden för högskolan avslår överklagandet.