Beslut 2003-12-12 (reg.nr 41-897-03)

Fråga om en uppdragsstuderande har möjlighet att tillgodoräkna sig annan utbildning än uppdragsutbildningen som grundläggande högskoleutbildning.

Ärendets bakgrund

B ansökte hos Högskolan i Halmstad om tillgodoräknande av bl.a. kurser i företagsekonomi från det forna Jugoslavien.

Av beslut av Högskolan i Halmstad den 3 september 2003 framgick bl.a. att B för lärarexamen vid högskolan fick tillgodoräkna sig visst antal poäng i företagsekonomi.

Yrkande m.m.

B överklagade beslutet och yrkade att få tillgodoräkna sig ytterligare poäng i företagsekonomi.

Högskolan i Halmstad uppgav i yttrande att de efter förnyad bedömning av ansökan beslutat att delvis tillstyrka bifall till överklagandet.

Överklagandenämnden yttrade

Skäl:

Enligt 12 kap. 2 § första stycket p. 6 högskoleförordningen (1993:100) får till Överklagandenämnden för högskolan beslut om tillgodoräknande av kurs överklagas.

Av 1 kap. 4 § samma förordning framgår följande. Med student avses i denna förordning den som är antagen till och bedriver högskoleutbildning och med doktorand en student som är antagen till och bedriver forskarutbildning, allt i den mån inte annat anges särskilt.

Enligt 6 kap. 14 § samma förordning skall högskolan pröva om en tidigare utbildning eller verksamhet kan godtas för tillgodoräknande. Endast den som är student och den som har gått igenom en sådan uppdragsutbildning som avses i 6 och 7 §§ förordningen (2002:760) om uppdragsutbildning vid universitet och högskolor kan komma i fråga för tillgodoräknande.

Enligt 6 § förordningen (2002:760) om uppdragsutbildning vid universitet och högskolor, härefter kallad uppdragsutbildningsförordningen, får de som deltar i uppdragsutbildning ges betyg och examensbevis eller kursbevis enligt bestämmelserna för grundläggande högskoleutbildning, om samma kvalitetskrav ställs på uppdragsutbildningen som på grundläggande högskoleutbildning.

Enligt 7 § samma förordning har den som gått igenom en sådan uppdragsutbildning som avses i 6 § rätt att tillgodoräkna sig utbildningen som grundläggande högskoleutbildning.

Av utredningen framgår bl.a. följande. B har genomgått en 4-årig ekonomisk utbildning i forna Jugoslavien. Högskoleverket har den 30 september 2003 bedömt att vissa uppräknade kurser i hennes jugoslaviska utbildning motsvarar 60 poäng på svensk högskolenivå. - B har genomgått en uppdragsutbildning (Kompletterande pedagogisk utbildning 60 poäng) vid Högskolan i Halmstad som Länsarbetsnämnden i Hallands län köpt in. Syftet med utbildningen var att utbilda personer med utländsk bakgrund för pedagogiska arbetsuppgifter i förskola/fritidshem/grundskola eller gymnasium. Utbildningen skulle kunna leda fram till lärarexamen, modersmålslärare eller arbete som pedagogisk assistent. - Av registerutskrift den 20 oktober 2003 från Högskolan i Halmstad framgår att B fullföljt uppdragsutbildningen samt att hon för närvarande inte studerar vid lärosätet. Överklagandenämnden gör följande bedömning.

Som Överklagandenämnden uppfattar B:s ansökan önskar hon tillgodoräkna sig delar av sin jugoslaviska utbildning för att senare, med nämnd utbildning och annan utbildning sammanslagen, kunna erhålla en lärarexamen med inriktning mot gymnasieskolan.
För att kunna komma i fråga för tillgodoräknande krävs att den sökande är student eller att denne har genomgått en sådan uppdragsutbildning som avses i 6 och 7 §§ uppdragsutbildningsförordningen. Av utredningen i ärendet framgår att B för närvarande inte i högskoleförordningens mening är student vid Högskolan i Halmstad. Någon rätt att tillgodoräkna sig den jugoslaviska utbildningen i egenskap av student föreligger således inte i B:s fall.

Då B genomgått uppdragsutbildning har hon enligt 6 kap. 14 § högskoleförordningen jämförd med 7 § uppdragsutbildningsförordningen rätt att tillgodoräkna sig uppdragsutbildningen som grundläggande högskoleutbildning. Någon möjlighet att, som B yrkar, därutöver tillgodoräkna annan utbildning ges inte enligt 7 § uppdragsutbildningsförordningen.

Överklagandenämnden finner att stöd för tillgodoräknande i enlighet med yrkandet saknas i författning. Överklagandet skall därför avslås.

Nämndens avgörande:

Överklagandenämnden för högskolan avslår överklagandet.