Beslut 2003-11-14 (reg.nr 41-873-03)

Begäran om att få tillgodoräkna sig arbetslivserfarenhet som tolk för praktikmoment inom socionomprogrammet (Stockholms universitet).

Ärendets bakgrund

LD ansökte hos Stockholms universitet om att få tillgodoräkna sig arbetslivserfarenhet som motsvarade Handledd studiepraktik II, 15 poäng, termin 6 inom socionomprogrammet. Universitetet avslog ansökan.

Yrkande m.m.

LD överklagade universitetets beslut och anförde därvid bl.a. följande. Hon anser att hon uppfyller högskoleförordningens principer för studerandes rätt att tillgodoräkna sig kunskaper som förvärvats i yrkesverksamhet. Vidare hänvisar hon till institutionens tillstyrkande av tolken BK:s ansökan om tillgodoräknande av arbetslivserfarenhet. Han fick sin ansökan om tillgodoräknande av tidigare yrkeslivserfarenhet tillstyrkt 2000. Hon anser att det beslutet är prejudicerande och att det därför bör beaktas när hennes ansökan behandlas - allra helst som hennes yrkeserfarenhet som auktoriserad tolk är nio år längre jämförd med BK:s vid ansökningstillfället.

Av ett yttrande från institutionen för socialt arbete framgick bl.a. följande. Yrkeserfarenhet som tolk räknas vanligtvis inte in i kategorin som tänkbara arbetsuppgifter för socionompraktik. Det av institutionen tidigare fattade beslutet, som sökanden hänvisar till, innebar en sammanvägning av den sökandes alla meriter, så enbart erfarenheten som tolk hade inte varit tillräcklig för att ersätta den handledda studiepraktiken. LD har inte åberopat någon annan erfarenhet inom socialt arbete eller inom angränsande område än sin yrkeserfarenhet som tolk. Den sökandes yrkeserfarenhet som tolk har till viss del varit socialt inriktad, men den kan inte anses ersätta handledd studiepraktik med de definierade studiemål som är formulerade i kursplanen.

Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden avstyrkte överklagandet med hänvisning till att inget nytt framkommit i ärendet.

LD inkom med skrivelse.

Överklagandenämnden yttrade

Skäl:

Överklagandenämnden finner att det inte har framkommit någon omständighet som föranleder nämnden att frångå universitetets ställningstagande. Överklagandet skall därför avslås.

Nämndens avgörande:

Överklagandenämnden för högskolan avslår överklagandet.