Beslut 2003-08-15 (reg.nr 41-366-03)

Begäran om tillgodoräknande av yrkesverkserfarenhet inom receptarieprogrammet.

Ärendets bakgrund

S ansökte om att få tillgodoräkna sig tidigare yrkeserfarenhet som apoteksassistent och apotekstekniker som motsvarande kursen Tillämpad apoteksfarmaci, 9 poäng på receptarieprogrammet 120 poäng.

Grundutbildningskommittén vid farmaceutiska fakulteten, Uppsala universitet avslog ansökan med hänvisning till kursens längd, endast ca åtta veckor, och utifrån den erfarenhet som erhållits vid andra utbildningsorter och från Apoteket AB:s handledare. Grundutbildningskommittén beslutade att efter kursens genomförande för första gången höstterminen 2003 utreda huruvida ett tillgodoräknande kan vara möjligt kommande terminer.

Yrkande m.m.

S överklagade beslutet och anförde bl.a. följande. När hon tittat på PM med detaljerad målbeskrivning av vad de receptariestuderande skall lära sig på praktiken märker hon att hon kan de flesta punkterna och har jobbat självständigt med dem under flera år. Några exempel är Apotekets terminalsystem, varuförsörjning, rådgivning i egenvården, registrering av recept och utlämning av receptbelagd medicin. Hon anser därför att hon bör få tillgodoräkna sig sin arbetslivserfarenhet med minst fyra veckor under praktiken.

Universitetet vidhöll sitt tidigare beslut.

Överklagandenämnden yttrade

Skäl:

Av 6 kap. 13 § högskoleförordningen (1993:100) framgår att en student har rätt att tillgodoräkna sig viss genomgången utbildning, om de kunskaper och färdigheter som studenten åberopar är av en sådan beskaffenhet och har en sådan omfattning att de i huvudsak svarar mot den utbildning för vilken de är avsedda att tillgodoräknas. Student får även tillgodoräknas motsvarande kunskaper och färdigheter som har förvärvats i yrkesverksamhet.

Av kursplanen för kursen Tillämpad apoteksfarmaci, 9 poäng framgår att praktiken inom receptarieprogrammet syftar till att göra den studerande förtrogen med farmaceutiskt arbete på apotek, apotekens olika verksamhetsgrenar samt apotekens roll och uppgift inom hälso- och sjukvårdsområdet. Kursen innefattar bl.a. varuförsörjning, recept- och egenvårdsexpedition, kundbemötande och etik, information, administration och sortimentskunskap samt arbete på apotek. De studerande genomför praktiken på de apotek som farmaceutiska fakulteten fastställt i samråd med Apoteket AB. Tonvikten är lagd vid lärande genom deltagande i det dagliga arbetet på apotek och med inslag av inlärning baserad på problem. I praktiken ingår bl.a. seminarier och handledning av de studerande.

Av intyg som S bifogat ansökan om tillgodoräknande framgår att hon har varit anställd som apoteksassistent sedan oktober 1995. Det framgår vidare att arbetsuppgifterna bl.a. har bestått av varuhantering, lager, rådgivning i egenvård och receptregistrering.

Utredningen visar att den av S åberopade arbetslivserfarenheten i huvudsak svarar mot flera av de moment som enligt kursplanen ingår i kursen Tillämpad farmaci. Vid angivna förhållanden bör överklagandet bifallas på så sätt att S får tillgodoräkna sig 4 poäng inom den aktuella kursen.

Nämndens avgörande:

Överklagandenämnden för högskolan bifaller överklagandet på så sätt att S får tillgodoräkna sig sin yrkesverksamhet som motsvarande 4 poäng inom kursen Tillämpad apoteksfarmaci, 9 poäng vid Uppsala universitet.