Beslut 2003-08-15 (reg.nr 41-259-03)

Begäran om att få tillgodoräkna sig kursmoment från Historia på B-nivå för kursmoment i Historia på A-nivå (Högskolan i Gävle).

Ärendets bakgrund

HO ansökte vid Högskolan i Gävle om tillgodoräknande av 5 poäng från en temakurs i Historia på B-nivå såsom 5 poäng för kursen "Epoker och övergångsskeden" i Historia på A-nivå. Hans ansökan beviljades inte med motivering att ett B-kursmoment inte kan ersätta A-kursmomentet i fråga.

Yrkande m.m.

HO överklagade detta beslut och anförde bl.a. att han har 15 poäng i Historia A och 25 poäng i Historia B. Av dessa 25 poäng på B-nivå har han velat flytta över 5 poäng till A-nivå så att han kan ta ut sin lärarexamen. Han har uppfattat att det skulle vara möjligt att byta kurserna.

Ämnesföreträdaren i historia anförde i yttrande att det måste bygga på någon missuppfattning om möjligheten till utbytbarhet. Han anförde vidare:

Att släppa ut någon lärarstudent som inte läst grundkursen om industrialismen, demokratins framväxt, imperialismen, 1900-talets revolutioner, världskrigen, Förintelsen och Kalla kriget m.m. vare oss fullständigt främmande. Det har aldrig hänt tidigare och kommer förhoppningsvis aldrig att hända i framtiden. Begäran bör följaktligen avstyrkas.

Överklagandenämnden yttrade

Skäl:

Överklagandenämnden för högskolan finner att det inte har framkommit någon omständighet, som skulle föraleda nämnden att frångå högskolans ställningstagande.

Nämndens avgörande:

Överklagandenämnden för högskolan avslår överklagandet.