Beslut 2003-08-15 (reg.nr 41-253-03)

Begäran om att få tillgodoräkna sig barnmorskeutbildning för kursen Barn och ungdomars hälsa, 10 poäng, inom specialistutbildningen till distriktssköterska.

Ärendets bakgrund

ÅC ansökte hos Högskolan i Kristianstad om att få tillgodoräkna sig sin utbildning till legitimerad barnmorska som kursen Barn och ungdomars hälsa, 10 poäng, i sin specialistutbildning till distriktssköterska. Högskolan avslog ansökan den 2 april 2003.

Yrkande m.m.

ÅC överklagade högskolans beslut och anförde bl.a. följande. Hon tog inte med i ansökan om tillgodoräknande att hon arbetat som distriktssköterska åren 1982-1984 och då haft ansvar för ett barnrikt område med barnavårdscentral. Hon ansvarade för första hembesöket, alla barnkontroller och vaccinationer m.m. De enda brister inom ungdomars hälsa som hon har är inom skolhälsovården och de skall hon ta igen genom att ordna så att hon får gå med en skolsköterska under barn- och ungdomskursen.

Högskolan i Kristianstad redogjorde [i yttrande] för målen för specialistsjuksköterskeexamen och kursen Barn och ungdomars hälsa enligt examensordningen, bilaga 2 till högskoleförordningen (1993:100) och utbildnings- och kursplaner. Högskolan anförde bl.a. följande. Kursen Barn- och ungdomars hälsa, 10 poäng, omfattar teoretisk utbildning 5 poäng och klinisk utbildning 5 poäng. I kursen behandlas barn och ungdomars hälsa och sjukdom, skolhälsovård och förebyggande arbete bland barn och ungdomar. I den kliniska delen av utbildningen skall teoretiska kunskaper omsättas i klinisk verksamhet enligt direktiven för specialistsjuksköterskeutbildning till distriktssköterska. ÅC:s utbildning till legitimerad barnmorska kan inte anses rikta sig till den åldersgrupp av barn som specialistutbildningen till distriktssköterska gör. Barnmorskans ansvarsområde upphör där distriktssköterskans tar vid. ÅC:s arbete som sjuksköterska på vårdcentral 1982-12-01 - 1984-07-29 och på barnmorske- och ungdomsmottagning kan inte anses uppfylla de krav som en specialistsjuksköterskeutbildning av i dag ställer då hennes tjänstgöring saknar den teoretiska integrationen i klinisk utbildning enligt direktiven för specialistsjuksköterskeutbildning till distriktssjuksköterska.

Överklagandenämnden yttrade

Skäl:

Det har inte framkommit någon omständighet som föranleder Överklagandenämnden att frångå högskolans ställningstagande. Överklagandet skall därför avslås.

Nämndens avgörande:

Överklagandenämnden för högskolan avslår överklagandet.