Beslut 2003-06-13 (reg.nr 41-211-03)

Begäran om att få tillgodoräkna sig kiropraktorutbildning från 1985-1989 inom ramen för läkarutbildningen vid Karolinska institutet.

Ärendets bakgrund

I beslut den 27 mars 2003 avslog Karolinska institutet en ansökan från PE om tillgodoräknande av utbildning 1985-1989 vid the Anglo-European Chiropractic College, England, som valfri period på läkarutbildningens elfte termin.

Yrkande m.m.

PE överklagade beslutet och anförde därvid bl.a. följande. Beslutet att hans utbildning till kiropraktor om 160 poäng inte får tillgodoräknas som valfrikurs inom läkarutbildningen är felaktigt. Han vill att beslutet ändras och att han får tillgodoräkna sig åtta poäng. Kurser i biomekanik och radiologi, som han vill tillgodoräkna sig, är enligt Karolinska institutet kurser som inte tillför något nytt. Det är dock något som han inte upplevt i bemötandet av färdiga specialistkollegor. Många av dessa går utbildningar i vad som kallas ortopedisk manuell terapi. Han undrar varför Karolinska institutet gör en "bäst före bedömning" av hans utbildning. Varken i Karolinska institutets lokala examensordning eller i förarbetena till högskolelagen finner han något som reglerar när i tiden en viss kurs skall vara utförd för att den skall kunna tillgodoräknas.

Karolinska institutet avstyrkte i ett yttrande bifall till överklagandet och anförde därvid bl.a. följande. Inom läkarprogrammet finns tre valfria perioder, uppdelade på termin tre, sju och elva. Studierna inom valfria perioder spänner över en lång rad ämnen och alla är prövade gentemot läkarutbildningens mål. Syftet med de valfria kurserna är att studenter under respektive valfri period skall kunna använda kunskaper förvärvade under utbildningens gång till att på ett individuellt sätt fördjupa alternativt bredda sin läkarutbildning. Det aktuella beslutet baseras på att tillhandahållna ämnesbeskrivningar är så översiktliga att innehållet inte kan styrka fördjupning av ämnen eller grad av breddning, nivån på studierna är oklara och studierna har bedrivits inom områden där ämnesutveckling skett de 13-18 år som gått sedan utbildningen genomfördes. PE har först i sitt överklagande hänvisat specifikt till två ämnen som han vill få tillgodoräknade inom valfria perioder. Han har dock inte inkommit med dokument som föranleder ändring av tidigare beslut.

Överklagandenämnden yttrade

Skäl:

Det har inte framkommit någon omständighet som föranleder Överklagandenämnden för högskolan att frångå Karolinska institutets ställningstagande. Överklagandet skall därför avslås.

Nämndens avgörande:

Överklagandenämnden för högskolan avslår överklagandet.