Beslut 2003-05-16 (reg.nr 41-204-03)

Begäran om att få tillgodoräkna sig yrkesverksamhet från näringslivet som företagsekonomi på nivån 41-60 poäng.

Ärendets bakgrund

I beslut den 27 februari 2003 avslog - så som det får uppfattas - Malmö högskola en ansökan från L om att få tillgodoräkna sig kunskaper och färdigheter som han har förvärvat genom bl.a. yrkesverksamhet som motsvarande 20 poäng företagsekonomi. Yrkande m.m. L överklagade beslutet. I sitt överklagande hänvisade han bl.a. till en skrivelse där han redogjorde för vilken utbildning och arbetslivserfarenhet som borde tillgodoräknas honom. Han menade att dessa färdigheter borde tillgodoräknas honom så att han kunde erhålla en fullgjord "SÄL-utbildning" utan att behöva ta ytterligare 20 poäng fördjupningskurser inom företagsekonomi. Han framhöll att han genom arbetslivserfarenhet har varit verksam inom 19 av de 22 fortsättningskurser som erbjuds vid Lunds universitet på 41-60 poängnivån.

Malmö högskola avstyrkte i ett yttrande bifall till överklagandet och anförde därvid bl.a. att den yrkeserfarenhet inom näringslivet som L åberopade som motsvarande utbildning i företagsekonomi på nivån 41-60 poäng inte kunde ersätta kravet på djup inom ämnet.

Överklagandenämnden yttrade

Skäl:

Det har inte framkommit någon omständighet som föranleder Överklagandenämnden för högskolan att frångå Malmö högskolas ställningstagande. Överklagandet skall därför avslås.

Nämndens avgörande:

Överklagandenämnden för högskolan avslår överklagandet.