Beslut 2003-04-11 (reg.nr 41-171-03)

Begäran om att få tillgodoräkna sig metodkurser i psykologi för kursmoment i pedagogik (Umeå universitet).

Ärendets bakgrund

AS ansökte hos Umeå universitet om att få tillgodoräkna sig A-, B-, C- och D-kurserna i psykologi motsvarande momentet Att granska vetenskapliga publikationer om 5 poäng som ingår i kursen Pedagogik 20 poäng.

Universitetet avslog hans ansökan med hänvisning till att AS inte hade förvärvat kunskaper motsvarande momentet Att granska vetenskapliga publikationer 5 poäng.

Yrkande m.m.

AS överklagade beslutet och anförde därvid bl.a. följande. Han har dels läst fem poäng forskningsmetodik som ingår i kursen Psykologi C, 20 poäng, dels 5 poäng Metod som ingår i kursen Psykologi D, 20 poäng. Eftersom han har skrivit C- och D- uppsats i psykologi har han även fått vara opponent och respondent. Tidigare när han läste A-kursen i pedagogik fanns momentet Pedagogisk forskning 5 poäng som inte finns längre. Även denna kurs borde stödja tillgodoräknandet. Kursens mål är att studenten kritiskt skall kunna granska publikationer i pedagogik.

Umeå universitet avstyrkte i ett yttrande bifall till överklagandet.

Pedagogiska institutionen vid universitetet uppgav i ett yttrande bl.a. följande. AS har anfört att målet för kursen är att studenten skall lära sig att kritiskt granska publikationer i pedagogik. Detta är ett underordnat mål för kursen. Det centrala i kursen är att studenten skall förvärva en förståelse för hur vetenskaplig kunskap om pedagogikens studieobjekt skapas och förmedlas. Detta har AS inte förvärvat genom studier i metodkurser inom ämnet psykologi.

Överklagandenämnden yttrade

Skäl:

Det har inte framkommit någon omständighet som föranleder Överklagandenämnden för högskolan att frångå universitetets ställningstagande. Överklagandet skall därför avslås.

Nämndens avgörande:

Överklagandenämnden för högskolan avslår överklagandet.