Beslut 2003-04-11 (reg.nr 41-124-03)

Begäran om att få tillgodoräkna sig receptarieutbildning och yrkesverksamhet som praktikperiod inom apotekarprogrammet.

Ärendets bakgrund

ME ansökte i maj 2002 hos Uppsala universitet om att få tillgodoräkna sig receptariexamen och tidigare yrkeserfarenhet som receptarie som ersättning för delar av den 6 månader långa praktikperioden inom apotekarprogrammet. ME tillgodoräknades då motsvarande 3 månaders praktik. I december 2002 inkom ME med ett omformulerat arbetsintyg. Universitetet vidhöll sitt tidigare beslut vid denna omprövning och avslog ME:s ansökan.

Yrkande m.m.

ME överklagade beslutet och anförde bl.a. följande. Hon har en magisterexamen från apotekarprogrammet. I botten har hon en receptarieexamen och hon har arbetat på apotek, både i sitt hemland och i Sverige. Hon har ansökt om förkortad apotekarpraktik. För att få tillgodoräknande måste man ha arbetat på apotek under minst 6 månader. Under 1998 och 1999 arbetade hon 6 månader på apotek. Vidare arbetade hon 5 månader på apotek när hon tagit receptarieexamen våren 1993. Hon har också sommarjobbat på apotek under tiden på apotekarprogrammet. I sitt hemland har hon arbetat 2 år på apotek. Hon hoppas att med det underlag hon har kunna få ytterligare 1 månads förkortad praktik.

Farmaceutiska fakultetens grundutbildningskommitté vid Uppsala universitet anförde i yttrande bl.a. följande. Praktikdelen på apotekarprogrammet skall omfatta 6 månader enligt de EU-direktiv som finns för utbildningen. För de studenter som har receptarieexamen, 80 poäng eller har genomgått delar av receptarieprogrammet (praktikterminen) har grundutbildningskommittén fattat beslut om tillgodoräknande som innebär att 2-4 månader kan tillgodoräknas av apotekarprogrammets praktik. ME ansökte i maj 2002 hos Uppsala universitet om att få tillgodoräkna sig receptariexamen och tidigare yrkeserfarenhet som receptarie som ersättning för delar av den 6 månader långa praktikperioden inom apotekarprogrammet. Då ME:s tjänstgöring inte omfattade 6 månaders heltidstjänstgöring, tillgodoräknade grundutbildningskommittén henne 3 månaders praktik. I december 2002 inkom ME ånyo med ett arbetsintyg för 1998-1999. Dessa uppgifter stämde väl överens med de uppgifter som låg till grund för beslutet i maj 2002, varför grundutbildningskommittén vidhöll sitt tidigare beslut. Praktikperioden är den period då studenten genom att tillämpa de teoretiska kunskaper som inhämtats under tidigare terminer förbereds i sin roll som apotekare. Farmacetiska fakultetens grundutbildningskommitté vidhåller sitt tidigare beslut att bevilja ME tillgodoräknande motsvarande 3 månaders praktik inom apotekarprogrammet.

Överklagandenämnden yttrade

Skäl:

Enligt 6 kap. 14 § högskoleförordningen (1993:100) skall högskolan pröva om en tidigare utbildning eller verksamhet kan godtas för tillgodoräknande. Av utredningen framgår att ME fått tillgodoräkna sig motsvarande 3 månaders praktik inom apotekarprogrammet. Vad hon anfört och vad som därutöver framkommit i ärendet föranleder inte Överklagandenämnden att frångå universitetets bedömning. Överklagandet skall därför avslås.

Nämndens avgörande:

Överklagandenämnden för högskolan avslår överklagandet.