Beslut 2003-03-14 (reg.nr 41-110-03)

Begäran om att få tillgodoräkna sig examensarbete från grundskollärarutbildning för examensarbetet inom studie- och yrkesvägledarprogrammet.

Ärendets bakgrund

MÖ tog år 1999 grundskollärarexamen med inriktning mot undervisning i årskurserna 1-7 vid Umeå universitet. Nu läste hon på Studie- och yrkesvägledar-programmet, 120 poäng, vid universitetet. I augusti 2002 ansökte hon om att få tillgodoräkna sig sitt examensarbete om 10 poäng i grundskollärarexamen inom studie- och yrkesvägledarutbildningen. Umeå universitet avslog begäran den 11 november 2002.

Yrkande m.m.

MÖ överklagade universitetets beslut och anförde bl.a. följande. Hennes uppsats inom grundskollärarprogrammet heter Dyslexi - hur hjälper vi de drabbade barnen i skolan ? och omfattar 10 poäng. Hon anser att arbetet i huvudsak motsvarar Studie- och yrkesvägledarprogrammets mål för kursen Examensarbete, 10 poäng. Hon tycker att det är konstigt att andra uppsatser som inte haft direkt studievägledarperspektiv har fått tillgodoräknas inom utbildningen medan hennes uppsats inte bedöms passa in. Att hennes uppsatskurs bestod av 7 poäng uppsats och 3 poäng metod tycker hon inte skall påverka möjligheterna att tillgodoräkna sig den inom studie- och yrkesvägledarutbildningen. I examensbeviset och på uppsatsen står det att arbetet är en 10-poängs uppsats.

Umeå universitet vidhöll sitt beslut att inte tillgodoräkna MÖ examensarbetet och anförde bl.a. följande. Den för examensarbetet i studie- och yrkesvägledarutbildningen kursansvariga institutionen - institutionen för barn- och ungdomspedagogik, specialpedagogik och vägledning - avstyrkte bifall till ansökan med motivering att examensarbetet från grundskollärarutbildningen inte uppfyller kursplanens målsättning att skola, arbete och yrkesval skall sättas i centrum i examensarbeten inom studie- och yrkesvägledarutbildningen. Vidare anförde institutionen att studie- och yrkesvägledarens roll i problematiken med elever med dyslexi överhuvudtaget inte finns behandlad i examensarbetet från grundskollärarutbildningen. Institutionen menade dock att MÖs tidigare arbete mycket väl kan ligga till grund för ett examensarbete inom studie- och yrkesvägledarutbildningen genom att dyslexiproblemet beaktas ur ett studie- och yrkesvägledarperspektiv.

MÖ inkom med slutligt yttrande.

Överklagandenämnden yttrade

Skäl:

Det har inte framkommit någon omständighet som föranleder Överklagande-nämnden att frångå universitetets ställningstagande. Överklagandet skall därför avslås.

Nämndens avgörande:

Överklagandenämnden för högskolan avslår överklagandet.