Beslut 2003-01-24 (reg.nr 41-963-02)

Begäran om att få tillgodoräkna sig kursen Informatik, teoretisk ansats, D (5 poäng) vid Mitthögskolan för kursen Vetenskapliga undersökningsmetoder (5 poäng) inom ramen för magisterprogrammet i informatik vid Lunds universitet. Fråga om vem det ankommer på att visa att det finns en väsentlig skillnad mellan utbildningarna.

Ärendets bakgrund

Genom det överklagade beslutet avslog Lunds universitet GK:s begäran om att få tillgodoräkna sig kursen Informatik, teoretisk ansats, D, om 5 poäng vid Mitthögskolan för kursen Vetenskaplig undersökningsmetod om 5 poäng inom ramen för magisterprogrammet i informatik vid Lunds universitet. Som skäl för beslutet uppgav universitetet bl.a. följande. Främsta skälet till avslaget är bristen på kurslitteratur i anslutning till kursen vid Mitthögskolan. Kursen verkar mest bygga på föreläsningar och seminarier och har inte det djup som kursen i Lund har när det gäller att analysera data. Kursen vid Mitthögskolan lägger tonvikt vid systemvetenskaplig teori medan kursen i Lund lägger tonvikt vid vetenskaplig teori. Kurserna är ett bra komplement till varandra men inte utbytbara.

Yrkande m.m.

GK överklagade beslutet och anförde därvid bl.a. följande. Innan hon gick kursen vid Mitthögskolan var hon i kontakt med en studievägledare vid Ekonomihögskolan, Lunds universitet. Han bedömde att kurserna var likvärdiga. Hon har jämfört kursplaner och litteratur för kurserna. Hon kan medge att den skriftliga informationen som finns om kursen vid Mitthögskolan inte är den mest utförliga. Den skriftliga informationen ger dock inte en fullständig bild av omfattningen av litteraturstudierna vid kursen och inte heller av kursens huvudinriktning. Till varje kurstillfälle har det varit läsanvisningar på åtskilliga sidor. Lunds universitets uppfattning att Mitthögskolans kurs huvudsakligen behandlar systemvetenskaplig teori är grundlös. Tonvikten i undervisningen har legat på tillvägagångssätt och överväganden vid författandet av ett magisterarbete.

Lunds universitet inkom med ett yttrande i ärendet. Universitetet fann inte skäl att ompröva beslutet.

Överklagandenämnden yttrade

Skäl:

Enligt 6 kap. 12 § högskoleförordningen (1993:100, ändrad genom förordningen SFS 2001:738) har en student som vid en högskola inom landet har gått igenom viss grundläggande högskoleutbildning med godkänt resultat, rätt att tillgodoräkna sig detta för högskoleutbildning vid en annan högskola. Detta gäller dock inte, om det finns en väsentlig skillnad mellan utbildningarna.

I förarbetena till högskolelagen (1992:1434) anges att bestämmelsen om tillgodoräknande måste tillämpas generöst (bet. 1992/93:UbU3 Ny högskolelag m.m. s. 28). Det ankommer på högskolan att visa att det finns en väsentlig skillnad mellan utbildningarna (se prop. 2001/02:15 s. 180).

Överklagandenämnden för högskolan finner att universitetet inte visat att det finns en väsentlig skillnad mellan de aktuella kurserna. GK har därför rätt att tillgodoräkna sig den åberopade kursen för kursen Vetenskapliga undersökningsmetoder 5 poäng inom ramen för magisterprogrammet i informatik vid Lunds universitet. Överklagandet skall således bifallas.

Nämndens avgörande:

Överklagandenämnden för högskolan bifaller överklagandet på sätt att GK får tillgodoräkna sig kursen Informatik, teoretisk ansats, D (5 poäng) för kursen Vetenskapliga undersökningsmetoder (5 poäng) inom ramen för magisterprogrammet i informatik vid Lunds universitet.