Beslut 2003-01-24 (reg.nr 41-961-02)

Begäran om att få tillgodoräkna sig studier i psykologi vid University of Luton m.m. för moment inom kursen Sociologi A vid Umeå universitet.

Ärendets bakgrund

NN ansökte hos Umeå universitet om att få tillgodoräkna sig studier i psykologi vid University of Luton, Storbritannien, samt kursen Metod/Statistik, 3 poäng, inom Psykologprogrammet, för moment 3, Sociologisk och socialpsykologisk metod, 5 poäng, inom kursen Sociologi A, 20 poäng. Universitetet avslog hennes begäran med motiveringen att innehållet i hennes tidigare kurser inte kan i tillräcklig omfattning sägas överensstämma med innehållet i moment 3.

Yrkande m.m.

NN överklagade universitetets beslut och anförde bl.a. följande. Hon har de kunskaper och färdigheter som kursen syftar till att ge. Hon åberopar tidigare studier samt intyg och betyg. I den mån hon inte får tillgodoräkna sig sina tidigare studier fullt ut yrkar hon att hon enbart skall behöva komplettera de ofullständiga delarna på kursen.

Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, avstyrkte bifall till överklagandet och anförde bl.a. följande. Sociologiska institutionen har yttrat sig i ärendet och fakulteten finner inget skäl att göra någon annan bedömning. - Studierektorn för Sociologiska institutionen har i yttrande över överklagande anfört bl.a. följande. Skälen till att något tillgodoräknande inte kan beviljas är att delar av kursinnehållet inte i tillräcklig omfattning täcks av de kurser som NN läst tidigare. De områden det rör sig om är vetenskapsteori, informationssökning, diskursanalys samt det feministiska perspektivet.

Överklagandenämnden yttrade

Skäl:

Enligt 6 kap. 12 § första stycket högskoleförordningen (1993:100) har en student vid en högskola inom landet, som har gått igenom viss grundläggande högskoleutbildning med godkänt resultat, rätt att tillgodoräkna sig detta för högskoleutbildning vid annan högskola. Detta gäller dock inte, om det finns en väsentlig skillnad mellan utbildningarna. Enligt andra stycket gäller detsamma studenter som har gått igenom en viss utbildning med godkänt resultat vid universitet eller annan läroanstalt för högre utbildning i Danmark, Finland, Island eller Norge eller hos den som är part i Europarådets konvention av den 11 april 1997 om erkännande av bevis avseende högre utbildning i Europaregionen. - Storbritannien är part i ovan nämnda konvention.

Av utredningen framgår att NN har studerat psykologi vid University of Luton och då erhållit 360 s.k. credits. Av de engelska kursplanerna framgår att i utbildningen har ingått bl.a. insamlande och bearbetning av data, utförande av en vetenskaplig undersökning, problemlösning, analys av psykologisk forskning samt olika metoder vid psykologisk forskning. Vidare framgår att hon med godkänt resultat tenterat kursen Metod/Statistik, 3 poäng, inom Psykologprogrammet.

Överklagandenämnden gör följande bedömning. Då frågan om tillgodoräknande skall prövas ankommer det på högskolan att visa att det föreligger väsentliga skillnader mellan utbildningarna (se prop. 2001/02:15, s. 180). Det har inte visats föreligga en sådan väsentlig skillnad mellan de utbildningar som NN åberopar och moment 3, Sociologisk och socialpsykologisk metod, 5 poäng, att hon bör vägras tillgodoräknande. Överklagandet skall därför bifallas.

Nämndens avgörande:

Överklagandenämnden för högskolan bifaller överklagandet och beviljar NN rätt att tillgodoräkna sig moment 3, Sociologisk och socialpsykologisk metod, 5 poäng, inom kursen Sociologi A, vid Umeå universitet.