Beslut 2003-01-24 (reg.nr 41-959-02)

Begäran om att få tillgodoräkna sig examensarbete från sociala omsorgsprogrammet vid Göteborgs universitet för C-uppsats inom sjuksköterskeprogrammet vid Högskolan i Halmstad.

Ärendets bakgrund

OR ansökte hos Högskolan i Halmstad om att få tillgodoräkna sig ett uppsatsarbete om 10 poäng inom ämnet "omvårdnad" på nivån 41-60 poäng. Ämnet ingår i Sjuksköterskeprogrammet, 120 poäng. Högskolan avslog hans begäran den 21 oktober 2002 med motiveringen att en uppsats på C-nivån inom Sjuksköterskeprogrammet kräver fokusering på karaktärsämnet "omvårdnad", varvid kreditering inte kunde tillstyrkas.

Yrkande m.m.

OR överklagade högskolans beslut och anförde bl.a. följande. Han har under sina tidigare studier på det Sociala omsorgsprogrammet, 120 poäng, vid Göteborgs universitet, framställt en C-uppsats inom ett område som gränsar till omvårdnad, nämligen omsorg. Hans uppsats kretsar kring ett medicinskt ämne, nämligen "steriliserad av samhället", med betoning på de lindrigt utvecklingsstörda. Genom att analysera detta ämne med olika perspektiv (politiskt, medicinskt och existentiellt) ser han individens upplevelse av steriliseringsfrågan. Man kan utläsa omvårdnad i denna C-uppsats till stor del. Han har med ett medicinskt perspektiv, vilket kan vara intressant ur ett sjuksköterskeperspektiv. VIPS, modellen för dokumentation av omvårdnad i patientjournalen med hjälp av sökord, har i omvårdnadsstatus med sökorden kommunikation, kunskap/utveckling, aktivitet, välbefinnande, sexualitet/reproduktion och psykosocialt - sökord som han skriver en hel del kring i sin uppsats. Vidare tar han även upp medicinska uppgifter i sin uppsats.

Högskolan i Halmstad avstyrkte bifall till överklagandet och anförde bl.a. följande. Efter förnyad prövning vidhåller högskolan sitt beslut. OR:s uppsatsarbete har ett historiskt, medicinskt och existentiellt perspektiv. Han åberopar i sin överklagan det medicinska perspektivet. Ämnet medicin är dock ett annat ämne än ämnet "omvårdnad". De sex nyckelbegrepp som han anger saknar anknytning till "omvårdnad" liksom litteraturreferenserna.

Överklagandenämnden yttrade

Skäl:

Det har inte framkommit någon omständighet som föranleder Överklagandenämnden att frångå högskolans ställningstagande. Överklagandet skall därför avslås.

Nämndens avgörande:

Överklagandenämnden för högskolan avslår överklagandet.