Beslut 2002-11-15 (reg.nr 41-838-02)

Begäran om att få tillgodoräkna sig kurs i pedagogik för pedagogikkurs inom sociala omsorgsprogrammet vid Luleå tekniska universitet.

Ärendets bakgrund

Genom det överklagade beslutet avslog Luleå tekniska universitet NN:s begäran att få tillgodoräkna sig kursen Pedagogik A1, 10 poäng (PÄP 638) som motsvarande kursen Pedagogik 5 poäng (HVB 005) inom sociala omsorgsprogrammet vid Luleå tekniska universitet.

Yrkande m.m.

NN överklagade beslutet och anförde bl.a. följande. Hon anser att de tio poäng pedagogik hon läst skall tillgodoräknas inom hennes pågående utbildning, sociala omsorgsprogrammet, som hösten 2002 börjar med fem poäng pedagogik. Den pedagogik hon läst har en bred inriktning. Högskoleförordningen säger klart och tydligt att man skall vara generös vid tillgodoräknande, man skall inte behöva göra kurser flera gånger. Studiehandledningarna för kurserna visar på stora likheter.

Prefekten KA vid Luleå tekniska universitet yttrade sig och av bilagt yttrande från examinatorn KÖ framgick bl.a. följande. Vid bedömningen har jämförelse gjorts mellan det syfte/mål genomgången kurs Pedagogik A1, 10 poäng, haft: "Studenterna skall kunna redogöra för och reflektera över hur samhällsvillkor och kulturmönster utgör grunden för pedagogiska processer och system..." och med den kurs som tillgodoräknande sökts för. Det syfte som anges för kursen HVB005 är "Efter avslutad kurs skall studenten ha grundläggande kunskap om:...Kunskap och förståelse för tillämpning av pedagogik i arbete inom vård, rehabilitering och omsorg.", har bedömts inte motsvara syfte/mål i tidigare läst kurs. Vad avser innehållet i kursen konstateras att delar av innehållet sammanfaller med tidigare läst kurs, men fokus på målgrupper (förbereda för arbete inom vård, rehabilitering och omsorg) angivna i HVB005 saknas. Innehållet Handledning som motsvarar 1 poäng av moment/prov saknas helt i tidigare läst kurs. - Prefekten KA fann inga skäl att ändra beslutet.

Överklagandenämnden yttrade

Skäl:

Enligt 6 kap. 12 § högskoleförordningen (1993:100), ändrad genom förordningen SFS 2001:738) har en student vid en högskola som inom landet har gått igenom viss grundläggande högskoleutbildning med godkänt resultat, rätt att tillgodoräkna sig detta för högskoleutbildning vid en annan högskola. Detta gäller dock inte, om det finns en väsentlig skillnad mellan utbildningarna.

Vidare framgår av 13 § samma kapitel att student har rätt att tillgodoräkna sig annan utbildning än den som avses i 12 §, om de kunskaper och färdigheter som studenten åberopar är av en sådan beskaffenhet och har en sådan omfattning att de i huvudsak svarar mot den utbildning för vilken de är avsedda att tillgodoräknas. Student får även tillgodoräknas motsvarande kunskaper och färdigheter som har förvärvats i yrkesverksamhet. Utredningen kan inte anses visa att det finns en väsentlig skillnad mellan den åberopade kursen och kursen Pedagogik 5 poäng (HVB 005). Vid angivna förhållanden skall överklagandet bifallas.

Nämndens avgörande:

Överklagandenämnden för högskolan bifaller överklagandet på så sätt att NN får tillgodoräkna sig kursen Pedagogik A1, 10 poäng (PÄP 638) för kursen Pedagogik 5 poäng (HVB 005) inom ramen för sociala omsorgsprogrammet vid Luleå tekniska universitet.