Beslut 2002-11-15 (reg.nr 41-310-02)

Begäran om att få tillgodoräkna sig kurser i juridik från Linköpings universitet för kursen Processrätt inom juristutbildningen vid Stockholms universitet.

Ärendets bakgrund

Genom de överklagade besluten avslog Stockholms universitet RV:s begäran att få tillgodoräkna sig bl.a. kurserna Tvistelösningar i kommersiella förhållanden, 10 poäng, Kredit- och exekutionsrätt, 10 poäng samt åberopad arbetslivserfarenhet som motsvarande kursen Processrätt 13 poäng inom juristlinjen vid Stockholms universitet. Universitetet beslutade i stället att tillgodoräkna henne de nämnda kurserna som specialkurser inom juristlinjen.

Yrkande m.m.

RV överklagade besluten och anförde bl.a. följande. Kursen Tvistelösningar i kommersiella förhållanden vid Linköpings universitet behandlar samma eller motsvarande delar av civilprocessrätten som de som ingår i kursen Processrätt vid Stockholms universitet och kursen Kredit- och exekutionsrätt i Linköping behandlar motsvarande delar av specialprocessrätten som ingår i kursen i Stockholm. Hon har i sitt arbete förvärvat kunskaper och färdigheter som motsvarar minst de civilprocessuella delarna av kursen Processrätt och inom specialprocessrätt.

Hon yrkar att hon i första hand skall tillgodoräknas kursen Processrätt eller i andra hand att hon skall tillgodoräknas de huvudsakliga delar av nämnda kurs som avser civilprocessrätt och specialprocessrätt. Juridiska fakultetens utbildningsutskott vid Stockholms universitet yttrade sig och av ett till yttrandet bilagt yttrande från professor LH, kursföreståndare i processrätt, framgick bl.a. följande. Av kursbeskrivningen för ämnet Tvistelösningar i kommersiella förhållanden framgår att kursen inte avser straffprocessrätt, som tillsammans med civilprocessrätten utgör huvuddelen av processrättskursen vid Stockholms universitet. Litteraturlistan för kursen Tvistelösningar i kommersiella förhållanden innebär att den sökande inte har studerat tvångsmedel i brottmål, rättskraft och rättegångskostnader samt förfarandet i brottmål. Vidare upptar litteraturlistan inte någon rättsfallssamling. Studier av rättsfall utgör ett betydelsefullt inslag i processrättsutbildningen i Stockholm. Av bifogat intyg från advokat BE framgår inte att RV sysslat med straffprocessuella frågor. Med hänvisning till vad kursföreståndaren professor LH anfört avstyrker juridiska fakultetens utbildningsutskott bifall till tillgodoräknande av Processrätten i sin helhet eller i valda delar.

RV inkom med yttrande.

Överklagandenämnden anmodade härefter Stockholms universitet att yttra sig i frågan vari den väsentliga skillnaden består mellan kurserna i delarna civilprocess, specialprocess och exekutionsrätt ingående i kursen processrätt vid Stockholms universitet och de kurser RV åberopat i sitt överklagande. Universitetet anmodades även att närmare motivera sitt ställningstagande att inte tillgodoräkna RV delar av kursen Processrätt.

Juridiska fakultetens utbildningsutskott vid Stockholms universitet anförde i yttrande bl.a. följande. Kurslitteraturen i Linköping innebär att RV inte studerat tvångsmedel i brottmål, rättskraft och rättegångskostnader samt förfarandet i brottmål. Dessa avsnitt utgör cirka 40 procent av kursen. Kunskaper inom brottmål är en mycket viktig del inom juris kandidatexamen eftersom utbildningen behövs för att komma i fråga som domare och verksamhet som advokat. Detta framgår också av högskoleförordningens examensordning. Det ingår ingen rättsfallssamling i litteraturlistan för kursen Tvistelösningar i kommersiella förhållanden. I utbildningsplanen för utbildningen vid Stockholms universitet sägs att examination sker i form av rättsfallspromemorior, rättsfallsreferat etc. Vilka examinationsformer som används framgår av kursplanen. Studier av rättsfall utgör ett betydelsefullt inslag i processrättsutbildningen inte minst utifrån metodologiska utgångspunkter. Juridiska fakultetens utbildningsutskott avstyrker ånyo bifall till tillgodoräknande av kursen Processrätt i sin helhet eller i valda delar.

RV inkom med slutligt yttrande.

Överklagandenämnden yttrade

Skäl:

Enligt 6 kap. 12 § högskoleförordningen (1993:100, ändrad genom förordningen SFS 2001:738) har en student som vid en högskola inom landet har gått igenom viss grundläggande högskoleutbildning med godkänt resultat, rätt att tillgodoräkna sig detta för högskoleutbildning vid en annan högskola. Detta gäller dock inte, om det finns en väsentlig skillnad mellan utbildningarna.

I förarbetena till högskolelagen (1992:1434) anges att bestämmelsen om tillgodoräknande måste tillämpas generöst (bet. 1992/93:UbU3 Ny högskolelag m.m. s. 28). Det ankommer på högskolan att visa att det finns en väsentlig skillnad mellan utbildningarna (se prop. 2001/02:15 s. 180).

Av kursplanen för kursen Processrätt 13 poäng, fastställd av juridiska fakultetens utbildningsutskott den 22 januari 1996, framgår under rubriken Utbildningens mål att kursen omfattar civilprocess, straffprocess, specialprocess och exekutionsrätt. Kursen skall ge grundläggande insikter i processrättens regelsystem och i metoderna för lagtolkning och rättstillämpning inom processrätten.

Det som framkommit i ärendet leder enligt Överklagandenämndens mening till att RV bör få tillgodoräkna sig den åberopade utbildningen som åtta poäng inom ramen för kursen Processrätt 13 p, vilket motsvarar ungefär 60 procent av kursen. Beträffande resterande fem poäng får det anses föreligga en väsentlig skillnad mellan den åberopade utbildningen och kursen i processrätt. Överklagandenämndens beslut innebär att den åberopade utbildningen inte tillgodoräknas som specialkurser inom juristlinjen.

Nämndens avgörande:

Överklagandenämnden för högskolan bifaller överklagandet på så sätt att RV får tillgodoräkna sig åberopad utbildning som åtta poäng inom kursen Processrätt 13 poäng vid Stockholms universitet. Överklagandenämnden upphäver därmed Stockholms universitets beslut att tillgodoräkna RV kurserna Tvistelösningar i kommersiella förhållanden och Kredit- och exekutionsrätt som specialkurser inom juristlinjen.