Beslut 2002-09-20 (reg.nr 41-396-02)

Programmet för specialistsjuksköterskeexamen inom akutsjukvård med inriktning mot ambulanssjukvård (Högskolan i Skövde). Med hänvisning till viss arbetslivserfarenhet m.m. begärde den klagande att få slippa fullgöra delar av kursen Klinisk omvårdnad inom ambulanssjukvård.

Ärendets bakgrund

FP ansökte hos Högskolan i Skövde om att få tillgodoräkna sig del av kursen Klinisk omvårdnad inom ambulanssjukvård, C 11, 10 poäng. Kursen ingår i Program för specialistsjuksköterskeexamen inom akutsjukvård med inriktning mot ambulanssjukvård. Högskolan avslog ansökan eftersom den åberopade arbetslivserfarenheten inte kunde jämställas med det aktuella utbildningsinnehållet.

Yrkande m.m.

FP överklagade högskolans beslut och anförde bl.a. följande. Han begärde att få tillgodoräkna sig 6 poäng av 8 inom kliniska studier vid en ambulanscentral, inklusive fältstudier och 1 poäng kliniska studier vid en anestesiavdelning. Till överklagandet har han bifogat intyg på den nästan 18 år långa yrkeserfarenhet som han tillgodogjort sig inom ambulansverksamhet och räddningstjänst. Av intygen framgår att han arbetat som ambulansförare, brandman och ambulanssjukvårdare i drygt 10 år inom Räddningstjänsten samt enbart som ambulanssjukvårdare i 4,5 år vid Ambulansverksamheten vid Skaraborgs sjukhus, Mariestad. Under den tiden har han vikarierat som stationssamordnare, föreståndare och vårdföreståndare. Sedan den 1 juni 2001 arbetar han vid ambulansverksamheten som sjuksköterska. FP åberopade också intyg om brandmansexamen, utbildning inom ambulansorganisationen och intyg för stående ordinationer som sjuksköterska.

Högskolan avstyrkte bifall till överklagandet och anförde i huvudsak följande. Kursen Klinisk omvårdnad inom ambulanssjukvård, 10 poäng, är en specialistutbildning efter legitimation som sjuksköterska och kortare yrkeserfarenhet som legitimerad sjuksköterska eller erfarenhet som ambulanssjukvårdare inom området kan inte betraktas motsvara det aktuella utbildningsavsnittet.

Överklagandenämnden yttrade

Skäl:

Av 6 kap. 13 § högskoleförordningen (1993:100) framgår att en student får tillgodoräkna sig motsvarande kunskaper och färdigheter som har förvärvats i yrkesverksamhet. Överklagandenämnden instämmer i högskolans bedömning av frågan om tillgodoräknande. Överklagandet skall därför avslås.

Nämndens avgörande:

Överklagandenämnden för högskolan avslår överklagandet.