Beslut 2002-08-30 (reg.nr 41-317-02)

Begäran om att få tillgodoräkna sig kanadensisk högskoleutbildning från University of Guelph för utbildning vid Sveriges lantbruksuniversitet (SLU).

Ärendets bakgrund

FJ ansökte hos Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) om tillgodoräknande av kanadensisk högskoleutbildning från University of Guelph.SLU beslutade den 25 februari 2002 att tillgodoräkna honom den åberopade utbildningen som motsvarande 13 poäng. Den 15 april 2002 beslutade SLU att tillgodoräkna FJ ytterligare två poäng från den åberopade utbildningen.

Yrkande m.m.

FJ överklagade - så som det fick förstås - besluten den 25 februari och den 15 april 2002 och yrkade att två credits skall bedömas som 20 poäng. Han menade då att han skulle få tillgodoräkna sig 19 poäng i sin svenska utbildning. Han anförde vidare bl.a. följande. Innan han reste till Kanada kontaktade han SLU för att få veta hur många credits han skulle läsa under en termin för att det skulle räknas som heltidsstudier.

Han fick besked om att två credits eller mer per termin skulle räknas som heltidsstudier. Däremot läser kanadensiska studenter ofta fler credits per termin då de betalar terminsavgift och vill utnyttja pengarna fullt ut. Ofta läser de därför 2,5 credits per termin, men det är mer än vad det krävs för heltidsstudier. SLU uppgav i yttrande bl.a. följande. SLU kontaktade Högskoleverket som uppgav att 2,5 credits per termin är heltidsstudietakt. En fyraårig examen vid University of Guelph består av 20 credits, vilket gör att fem credits per år är heltidsstudier. Enligt Högskoleverket arbetar kanadensiska studenter ofta samtidigt som de studerar. Kraven för att få gå vidare med studierna är två credits per termin. Detta är att jämföra med den svenska gränsen för att få studiemedel på 15 poäng per termin. Varje kurs om 0,5 credits får, om inga överlappningar finns, tillgodoräknas som fyra svenska högskolepoäng. SLU har den 25 februari 2002 beslutat att, på grund av vissa överlappningar av kurser som FJ redan har läst, tillgodoräkna hans 2,25 credits från University of Guelph som 13 svenska högskolepoäng.

JO, inriktningsstudierektor vid SLU, uppgav i ett yttrande till Fakulteten för jordbruk, landskapsplanering och trädgårdsbruk, SLU, bl.a. följande. Reduceringen av poängen på kursen Appield Animal Behaviour motiveras av överlappning med kursen Grundläggande och tillämpad etnologi som FJ läst vid SLU. Reduceringen av kursen Animal Reproduction motiveras med överlappning med kursen Husdjurens anatomi och fysiologi som han läst vid SLU.

Överklagandenämnden yttrade

Skäl:

Det har inte framkommit någon omständighet som föranleder Överklagande-nämnden att frångå universitetets ställningstagande. Överklagandet skall därför avslås.

Nämndens avgörande:

Överklagandenämnden för högskolan avslår överklagandet.