Beslut 2002-06-12 (reg.nr 41-191-02)

Fråga om beslut gällande betyg/betygsskala vid tillgodoräknande kan överklagas till Överklagandenämnden.

Ärendets bakgrund

BP ansökte hos Stockholms universitet om att få tillgodoräkna sig fyra kurser lästa vid National University of Singapore, som motsvarande grundkurs i nationalekonomi, 20 poäng. Stockholms universitet biföll BP:s begäran och tillgodoräknade honom de fyra kurserna med betyget godkänd.

Yrkande m.m.

BP överklagade beslutet och begärde att få kurserna tillgodoräknade med betyget väl godkänd. Han anförde bl.a. följande. Han trodde att han kunde få ett graderat betyg på den tillgodoräknade kursen. Vidare borde hans betyg från utlandet med alla krav på rimlighet sammantaget motsvara minst betyget väl godkänd.

Stockholms universitet anförde i yttrande bl.a. följande. Enligt beslut den 11 februari 2002 får BP tillgodoräkna sig utlandsstudierna som motsvarande nationalekonomi, 20 poäng, med betyget godkänd enligt tvågradig betygsskala (underkänd/godkänd). Stockholms universitet har på nytt prövat beslutet om tillgodoräknande. Universitetet har dock inte funnit skäl att ändra på det överklagade beslutet. Då beslut om betyg inte kan överklagas enligt 12 kap. 2 § högskoleförordningen, bör överklagandet enligt universitetets uppfattning avvisas.

BP inkom med yttrande i vilket han bl.a. anförde att han inte överklagade beslutet om betyg utan beslutet om val av betygsskala.

Överklagandenämnden yttrade

Skäl:

Enligt 6 kap. 13 § högskoleförordningen (1993:100) har student rätt att tillgodoräkna sig utbildning, om de kunskaper och färdigheter som studenten åberopar är av en sådan beskaffenhet och har en sådan omfattning att de i huvudsak svarar mot den utbildning för vilken de är avsedda att tillgodoräknas. Enligt 14 § skall högskolan pröva om en tidigare utbildning eller verksamhet kan godtas för tillgodoräknande. [...]

Av 12 kap. 2 § högskoleförordningen framgår att beslut om tillgodoräknande av kurs kan överklagas. Av samma bestämmelse framgår emellertid vidare att beslut om betyg eller betygsskala inte kan överklagas.BP:s överklagande skall därför avvisas.

Nämndens avgörande:

Överklagandenämnden för högskolan avvisar överklagandet.