Beslut 2002-05-15 (reg.nr 41-171-02)

Begäran om att få tillgodoräkna sig naturvetenskapliga kurser från Uppsala universitet för kurser vid Sveriges lantbruksuniversitet (SLU).

Ärendets bakgrund

X ansökte hos Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) om att få tillgodoräkna sig ett stort antal kurser genomförda vid Uppsala universitet som motsvarande kurser inom agronomexamen vid SLU.

SLU biföll delvis X:s ansökan men avslog hennes begäran om att få tillgodoräkna sig kurser lästa vid Uppsala universitet som motsvarande kursen Analytisk naturproduktkemi med kvalitetssäkring om 10 poäng, eftersom universitetet ansåg att innehållet i kurserna inte överensstämde.

Av handlingarna i ärendet framgick att avslagsbeslutet avsåg kurserna Organisk kemi MN2, Biokemi MN2 och Provtagning, analysteknik toxicitetsprövningar ET1.

Yrkande m.m.

X överklagade avslagsbeslutet och anförde i huvudsak att delar av kurserna täckte varandra och att det enda som inte överensstämde mellan kurserna var kvalitetssäkring, vilket hon avsåg att komplettera vid nästa kurstillfälle.

Studierektorn vid Institutionen för kemi vid SLU yttrade sig till universitetet över överklagandet och anförde bl.a. följande. De tre kurser som X har läst vid Uppsala universitet är inte likvärdiga med kursen Analytisk naturproduktkemi med kvalitetssäkring, vilken är en av de få i Sverige som ges med tonvikt på naturproduktkemi. Urvalet av ämnesgrupper och tekniker som studeras är annorlunda än i andra vanliga organisk- och biokemikurser. Dessutom har kursen vid SLU spektroskopiska metoder för strukturanalys som ett av sina huvudteman, vilket inte är fallet med någon av de kurser som X åberopar. Detta är endast två av flera viktiga punkter på vilka kurserna skiljer sig åt. Det finns också en principiell invändning mot att lägga samman delar ur ett flertal olika kurser från olika ämnesområden, genomgångna vid olika tidpunkter, för att få ihop ett tillgodoräknande av en enstaka kurs. X är välkommen att tentera teoridelen av SLU kursen, varvid hon kan få hela kursen godkänd.

SLU inhämtade också yttrande över överklagandet av inriktningsstudierektorn på agronomprogrammets livsmedelsinriktning som uppgav bl.a. följande. Hon instämmer i studierektorns vid Institutionen för kemi bedömning att det inte är lämpligt att lägga samman delar ur alltför många olika kurser. Momenten riskerar att lyftas ut ur sitt sammanhang och det blir svårt att avgöra om de kunskaper som inhämtats motsvarar de som ges i en annan kurs.

Med hänvisning till de inhämtade yttrandena fann SLU inte anledning att ändra sitt tidigare fattade beslut och avstyrkte bifall till överklagandet.

Överklagandenämnden anmodade härefter SLU att yttra sig om huruvida 6 kap. 12 § högskoleförordningens nya lydelse ändrade universitetets uppfattning om X:s begäran om tillgodoräknande. SLU yttrade sig i frågan och anförde att av studierektorns vid Institutionen för kemi skrivelse i ärendet tydligt framkommer att det finns väsentliga skillnader mellan de kurser som X önskar få tillgodoräknade och kursen vid SLU.

X inkom därefter med ett slutligt yttrande.

Överklagandenämnden yttrade

Skäl:

I 6 kap. 12 § första stycket högskoleförordningen (1993:100, ändrad genom förordningen SFS 2001:738) anges följande.

Om en student vid en högskola inom landet har gått igenom viss grundläggande högskoleutbildning med godkänt resultat, har studenten rätt att tillgodoräkna sig detta för högskoleutbildning vid en annan högskola. Detta gäller dock inte, om det finns en väsentlig skillnad mellan utbildningarna.

Den 1 november 2001 trädde denna bestämmelse i kraft utan övergångsbestämmelser. I propositionen Den öppna högskolan (prop. 2001/02:15) sid. 180 anges att det ankommer på lärosätena att visa att det finns väsentliga skillnader mellan den utbildning som en student vill få sig tillgodoräknad och den utbildning för vilken den är avsedd att tillgodoräknas.

SLU har inhämtat yttranden från personer med sakkunskap på området som gett exempel på väsentliga skillnader mellan de av X åberopade kurserna som hon läst vid Uppsala universitet och kursen Analytisk naturproduktkemi med kvalitetssäkring vid SLU. Vid angivna förhållanden och då det vid en genomgång av handlingarna i ärendet, bl.a. kursplaner, inte har framkommit skäl för att frångå universitetets bedömning finner Överklagandenämnden att överklagandet skall avslås.

Nämndens avgörande:

Överklagandenämnden för högskolan avslår överklagandet.