Beslut 2002-03-15 (reg.nr 41-54-02)

Begäran om att få tillgodoräkna sig kurser i sociologi för delkurser i Specialpedagogik A vid Örebro universitet.

Ärendets bakgrund

NN ansökte hos Örebro universitet om att få tillgodoräkna sig kurser i sociologi om 45 poäng som motsvarande tre delkurser om vardera 5 poäng i kursen Specialpedagogik A.

Örebro universitet tillgodoräknade NN tre metodkurser som hon hade läst inom kurserna Sociologi A, B och C som motsvarande metodkursen om 5 poäng i kursen Specialpedagogik A, eftersom universitetet ansåg att metodkurserna var ämnesövergripande. Däremot avslog universitetet NN:s ansökan avseende de två resterande delkurserna inom kursen Specialpedagogik A. Universitetet bedömde att sociologi och specialpedagogik var skilda ämnen.

Yrkande m.m.

NN överklagade avslagsbeslutet och begärde ersättning för det arbete som hon hade haft i samband med överklagandet.

Örebro universitet avstyrkte bifall till överklagandet och anförde bl.a. följande. Kurserna i sociologi och kurserna i specialpedagogik skiljer sig väsentligt från varandra. Denna bedömning grundar sig på en jämförelse mellan målen för utbildningarna och den litteratur som ingår i dessa. De teoretiska perspektiv som kurserna presenterar är också olika.

Överklagandenämnden yttrade

Skäl:

Det som framkommit i ärendet föranleder inte Överklagandenämnden att frångå universitetets ställningstagande. Överklagandet skall därför avslås.

NN:s begäran om ersättning kan inte lagligen bifallas och skall avslås.

Nämndens avgörande:

Överklagandenämnden för högskolan avslår överklagandet. Överklagandenämnden avslår också NN:s begäran om ersättning.