Beslut 2001-12-12 (reg.nr 41-746-01)

Begäran om att få tillgodoräkna sig distriktssjuksköterskeutbildning och yrkeserfarenhet som skolsköterska för kurser inom ramen för barnsjuksköterskeutbildning vid Malmö högskola.

Ärendets bakgrund

BC antogs till barnsjuksköterskeutbildning vid Malmö högskola. Hon ansökte hos Malmö högskola om att få tillgodoräkna sig sin distriktssjuksköterskeutbildning från Högskolan Kristianstad samt yrkeserfarenhet som skolsköterska för kurserna Barn och ungdomars hälsa, 10 poäng, samt Folkhälsoarbete inom barnhälsovård och skolhälsovård, 10 poäng.

Malmö högskola beslutade den 3 september 2001 att BC fick tillgodoräkna sig åberopad utbildning och yrkesverksamhet för kursen Barn och ungdomars hälsa, 10 poäng. Högskolan beslutade att BC dock endast fick tillgodoräkna sig 2 poäng för kursen Folkhälsoarbete inom barnhälsovård och skolhälsovård.

Yrkande m.m.

BC överklagade beslutet och, som det fick förstås, yrkade att få tillgodoräkna sig 10 poäng för Folkhälsoarbete inom barnhälsovård och skolhälsovård.

Malmö högskola beslutade vid omprövning den 13 september 2001 att BC fick tillgodoräkna sig 6 poäng för denna kurs men att hon skall genomföra klinisk utbildning inom barnhälsovård omfattande 4 veckor (4 poäng). Högskolan motiverade i yttrande till överklagandenämnden den 20 september 2001 sitt ställningstagande enligt följande. Tillgodoräknande har ej beviljats för klinisk utbildning inom barnhälsovård, då den barnhälsovårdspraktik BC önskar få sig tillgodoräknad varit praktiskt arbete utan studieuppgifter och således ej utbildning.

Överklagandenämnden yttrade

Skäl:

I 6 kap. 12 § första stycket högskoleförordningen (1993:100, ändrad 2001:738) anges följande. Om en student vid en högskola inom landet har gått igenom viss grundläggande högskoleutbildning med godkänt resultat, har studenten rätt att tillgodoräkna sig detta för högskoleutbildning vid en annan högskola. Detta gäller dock inte, om det finns en väsentlig skillnad mellan utbildningarna.

Den angivna lydelsen av 6 kap. 12 § högskoleförordningen trädde i kraft den 1 november 2001 utan någon övergångsbestämmelse. På grund härav har överklagandenämnden anmodat Malmö högskola att yttra sig om den nya lydelsen av bestämmelsen ändrar högskolans uppfattning i frågan om kursen Folkhälsoarbete inom barnhälsovård och skolhälsovård.

Malmö högskola har i sitt yttrande anfört följande. BC har genomfört specialistutbildning till distriktssköterska vid Högskolan Kristianstad. Utbildningsbevis erhålls efter godkända teoretiska studier omfattande 50 poäng och s.k. specialisttjänstgöring omfattande barn och ungdomars hälsa två månader och vuxna och äldres hälsa två månader. Denna specialisttjänstgöring genomförs efter de teoretiska kurserna. Högskolan vidhåller att s.k. specialisttjänstgöring är att betrakta som tjänstgöring och ej som klinisk utbildning. Högskolan anser dock att lydelsen av 6 kap. 12 § högskoleförordningen från den 1 november 2001 skall tolkas så att BC med godkänt resultat genomfört 10 poäng Folkhälsoarbete inom barnhälsovård och skolhälsovård. BC bör således erhålla tillgodoräknande för 10 poäng Folkhälsoarbete inom barnhälsovård och skolhälsovård.

Med hänsyn till vad som förekommit i ärendet finner överklagandenämnden att överklagandet skall bifallas.

Nämndens avgörande:

Överklagandenämnden för högskolan bifaller överklagandet och förklarar att BC får tillgodoräkna sig kursen Folkhälsoarbete inom barnhälsovård och skolhälsovård, 10 poäng.