Beslut 2001-11-14 (reg.nr 41-792-01)

Begäran om att få tillgodoräkna sig arbetslivserfarenhet från kriminalvården som studiepraktik inom socionomlinjen vid Stockholms universitet.

Ärendets bakgrund

Y ansökte den 15 maj 2001 vid institutionen för socialt arbete, Socialhögskolan, Stockholms universitet, om tillgodoräknande av arbetslivserfarenhet inom kriminalvården som studiepraktik, 15 poäng, inom studier på socionomlinjen.

Institutionen för socialt arbete överlämnade den 7 september 2001 ärendet för beslut till samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden vid Stockholms universitet. Nämnden beslutade den 24 september 2001 att avslå hennes ansökan. Fakultetsnämnden hänvisade i sitt beslut till ett yttrande från institutionen för socialt arbete. Av yttrandet framgick i huvudsak följande. Syftet med den andra handledda studiepraktiken inom socionomutbildningen är bl.a. att den skall ge en fördjupad förståelse av sociala problem och processer på olika nivåer samt bidra till en reflekterad och självständig yrkesutövning. Vidare skall studiepraktiken ge möjlighet att aktivt tillämpa teoretiska kunskaper under individuell handledning. Vårdare inom kriminalvården är inte ett arbetsområde tänkbart för socionompraktik och fyra månader betraktas i det här sammanhanget som en alltför kort tid. Cirka fyra år är praxis vid liknande bedömningar. Y:s arbetslivserfarenhet har varit socialt inriktad. Den har dock inte varit av sådan beskaffenhet eller omfattning eller innehållit handledning, som den andra obligatoriska praktiken inom socionomutbildningen förväntas göra.

Yrkande m.m.

Y överklagade universitetets beslut. Hon yrkade att tidigare arbetslivserfarenhet inom kriminalvården skulle tillgodoräknas henne som 15 poäng på termin fem på socionomutbildning. Hon åberopade därvid ett anställningsintyg från kriminalvården om arbete om sammanlagt 121 dagar samt ett intyg från en tidigare handledare. Hon anförde vidare bl.a. följande. Handledaren intygar att hon har de kvalifikationer som behövs för att redan idag gå ut i arbetslivet. De kunskaper som hon har förvärvat i yrkeslivet är väl av sådan omfattning och beskaffenhet att de kan svara mot den praktik för vilken de är avsedda att tillgodoräknas. Hon har en djupare förståelse för sociala problem och processer på olika nivåer samt förmågan att utöva yrket reflekterande och självständigt. Hon har arbetat inom skilda arbetsområden, vilket utgör en god grund för ett yrkesliv som socionom. Hennes avsikt med att avlägga en socionomexamen är att praktiskt arbeta med kriminella i olika sammanhang. Stockholms universitet avstyrkte bifall till överklagandet med hänvisning till att inget nytt hade framkommit i ärendet.

Överklagandenämnden yttrade

Nämndens avgörande:

Överklagandenämnden för högskolan, som inte finner skäl att frångå universitetets ställningstagande, avslår överklagandet.