Beslut 2001-01-24 (reg.nr 41-960-00)

Begäran om att få tillgodoräkna sig kurser i handelsrätt från dåvarande Högskolan i Örebro för kursen Civilrätt 2 inom juristutbildningen vid Stockholms universitet.

Ärendets bakgrund

LB ansökte vid Stockholms universitet om att få tillgodoräkna sig kurserna Handelsrätt I och II om vardera 10 poäng, som motsvarande den obligatoriska kursen Civilrätt 2 om 15 poäng inom juristlinjen vid universitetet. Kurserna i handelsrätt hade han läst vid dåvarande högskolan i Örebro inom programmet för rättsvetenskap med internationell inriktning om 120 poäng. Stockholms universitet avslog den 21 februari 2000 LB:s begäran om tillgodoräknande av kurserna i handelsrätt.

LB överklagade universitetets beslut och i samband därmed framställde han ett andra och ett tredje hands yrkande. Han yrkade i andra hand att få tillgodoräkna kurserna i handelsrätt såsom motsvarande Civilrätt 2 förutom skadeståndsdelen. I tredje hand yrkade han att få tillgodoräkna kurserna i handelsrätt såsom motsvarande 9 poäng inom Civilrätt 2.

Överklagandenämnden för högskolan avslog i beslut den 30 augusti 2000 (reg.nr 41-227-00), [bilaga här utelämnad], LB:s första hands yrkande. Hans andra och tredje hands yrkanden hade inte prövats av universitetet och överlämnades därför till lärosätet för handläggning.

Stockholms universitet avslog den 8 november 2000 LB:s andra och tredje hands yrkanden.

Yrkande m.m.

LB överklagade beslutet och yrkade bifall enligt sitt andra eller tredje hands yrkande. Han åberopade samma omständigheter som i det tidigare ärendet vid nämnden.

Kursföreståndaren för Civilrätt 2 avstyrkte i yttrande till universitetet bifall till överklagandet samt hänvisade till bl.a. sitt yttrande i det förra ärendet.

Stockholms universitet avstyrkte bifall till överklagandet.

Överklagandenämnden yttrade

Skäl:

Enligt 6 kap. 12 § högskoleförordningen (1993:100) har en student som med godkänt resultat genomgått grundläggande högskoleutbildning rätt att tillgodoräkna sig denna för motsvarande utbildning vid någon annan högskola.

Av uttalandena i förarbetena till högskolelagen framgår att syftet med bestämmelsen är att förbättra studenternas möjlighet att flytta mellan läroanstalter och att lärosätena bör göra en generös bedömning när det gäller tillgodoräknande (jämför prop. 1992/93:1 s. 36 och 1992/93:UbU3 s. 28).

Enligt nämndens praxis bör en helhetsbedömning göras vid prövning av tillgodoräknande. Av kursplanerna för kurserna framgår att syftet liksom undervisningen och examinationen inte skiljer sig påtagligt mellan de åberopade kurserna i handelsrätt och kursen i civilrätt. Kursföreståndaren i Civilrätt 2 har ansett att litteraturfordringarna i handelsrättskurserna i huvudsak motsvarar fordringarna i Civilrätt 2 med undantag för viss litteratur. Denna litteratur behandlar till stor del skadeståndsrätt. Med beaktande av detta och vid en samlad bedömning finner nämnden att LB:s andra hands yrkande skall bifallas.

Nämndens avgörande:

Överklagandenämnden för högskolan bifaller LB:s yrkande att få tillgodoräkna sig kurserna Handelsrätt I och II såsom motsvarande Civilrätt 2 förutom den del som avser skadeståndsrätt.