Tillgodoräknande

Tillgodoräknande vid ansökan om examensbevis, se ärenden om utbildningsbevis.

 • Beslut 2021-01-22 (reg.nr 241-02466-20)

  Fråga om ett lärosäte kan avslå en ansökan om tillgodoräknande av kurser lästa vid samma lärosäte med hänvisning till kvalitetsnivån på kurserna.
 • Beslut 2019-04-12 (reg. nr 241-359-19)

  Fråga om tillgodoräknande av examensarbete när den sökande hade skrivit arbetet tillsammans med en annan student.
 • Beslut 2019-01-18 (reg.nr 241-1312-18)

  Fråga om ett lärosäte kan avslå en ansökan om tillgodoräknande av en viss utbildning med hänvisning till att studenten inte är antagen till den aktuella utbildningen.
 • Beslut 2019-01-18 (reg.nr 241-1377-18)

  Fråga om en ansökan om tillgodoräknande kan avslås med hänvisning till att den åberopade utbildningen ingått i den behörighetsgivande utbildningen.
 • Beslut 2018-08-31 (reg.nr 241-492-18)

  Fråga om ett lärosäte har rätt att ställa krav på att studenter måste genomföra kompletterande prov eller andra uppgifter vid ansökan om tillgodoräknande av yrkesverksamhet.
 • Beslut 2017-08-25 (reg.nr 241-559-17)

  Fråga om en ansökan om tillgodoräknande bara kan prövas mot en examen.
 • Beslut 2016-09-23 (reg.nr 241-1434-16)

  En student ansökte om tillgodoräknande av ett examensarbete inom Specialistsjuksköterskeprogrammet som motsvarande en kurs med en annan inriktning inom programmet som inkluderade ett examenarbete. Lärosätet hade stöd för att kräva att studenten för tillgodoräknande uppfyllde krav som hänför sig till den aktuella inriktningen på Specialistsjuksköterskeprogrammet.
 • Beslut 2014-05-16, reg.nr 241-248-14

  Ett lärosäte måste alltid göra en individuell prövning av en ansökan om tillgodoräknande utifrån studentens kunskaper och färdigheter i förhållande till den utbildning som studenten önskar få tillgodoräkna sig. Något utrymme för att avslå en ansökan om tillgodoräknande med hänvisning till generella ställningstaganden av lärosätet eller lokala regler finns inte.
 • Beslut 2013-05-17 (reg.nr 241-331-13)

  Fråga om Lunds universitet haft stöd för att ompröva ett betyg på en redan godkänd kurs i samband med en ansökan om tillgodoräknande.
 • Beslut 2012-01-20 (Reg.nr 41-1115-11)

  Universitetet kunde inte visa att en biträdande prefekt hade rätt att fatta beslut om tillgodoräknande i enlighet med gällande besluts- och delegationsordning. Beslutet undanröjdes.
 • Beslut 2008-06-13 (reg.nr 41-398-08)

  En högskolans ställningstagande till en ansökan om tillgodoräknande av tidigare meriter från en deltagare i en pågående uppdragsutbildning har inte ansetts gå att överklaga till Överklagandenämnden.
 • Beslut 2008-04-11 (reg.nr 41-180-08)

  N N lämnade i november 2007 in en ansökan om tillgodoräknande till Uppsala universitet. Uppsala universitet avslog ansökan med motiveringen att N N inte är student vid Uppsala universitet.
 • Beslut 2006-05-19 (reg.nr 41-209-06)

  En kurs gavs inom ramen för lärarprogrammet vid Lärarhögskolan i Stockholm men anordnades praktiskt av Stockholms universitet. En lärarstudent ansökte om tillgodoräknande av italienska universitetsstudier för denna kurs. Vilket lärosäte skall fatta beslutet om tillgodoräknande?
 • Beslut 2006-05-19 (reg.nr 41-329-06)

  En student ansökte hos Uppsala universitet om tillgodoräknande av kurs i förvaltningsrätt från Umeå universitet. Studenten hade dock inte själv läst och genomfört den åberopade umeåkursen. I stället hade denna merit tillkommit efter det att Umeå universitet tillgodoräknat honom en annan kurs från ett annat lärosäte. Överklagandenämnden har uttalat att i den mån en student har fått en genomförd kurs vid ett lärosäte tillgodoräknad vid ett annat lärosäte, bör en ny ansökan från studenten om tillgodoräknande vid ett tredje lärosäte prövas gentemot den utbildning som studenten faktiskt har genomfört, d.v.s. mot kursen vid det första lärosätet. Prövningen av tillgodoräknandet bör således i princip ske mot den utbildning som studenten reellt har gått igenom.
 • Beslut 2005-10-14 (reg.nr 41-980-05)

  Tillgodoräknande av tysk högskoleutbildning. Skulle omräkningen till svenska högskolepoäng utgå från den angivna ECTS-poängen eller från åsatta "Leistungspunkte"? Allmänt om omräkningen av ECTS-poäng till svenska högskolepoäng.
 • Beslut 2005-05-27 (reg.nr 41-265-05)

  Tillgodoräknande av utbildning från Brooklyn-Queens Conservatory of Music, USA. Kunde utbildningen godtas som högskoleutbildning?
 • Beslut 2005-03-18 (reg.nr 41-1070-04)

  Begäran om att få tillgodoräkna sig ett examensarbete från sjukgymnastutbildningen vid Lunds universitet för examensarbetet inom läkarutbildningen vid samma universitet. Skall 6 kap. 12 § eller 6 kap. 13 § högskoleförordningen tillämpas vid prövning av tillgodoräknande av utbildningar inom ett och samma lärosäte? Allmän redogörelse för bestämmelserna om tillgodoräknande.
 • Beslut 2005-02-18 (reg.nr 41-35-05)

  En högskola avslog en ansökan om tillgodoräknande eftersom högskoleförordningen tolkades på så sätt att det inte var möjligt att tillgodoräkna delkurser. Överklagandenämnden har ansett att det saknas stöd för denna tolkning av högskoleförordningen.
 • Beslut 2004-03-12 (reg.nr 41-1014-03)

  Begäran om att få tillgodoräkna sig yrkesverksamhet som bland annat handläggare vid Migrationsverket och sjuksköterska för praktikmoment inom socionomprogrammet (Örebro universitet).
 • Beslut 2004-03-12 (reg.nr 41-1015-03)

  Begäran om att få tillgodoräkna sig yrkesverksamhet som frivårdsinspektör för praktikmoment inom socionomprogrammet (Örebro universitet).
 • Beslut 2004-03-12 (reg.nr 41-65-04)

  Begäran om att få tillgodoräkna sig utbildning och yrkesverksamhet som bland annat lärare och utbildningsledare för praktikmoment inom socionomprogrammet (Lunds universitet).
 • Beslut 2003-12-12 (reg.nr 41-897-03)

  Fråga om en uppdragsstuderande har möjlighet att tillgodoräkna sig annan utbildning än uppdragsutbildningen som grundläggande högskoleutbildning.
 • Beslut 2003-11-14 (reg.nr 41-873-03)

  Begäran om att få tillgodoräkna sig arbetslivserfarenhet som tolk för praktikmoment inom socionomprogrammet (Stockholms universitet).
 • Beslut 2003-10-03 (reg.nr 41-349-03)

  Begäran om att få tillgodoräkna sig juristkurser från Frankrike för kursen Rättshistoria och allmän rättslära inom juristprogrammet vid Uppsala universitet. Allmänt om tillgodoräknande av utländska juristutbildningar.
 • Beslut 2003-08-15 (reg.nr 41-253-03)

  Begäran om att få tillgodoräkna sig barnmorskeutbildning för kursen Barn och ungdomars hälsa, 10 poäng, inom specialistutbildningen till distriktssköterska.
 • Beslut 2003-08-15 (reg.nr 41-259-03)

  Begäran om att få tillgodoräkna sig kursmoment från Historia på B-nivå för kursmoment i Historia på A-nivå (Högskolan i Gävle).
 • Beslut 2003-08-15 (reg.nr 41-366-03)

  Begäran om tillgodoräknande av yrkesverkserfarenhet inom receptarieprogrammet.
 • Beslut 2003-06-13 (reg.nr 41-211-03)

  Begäran om att få tillgodoräkna sig kiropraktorutbildning från 1985-1989 inom ramen för läkarutbildningen vid Karolinska institutet.
 • Beslut 2003-05-16 (reg.nr 41-204-03)

  Begäran om att få tillgodoräkna sig yrkesverksamhet från näringslivet som företagsekonomi på nivån 41-60 poäng.
 • Beslut 2003-04-11 (reg.nr 41-124-03)

  Begäran om att få tillgodoräkna sig receptarieutbildning och yrkesverksamhet som praktikperiod inom apotekarprogrammet.
 • Beslut 2003-04-11 (reg.nr 41-171-03)

  Begäran om att få tillgodoräkna sig metodkurser i psykologi för kursmoment i pedagogik (Umeå universitet).
 • Beslut 2003-04-11 (reg.nr 41-183-03)

  Begäran om att få tillgodoräkna sig kurs i nationalekonomi läst vid universitet i Nya Zealand för kurs i makroekonomi vid Mälardalens högskola. Tvist om den åberopade kursens omfattning. Omräkning till högskolepoäng.
 • Beslut 2003-03-14 (reg.nr 41-110-03)

  Begäran om att få tillgodoräkna sig examensarbete från grundskollärarutbildning för examensarbetet inom studie- och yrkesvägledarprogrammet.
 • Beslut 2003-01-24 (reg.nr 41-959-02)

  Begäran om att få tillgodoräkna sig examensarbete från sociala omsorgsprogrammet vid Göteborgs universitet för C-uppsats inom sjuksköterskeprogrammet vid Högskolan i Halmstad.
 • Beslut 2003-01-24 (reg.nr 41-961-02)

  Begäran om att få tillgodoräkna sig studier i psykologi vid University of Luton m.m. för moment inom kursen Sociologi A vid Umeå universitet.
 • Beslut 2003-01-24 (reg.nr 41-963-02)

  Begäran om att få tillgodoräkna sig kursen Informatik, teoretisk ansats, D (5 poäng) vid Mitthögskolan för kursen Vetenskapliga undersökningsmetoder (5 poäng) inom ramen för magisterprogrammet i informatik vid Lunds universitet. Fråga om vem det ankommer på att visa att det finns en väsentlig skillnad mellan utbildningarna.
 • Beslut 2002-11-15 (reg.nr 41-310-02)

  Begäran om att få tillgodoräkna sig kurser i juridik från Linköpings universitet för kursen Processrätt inom juristutbildningen vid Stockholms universitet.
 • Beslut 2002-11-15 (reg.nr 41-838-02)

  Begäran om att få tillgodoräkna sig kurs i pedagogik för pedagogikkurs inom sociala omsorgsprogrammet vid Luleå tekniska universitet.
 • Beslut 2002-09-20 (reg.nr 41-396-02)

  Programmet för specialistsjuksköterskeexamen inom akutsjukvård med inriktning mot ambulanssjukvård (Högskolan i Skövde). Med hänvisning till viss arbetslivserfarenhet m.m. begärde den klagande att få slippa fullgöra delar av kursen Klinisk omvårdnad inom ambulanssjukvård.
 • Beslut 2002-08-30 (reg.nr 41-317-02)

  Begäran om att få tillgodoräkna sig kanadensisk högskoleutbildning från University of Guelph för utbildning vid Sveriges lantbruksuniversitet (SLU).
 • Beslut 2002-06-12 (reg.nr 41-191-02)

  Fråga om beslut gällande betyg/betygsskala vid tillgodoräknande kan överklagas till Överklagandenämnden.
 • Beslut 2002-05-15 (reg.nr 41-171-02)

  Begäran om att få tillgodoräkna sig naturvetenskapliga kurser från Uppsala universitet för kurser vid Sveriges lantbruksuniversitet (SLU).
 • Beslut 2002-03-15 (reg.nr 41-54-02)

  Begäran om att få tillgodoräkna sig kurser i sociologi för delkurser i Specialpedagogik A vid Örebro universitet.
 • Beslut 2001-12-12 (reg.nr 41-746-01)

  Begäran om att få tillgodoräkna sig distriktssjuksköterskeutbildning och yrkeserfarenhet som skolsköterska för kurser inom ramen för barnsjuksköterskeutbildning vid Malmö högskola.
 • Beslut 2001-11-14 (reg.nr 41-792-01)

  Begäran om att få tillgodoräkna sig arbetslivserfarenhet från kriminalvården som studiepraktik inom socionomlinjen vid Stockholms universitet.
 • Beslut 2001-01-24 (reg.nr 41-960-00)

  Begäran om att få tillgodoräkna sig kurser i handelsrätt från dåvarande Högskolan i Örebro för kursen Civilrätt 2 inom juristutbildningen vid Stockholms universitet.