Beslut 2022-05-13 (reg.nr 246-392-22)

Påminnelsen om att betala studieavgiften innehöll inte de uppgifter som krävs enligt 10 § förordningen (2010:543) om anmälningsavgift och studieavgift vid universitet och högskolor. Överklagandenämnden upphävde därför universitetets beslut att stänga av studenten.

Bakgrund

Eftersom AA inte hade betalat sin studieavgift för vårterminen 2022 beslutade Linköpings universitet att stänga av henne från studierna (Magisterprogram i utomhuspedagogik och hållbarhetsundervisning, 60 högskolepoäng) till dess att studieavgiften har betalats.

Yrkande m.m.

AA överklagar beslutet och anför i huvudsak följande. Hon blev sjuk under höstterminen och kunde inte få någon ersättning från sitt försäkringsbolag då hon saknade ett svenskt konto och samordningsnummer. En del av hennes medel gick också till hennes familj på grund av personliga skäl. Hon är den första läraren från Malawi som utbildas inom utomhuspedagogik och hållbarhetsundervisning. Denna utbildning är mycket viktig både för hennes karriär och för hennes hemland.

Linköpings universitet vidhåller sitt ställningstagande och anför i huvudsak följande. Enligt det lokala beslutet kring studieavgifter på Linköpings universitet ska studieavgiften betalas i förskott om inte annat beslutats i det enskilda fallet. Av det lokala beslutet framgår att inför vårterminen ska betalningen ske senast den 15 december. AA går på en utbildning som är avgiftsbelagd och är avgiftsskyldig. Studieavgiften för programtermin 2, vårterminen 2022, är inte betald trots påminnelse om obetald studieavgift. Påminnelsen skickades ut den 20 december 2021.

Skäl

Av 8 § förordningen (2010:543) om anmälningsavgift och studieavgift vid universitet och högskolor framgår att en studieavgiftsskyldig sökande för att bli antagen till utbildningen ska betala en studieavgift senast vid en viss tidpunkt. Om utbildningen omfattar mer än 30 högskolepoäng, får högskolan besluta att studieavgiften får betalas genom delbetalningar och att en första delbetalning är tillräcklig för att bli antagen. Den första delbetalningen ska inte understiga studieavgiften för utbildningens första 30 högskolepoäng.

Enligt 9 § samma förordning ska en student som har betalat en sådan första delbetalning som avses i 8 § andra stycket och har påbörjat utbildningen, betala återstående delar av studieavgiften inom den tid som högskolan beslutar.

Enligt 10 § samma förordning ska, om återstående delar av studieavgiften inte betalas inom angiven tid, högskolan påminna studenten om att betala avgiften inom en viss tid. Betalas inte avgiften inom den tid som anges i påminnelsen, ska högskolan stänga av studenten från utbildningen till dess att avgiften har betalats. Studenten ska upplysas om detta i påminnelsen. Ett beslut om avstängning innebär att studenten inte får delta i undervisning, prov eller annan verksamhet inom ramen för utbildningen vid högskolan. Högskolan får även i ett enskilt fall besluta att examensbevis och kursbevis inte får lämnas ut förrän avgiften har betalats.

Enligt 11 § samma förordning gäller beslut om avstängning av en student som inte har betalat studieavgiften omedelbart.

Enligt 13 § samma förordning får beslut att avstänga en student som inte har betalat studieavgiften överklagas till Överklagandenämnden för högskolan. Nämndens beslut får inte överklagas.

Av utredningen i ärendet framgår att Linköpings universitet i november 2021 skickat en faktura till AA och meddelat henne att studieavgiften för vårterminen 2022 ska vara betald senast den 15 december 2021. Vidare framgår att universitetet i ett e-postmeddelande den 20 december 2021 skickat en påminnelse till AA. Av e-postmeddelandet framgår att studieavgiften fortfarande är obetald och att hela beloppet på fakturan måste vara betalt inom utsatt tid. Det framgår vidare att studenter som inte betalat sin avgift inom den föreskrivna tiden kommer att stängas av från studierna, och att avstängda studenter inte får delta i föreläsningar och seminarier den kommande terminen. I påminnelsen anges inte någon sista betalningsdag. Universitetet har därefter, den 21 januari 2022, beslutat att stänga av AA från studierna.

Att stänga av en student från studierna är ett beslut som har stor betydelse för den enskilde studenten och regeringen har i 10 § förordningen om anmälningsavgift och studieavgift vid universitet och högskolor ställt upp krav för hur ett lärosäte ska gå till väga då en student inte betalar studieavgiften.

Frågan i ärendet är därför om Linköpings universitet har uppfyllt dessa krav om påminnelse om betalning inom viss tid och information om vilka konsekvenserna kan bli om studenten inte betalar studieavgiften.

Överklagandenämnden konstaterar att den påminnelse som Linköpings universitet skickat ut inte anger någon sista dag när avgiften ska vara betald. Informationen om konsekvensen av utebliven betalning stämmer inte heller överens med vad som anges i den aktuella bestämmelsen. I bestämmelsen anges att högskolan ska stänga av studenten från utbildningen till dess att avgiften har betalats.

I e-postmeddelandet från Linköpings universitet anges att studenter som inte betalat sin avgift inom den föreskrivna tiden kommer att stängas av från studierna, och att avstängda studenter inte får delta i föreläsningar och seminarier den kommande terminen.

Överklagandenämnden finner mot denna bakgrund att Linköpings universitet inte utformat påminnelsen på det sätt som anges i 10 § förordningen om anmälningsavgift och studieavgift vid universitet och högskolor. Under dessa omständigheter ska AA:s överklagande bifallas och avstängningen av henne ska upphävas.

Nämndens beslut

Överklagandenämnden för högskolan bifaller överklagandet och upphäver avstängningen av AA.