Beslut 2017-12-15 (reg.nr 246-1116-17)

Ett lärosäte stängde av en student som inte betalat sin studieavgift. Frågan i ärendet var om lärosätet hade uppfyllt kraven i 10 § förordningen (2010:543) om anmälningsavgift och studieavgift vid universitet och högskolor, dvs. om påminnelse om betalning inom viss tid och information om vilka konsekvenserna kan bli om studenten inte betalar studieavgiften.

Bakgrund

Med anledning av att NN inte betalat sin studieavgift för höstterminen 2017 beslutade Blekinge tekniska högskola att stänga av honom från studierna tills vidare.

Yrkande m.m.

NN överklagar beslutet och anför bl.a. följande. Han har blivit avstängd utan att högskolan har skickat varningsbrev om studieavgiften. /…/ Hans avsikt är att läsa klart masterprogrammet.

Blekinge tekniska högskola vidhåller sitt ställningstagande och anför i huvudsak följande. NN antogs vid högskolan höstterminen 2016 till Masterprogrammet i elektronik med inriktning mot telekommunikation. Då inbetalning för höstterminen 2017 inte inkom från studenten skickades en förfrågan via mejl om studenten avbrutit sina studier (se Mejlkonversation mellan student och handläggare). Handläggaren påpekade i brevet att om betalning inte inkom, så var det troligt att studenten skulle bli avstängd från sina studier. Vid genomgång av studentens överklagande finner högskolan att inte något uppfyllts som skulle kunna ändra beslutet.

Högskolan har senare upplyst att högskolan inte använder fakturor till betalande studenter utan hänvisar till NNs studentsida för betalning av studieavgift. Vad avser påminnelse om betalning av avgiften hänvisar högskolan till handlingen Mejlkonversation mellan student och handläggare.

Skäl

Av 8 § förordningen (2010:543) om anmälningsavgift och studieavgift vid universitet och högskolor framgår att en studieavgiftsskyldig sökande för att bli antagen till utbildningen ska betala en studieavgift senast vid en viss tidpunkt. Om utbildningen omfattar mer än 30 högskolepoäng, får högskolan besluta att studieavgiften får betalas genom delbetalningar och att en första delbetalning är tillräcklig för att bli antagen. Den första delbetalningen ska inte understiga studieavgiften för utbildningens första 30 högskolepoäng.

Enligt 9 § samma förordning ska en student som har betalat en sådan första delbetalning som avses i 8 § andra stycket och har påbörjat utbildningen, betala återstående delar av studieavgiften inom den tid som högskolan beslutar.

Enligt 10 § samma förordning ska, om återstående delar av studieavgiften inte betalas inom angiven tid, högskolan påminna studenten om att betala avgiften inom en viss tid. Betalas inte avgiften inom den tid som anges i påminnelsen, ska högskolan stänga av studenten från utbildningen till dess att avgiften har betalats. Studenten ska upplysas om detta i påminnelsen. Ett beslut om avstängning innebär att studenten inte får delta i undervisning, prov eller annan verksamhet inom ramen för utbildningen vid högskolan. Högskolan får även i ett enskilt fall besluta att examensbevis och kursbevis inte får lämnas ut förrän avgiften har betalats.

Enligt 11 § samma förordning gäller beslut om avstängning av en student som inte har betalat studieavgiften omedelbart.

Enligt 13 § samma förordning får beslut att avstänga en student som inte har betalat studieavgiften överklagas till Överklagandenämnden för högskolan. Nämndens beslut får inte överklagas.

Av utredningen framgår i den åberopade mejlkonversationen mellan handläggare och student bl.a. följande. Den 11 augusti 2017 skriver handläggaren och påminner om att sista betalningsdag är den 15 augusti 2017, med en uppmaning att gå in på webbplatsen bth.se/tuitionfee. Hon undrar också om han har för avsikt att fortsätta sina studier. Den 29 september 2017 skriver handläggaren att hon gör en uppföljning och ser att han inte har betalat studieavgiften för höstterminen 2017. Handläggaren skriver därefter i mejl den 9 oktober 2017 att ”The follow-ups I am doing regarding fees being paid for autumn 2017, will result in students being suspended if the tuition fees are not paid.”. Högskolan har därefter i ett beslut den 13 oktober 2017 stängt av NN från studierna.

Överklagandenämnden gör följande bedömning.

Att stänga av en student från studierna är ett beslut av stor betydelse för den enskilde studenten och regeringen har i 10 § förordningen om anmälningsavgift och studieavgift vid universitet och högskolor ställt upp krav för hur ett lärosäte ska gå till väga då en student inte betalar studieavgiften. Fråga i ärendet är därför om Blekinge tekniska högskola har uppfyllt dessa krav om påminnelse om betalning inom viss tid och information om vilka konsekvenserna kan bli om studenten inte betalar studieavgiften. Överklagandenämnden konstaterar inledningsvis att den mejlkonversation som högskolan hänvisar till saknar en påminnelse om att studenten ska betala avgiften inom en viss tid. Vidare är den upplysning som ges om konsekvenserna av utebliven betalning allmänt hållen och upplyser inte på ett klart och tydligt sätt NN om konsekvenserna av utebliven betalning. Den åberopade mejlkonversationen uppfyller därför inte de krav som kan ställas utifrån bestämmelsen. Under dessa omständigheter ska NNs överklagande bifallas och avstängningen av honom ska upphävas.

Beslut

Överklagandenämnden för högskolan bifaller överklagandet och upphäver avstängningen av NN.

Enligt 5 kap. 1 § högskolelagen (1992:1434) får Överklagandenämndens beslut inte överklagas.