Beslut 2012-05-11 (reg.nr 39-368-12)

Överklagandenämnden avslog överklagandet i ett ärendet där en student som inte betalat studieavgiften för vårterminen 2012 avstängdes från vidare studier. Nämnden konstaterade att lärosätet påmint studenten om studieavgiften och informerat honom om vilka konsekvenserna kunde bli om han inte betalade avgiften.

Bakgrund och yrkande m.m.

NN antogs höstterminen 2011 till Linköpings universitet som avgiftsskyldig student enligt förordningen (2010:543) om anmälningsavgift och studieavgift vid universitet och högskolor.

Linköpings universitet beslutade den 3 april 2012 att avstänga NN med omedelbar verkan från vidare studier med motiveringen att han inte fullgjort sin betalningsplikt under vårterminen 2012.

NN överklagar beslutet och yrkar att beslutet ska upphävas och att han inte ska behöva betala studieavgiften, utan i stället beviljas fullt stipendium för att täcka kostnaderna för studieavgifterna. Till stöd för sin talan anför han bl.a. följande. Han ska betala 23 750 kr varje termin. Han kunde betala avgiften för den första terminen, men flera faktorer har gjort att det inte varit möjligt för honom att betala avgiften för denna termin. Hans huvudsakliga sponsor har blivit sjuk och har svårt att betala hans studieavgifter. Han kommer vidare från Ghana och det är inte många människor från mindre utvecklade länder som har råd att betala sådana höga studieavgifter.

Linköpings universitet har inte funnit skäl att ändra beslutet.

Skäl

Tillämpliga bestämmelser

I 7 § förordningen om anmälningsavgift och studieavgift vid universitet och högskolor ska högskolan efter att ha hört Migrationsverket bestämma tidpunkt för betalning av studieavgiften.


I 8 § första stycket samma förordningen anges att för att bli antagen till utbildningen ska en studieavgiftsskyldig sökande betala studieavgiften senast vid den tidpunkt som avses i 7 §.

Enligt andra stycket får högskolan, om utbildningen omfattar mer än 30 högskolepoäng, besluta att studieavgiften får betalas genom delbetalningar och att en första delbetalning är tillräcklig för att bli antagen. Den första delbetalningen ska inte understiga studieavgiften för utbildningens första 30 högskolepoäng.

Enligt 9 § samma förordning ska en student som har betalat en sådan första delbetalning som avses i 8 § andra stycket och har påbörjat utbildningen, betala återstående delar av studieavgiften inom den tid som högskolan beslutar.

I 10 § första stycket samma förordning anges att om återstående delar av studieavgiften inte betalas inom angiven tid, ska högskolan påminna studenten om att betala avgiften inom en viss tid. Betalas inte avgiften inom den tid som anges i påminnelsen, ska högskolan stänga av studenten från utbildningen till dess att avgiften har betalats. Studenten ska upplysas om detta i påminnelsen.

Enligt andra stycket innebär ett beslut om avstängning att studenten inte får delta i undervisning, prov eller annan verksamhet inom ramen för utbildningen vid högskolan. Högskolan får även i ett enskilt fall besluta att examensbevis och kursbevis inte får lämnas ut förrän avgiften har betalats.

Överklagandenämndens bedömning

Överklagandenämnden för högskolan konstaterar inledningsvis att nämnden endast kan pröva det överklagade beslutet. Nämnden kan således inte ta ställning till NNs yrkande om att han ska beviljas stipendium. Hans yrkande i den delen ska därför avvisas.

I sak konstaterar Överklagandenämnden att NN inte har betalat sin studieavgift för vårterminen 2012, trots att Linköpings universitet har påmint honom om detta och informerat honom om vilka konsekvenserna kan bli om han inte betalar studieavgiften. Mot denna bakgrund anser Överklagandenämnden att det inte har framkommit någon omständighet som föranleder nämnden att frångå universitetets ställningstagande. Överklagandet ska därför avslås.

Nämndens avgörande

Överklagandenämnden för högskolan avvisar yrkandet om stipendium och avslår överklagandet i övrigt.

Enligt 5 kap. 1 § högskolelagen (1992:1434) får Överklagandenämndens beslut inte överklagas.