Beslut 2011-08-19 (reg.nr 49-582-11)

Beslut om att någon är skyldig att betala studieavgift kan inte överklagas till Överklagandenämnden enligt (2010:543) om anmälningsavgift och studieavgift vid universitet och högskolor eller någon annan bestämmelse. Inte heller är ett beslut att återkalla ett antagningsbeslut på grund av att någon inte betalat studieavgift överklagbart. Enbart beslut om avstängning på grund av obetalda återstående studieavgifter kan överklagas till nämnden.

Ärendets bakgrund

NN sökte till ett masterprogram vid Sveriges lantbruks-universitet (SLU). SLU återkallade senare antagningsbeslutet då NN inte betalat in studieavgift för höstterminen 2011.

Yrkande m.m.

NN överklagade beslutet och anförde bl.a. att han på grund av familjeanknytning till en EU-medborgare och den information som var tillgänglig på webbplatsen studera.nu letts att tro att han skulle undantas från avgiftsskyldigheten. Då han är gift med en finsk medborgare var han övertygad om att han inte skulle behöva betala avgift. Han anser att han är ett offer för missledande information på studera.nu och att han inte ska behöva lida för detta.

Sveriges lantbruksuniversitet vidhöll i ett yttrande vidhållit sitt ställningstagande och anfört bl.a. att NN, medborgare i Kamerun, ansökte till ett masterprogram och betalade anmälningsavgift om 900 kronor för att hans ansökan skulle behandlas. SLU meddelade i slutet av mars 2011 att han antagits, under förutsättning att han betalade första terminens studieavgift. När inte studieavgiften betalades, trots två påminnelser, upphävde SLU det tidigare antagningsbeslutet. NN anför att han är gift med en finsk medborgare och att han flyttat till Finland. Han ska därför befrias från studieavgiftsskyldigheten och SLU borde han antagit honom utan förbehåll. SLU har tillsammans med Verket för högskoleservice granskat de handlingar som NN sänt in. SLU kan inte se att NN uppfyller kraven för något av de undantag som finns angivna i förordningen (2010:543) om anmälningsavgift och studieavgift vid universitet och högskolor. SLU anser att överklagandet ska avslås.

Skäl

Enligt 4 kap. 4 § högskolelagen (1992:1434) ska utbildningen vara avgiftsfri för studenter som är medborgare i en stat som omfattas av avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, eller Schweiz. Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer meddelar föreskrifter om avgifter för utbildning på grundnivå och avancerad nivå för studenter som inte är medborgare i de stater som anges i första stycket.

Enligt 4 kap. 4 a § samma lag meddelar regeringen föreskrifter om att en högskola inte får ta emot en sökande som är studieavgiftsskyldig men inte har betalat studieavgift. Vidare meddelar regeringen enligt 4 kap. 4 b § föreskrifter om avstängning av studieavgiftsskyldiga studenter som har påbörjat utbildningen men inte betalar avgiften.

Enligt 5 § förordningen (2010:543) om anmälningsavgift och studieavgift vid universitet och högskolor ska högskolan ta ut en studieavgift för utbildning på grundnivå och avancerad nivå av den som inte är medborgare i en stat inom EES eller i Schweiz (tredjelandsmedborgare). Studieavgift ska dock inte tas ut av tredjelandsmedborgare som avses i 2 § andra stycket 1-8. Av 2 § andra stycket 1 framgår att anmälnings- och studieavgift inte tas ut av en familjemedlem till en medborgare i en EES-stat som vid tidpunkten för anmälan har uppehållsrätt eller permanent uppehållsrätt i Sverige enligt 3 a kap. 4 eller 7 § utlänningslagen. Vidare ska enligt samma bestämmelse 6 inte heller anmälnings- eller studieavgift tas ut av den som vid tidpunkten för anmälan har ställning som varaktigt bosatt i en annan stat inom Europeiska unionen och har uppehållstillstånd i Sverige enligt 4 kap. 9 § utlänningsförordningen.

Enligt 7 § samma förordning ska högskolan ska efter att ha hört Migrationsverket bestämma tidpunkt för betalning av studieavgiften.

Enligt 8 § samma förordning ska en studieavgiftsskyldig sökande för att bli antagen till utbildningen betala studieavgiften senast vid den tidpunkt som avses i 7 §. Om utbildningen omfattar mer än 30 högskolepoäng, får högskolan besluta att studieavgiften får betalas genom delbetalningar och att en första delbetalning är tillräcklig för att bli antagen. Den första delbetalningen ska inte understiga studieavgiften för utbildningens första 30 högskolepoäng.

Enligt 9 § samma förordning ska en student som har betalat en sådan första delbetalning som avses i 8 § andra stycket och har påbörjat utbildningen, betala återstående delar av studieavgiften inom den tid som högskolan beslutar.

Enligt 10 § samma förordning ska högskolan, om återstående delar av studieavgiften inte betalas inom angiven tid, påminna studenten om att betala avgiften inom en viss tid. Betalas inte avgiften inom den tid som anges i påminnelsen, ska högskolan stänga av studenten från utbildningen till dess att avgiften har betalats. Studenten ska upplysas om detta i påminnelsen.

Enligt 13 § samma förordning får beslut att avstänga en student som inte har betalat studieavgiften överklagas till Överklagandenämnden för högskolan. Nämndens beslut får inte överklagas.

Enligt 12 kap. 4 § högskoleförordningen (1993:100) får en högskolas beslut i annat fall än som nämns i 12 kap. överklagas endast om det är medgivet i annan författning än förvaltningslagen. Reglerna om studieavgifter tillämpas första gången på utbildning som avses att bedrivas efter den 31 juli 2011.

NN har överklagat SLU:s beslut att han ska betala studieavgift. Han hänvisar i första hand till att informationen på webbplatsen studera.nu har varit missvisande och att han har letts att tro att han inte behöver betala avgift.

Frågan i ärendet är om detta är ett sådant beslut som kan överklagas.

Regeringen tar upp frågan om överklagbarhet av beslut om studieavgiftsskyldighet i propositionen Konkurrera med kvalitet — studieavgifter för utländska studenter (reg. prop. 2009/10:65) och anför att ett sådant beslut inte bör kunna överklagas (s. 22). Regeringen anför vidare att den som är studieavgiftsskyldig, men som inte har betalat studieavgiften, inte bör få tas emot av högskolan. Studieavgiftsskyldiga studenter som har tagits emot av högskolan men som inte betalar studieavgiften under pågående utbildning bör stängas av. Beslut om avstängning bör kunna överklagas till Överklagandenämnden för högskolan (s. 23 ff.).

Överklagandenämnden konstaterar inledningsvis att beslut om studieavgiftsskyldighet inte kan överklagas till Överklagandenämnden enligt förordningen om anmälningsavgift och studieavgift vid universitet och högskolor eller någon annan bestämmelse. Överklagande ska därför avvisas på denna grund.

Överklagandenämnden kan vidare konstatera att inte heller SLU:s beslut att återkalla antagningsbeslutet för den som inte har betalat studieavgiften är ett sådant beslut som kan överklagas till Överklagandenämnden enligt nämnda förordning eller annan bestämmelse.

Enbart beslut om avstängning på grund av obetalda återstående studieavgifter kan således överklagas till nämnden. Ett sådant beslut om avstängning kan enligt 9-10 §§ förordningen om anmälningsavgift och studieavgift vid universitet och högskolor inte fattas förrän studenten har betalat den första avgiften och påbörjat utbildningen, vilket NN inte har gjort. Överklagandet kan därför inte heller prövas på denna grund.

Sammanfattningsvis finner Överklagandenämnden att överklagandet ska avvisas.

Nämndens avgörande

Överklagandenämnden för högskolan avvisar överklagandet.