Studieavgift

 • Beslut 2017-12-15 (reg.nr 246-1116-17)

  Ett lärosäte stängde av en student som inte betalat sin studieavgift. Frågan i ärendet var om lärosätet hade uppfyllt kraven i 10 § förordningen (2010:543) om anmälningsavgift och studieavgift vid universitet och högskolor, dvs. om påminnelse om betalning inom viss tid och information om vilka konsekvenserna kan bli om studenten inte betalar studieavgiften.
 • Beslut 2022-05-13 (reg.nr 246-392-22)

  Påminnelsen om att betala studieavgiften innehöll inte de uppgifter som krävs enligt 10 § förordningen (2010:543) om anmälningsavgift och studieavgift vid universitet och högskolor. Överklagandenämnden upphävde därför universitetets beslut att stänga av studenten.
 • Beslut 2012-05-11 (reg.nr 39-368-12)

  Överklagandenämnden avslog överklagandet i ett ärendet där en student som inte betalat studieavgiften för vårterminen 2012 avstängdes från vidare studier. Nämnden konstaterade att lärosätet påmint studenten om studieavgiften och informerat honom om vilka konsekvenserna kunde bli om han inte betalade avgiften.
 • Beslut 2011-08-19 (reg.nr 49-582-11)

  Beslut om att någon är skyldig att betala studieavgift kan inte överklagas till Överklagandenämnden enligt (2010:543) om anmälningsavgift och studieavgift vid universitet och högskolor eller någon annan bestämmelse. Inte heller är ett beslut att återkalla ett antagningsbeslut på grund av att någon inte betalat studieavgift överklagbart. Enbart beslut om avstängning på grund av obetalda återstående studieavgifter kan överklagas till nämnden.