Beslut 2013-06-14 (reg.nr 25-257-13)

Studentkåren vid JMK överklagade Stockholms universitets beslut att ge Stockholms universitets studentkår ställning som studentkår vid enheten journalistik, medier och kommunikation (JMK). Fråga om vad som kan anses som en organisatorisk del av högskolan.

Bakgrund

Studentkåren vid JMK i Stockholm och Stockholms universitets studentkår ansökte hos Stockholms universitet om ställning som studentkår. Studentkåren vid JMK ansökte om ställning som studentkår med enheten journalistik, medier och kommunikation (JMK) som verksamhetsområde, medan Stockholms universitets studentkår ansökte om ställning som studentkår med hela universitetet som verksamhetsområde med undantag för institutionerna för data- och systemvetenskap och socialt arbete. Universitetet beslutade att avslå Studentkåren vid JMK:s ansökan samt att bevilja Stockholms universitets studentkårs ansökan om ställning som studentkår för perioden 2013-07-01-2016-06-30.

Universitetet anförde i beslutet bl.a. följande. Vid konkurrerande ansökningar ska den studentsammanslutning som bäst kan representera studenterna inom verksamhetsområdet ges ställning som studentkår (prop. 2008/09:154 s. 33).

Av 4 kap. 10 § högskolelagen (1992:1434) framgår att verksamhetsområdet för en studentkår inte får täcka mer än en högskola och ska sammanfalla med minst en organisatoriskt eller geografisk avgränsad del av högskolan. Studentkåren vid JMK representerar studenterna vid en enhet inom institutionen för mediestudier. Institutionen består utöver JMK även av enheten för filmvetenskap och centrum för modevetenskap. En organisatoriskt avgränsad del av högskolan bör med hänsyn till universitetets organisatoriska struktur tolkas som universitetets minsta organisatoriska enhet, dvs. en institution. En studentkårs verksamhetsområde bör därmed sammanfalla med en institution organisatoriskt. Vad gäller geografiskt avgränsad del så ligger hela institutionen utanför Frescatiområdet. Institutionens olika delar ligger visserligen inte på samma adress men väl med gångavstånd emellan. Enheten JMK kan därmed inte betraktas som en geografiskt avgränsad del av högskolan. I förarbetena till bestämmelsen har uttalats att det inte är rimligt att mycket små sammanslutningar av studenter kan ges ställning som studentkår eftersom en sådan ordning skulle kunna medföra att man får ett ohanterligt stort antal studentkårer vid vissa lärosäten (se prop. 2008/09:154 s.31). Under hösterminen 2012 studerade 1 081 studenter vid institutionen för mediestudier. Några av studenterna var registrerade på kurser vid flera enheter samtidigt. Av det totala antalet studenter vid institutionen var 338 studenter medlemmar i Stockholms universitets studentkår och 360 studenter medlemmar i Studentkåren vid JMK. Studenter vid JMK kunde under denna tid inte bli medlemmar i Stockholms universitets studentkår. Enheten för filmvetenskap och centrum för modevetenskap hade under höstterminen totalt 482 studenter vilket innebär att 70 procent av studenterna vid dessa enheter var medlemmar i Stockholms universitets studentkår. JMK hade under samma tidsperiod 605 studenter vilket innebär att ca 60 procent av studenterna vid JMK var medlemmar i Studentkåren vid JMK. Oaktat anslutningsgraden till de olika studentsammanslutningarna så bör en studentkårs verksamhetsområde minst motsvara en institution. Stockholms universitets studentkår har i sin ansökan framfört avsikten att representera hela institutionen för mediestudier, vilket Studentkåren vid JMK inte har gjort. Stockholms universitets studentkår måste därför mot bakgrund av såväl anslutningsgrad som avsikten att representera hela institutionen anses bäst representera studenterna inom verksamhetsområdet. Studentkåren vid JMK måste även enligt universitetets mening betraktas som en alltför liten sammanslutning för att kunna erhålla fortsatt status som studentkår.

Yrkande m.m.

Studentkåren vid JMK har överklagat universitetets beslut och anfört bl.a. följande. Stockholms universitets studentkår valde i sin ansökan att söka för hela institutionen vilket Studentkåren vid JMK medvetet inte gjorde. Detta på grund av att institutionen inte har sammanträtt som en institutionsstyrelse från december 2011 fram till januari 2013. Enheterna för film- och modevetenskap använder även ett separat e-postsystem inom universitetet vilket har lett till att Studentkåren vid JMK, trots kontakt med informatörer inom institutionen, inte har kunnat kontakta studenter vid enheterna för film- och modevetenskap. Kombinationen har lett till att Studentkåren vid JMK till tidpunkten för kårstatusansökan inte har haft möjlighet till ett fungerande forum för planering av ett kvalitativt övertagande av studentrepresentationen vid enheterna film- och modevetenskap. Universitetet anför i sitt beslut att av det totala antalet studenter vid institutionen var 338 studenter medlemmar i Stockholms universitets studentkår och 360 studenter medlemmar i Studentkåren vid JMK och att studenterna vid JMK vid denna tid inte kunde bli medlemmar i Stockholms universitets studentkår. Det stämmer inte att studenter vid JMK inte kan bli medlemmar i Stockholms universitets studentkår. Detta är ett problem som möter Studentkåren vid JMK ofta, att studenter vid JMK på grund av informationsbrist redan betalat in kåravgiften till Stockholms universitets studentkår och således orsakat att Studentkåren vid JMK har fått sämre anslutningsgrad. Universitetet skriver också i sitt yttrande att det i förarbetena till bestämmelsen har uttalats att det inte är rimligt att mycket små sammanslutningar av studenter kan ges ställning som studentkår eftersom en sådan ordning skulle medföra att man får ett ohanterligt stort antal studentkårer vid vissa lärosäten. Enheten för JMK omfattar fler studenter idag än det gjorde då kårstatus beviljades senast. Studentkåren vid JMK oroar sig för en monopolisering av studentkårsverksamheten, vilket är på väg att hända. Kåren vill tydliggöra att i den mån studenterna på JMK vill organisera sig för att förbättra sina villkor med medlemsavgifter som oavkortat används till förbättring av det som är deras arbetsplats, borde de få möjlighet att göra det, samtidigt som de kan känna en trygghet och en säkerhet i att organisationen de går med i verkligen företräder dem fullt ut.

Stockholms universitet har i yttrande anfört bl.a. följande. Universitetet vidhåller sitt beslut att inte bevilja Studentkåren vid JMK fortsatt status som studentkår. Universitetet vill framhålla att ett av skälen till att institutionen för journalistik, medier och kommunikation och filmvetenskapliga institutionen slogs samman och bildade institutionen för mediestudier, där även centrum för modevetenskap placerades, var att de ansågs vara för små. Det är således inte enbart i förhållande till storleken på studentkårernas verksamhetsområden som universitetet bedömt att en enhet motsvarande JMK är för liten för att ses som en organisatorisk enhet. När Studentkåren vid JMK beviljades studentkårsstatus 2010 sammanföll dess verksamhetsområde med en institution, vilket inte är fallet i dag. Att studentantalet vid enheten har ökat sedan dess påverkar därför inte bedömningen.

Skäl

Enligt 4 kap. 8 § högskolelagen (1992:1434) ska en högskola på ansökan besluta att en sammanslutning av studenter vid högskolan får ställning som studentkår för en viss tid, om sammanslutningen uppfyller de krav som ställs i 9-14 §§.

Enligt 4 kap. 9 § högskolelagen ska en studentkår ha som huvudsakligt syfte att bevaka och medverka i utvecklingen av utbildningen och förutsättningarna för studier vid högskolan.

Enligt 4 kap. 10 § högskolelagen får verksamhetsområdet för en studentkår inte täcka mer än en högskola och ska sammanfalla med minst en organisatorisk eller geografiskt avgränsad del av högskolan.

Enligt 4 kap. 11 § högskolelagen ska en studentkår vara demokratiskt uppbyggd och kunna representera studenterna inom kårens verksamhetsområde.

Enligt 4 kap. 12 § högskolelagen ska alla studenter inom en studentkårs verksamhetsområde ha rätt att vara medlemmar i kåren, om de uppfyller de krav som ställs för medlemskap i en sådan sammanslutning som avses i 8 §. Den student som är medlem i studentkåren ska ha rösträtt vid val till studentkårens högsta beslutande organ.

Enligt 4 kap. 13 § högskolelagen ska det för en sammanslutning som avses i 8 § finnas stadgar och en styrelse. Stadgarna ska ha antagits av sammanslutningens medlemmar.

I stadgarna ska följande anges:

  1. sammanslutningens ändamål och verksamhetsområde,
  2. vilket som är det högsta beslutande organet och hur det utses,
  3. hur beslut av det högsta beslutande organet och av styrelsen fattas och ges till känna,
  4. hur inträde i och utträde ur sammanslutningen sker,
  5. hur ansvarsfrihet för styrelsen beviljas,
  6. hur stadgarna ändras, och
  7. hur sammanslutningen upplöses.

Enligt 4 kap. 14 § högskolelagen ska en studentkår föra ett register över sina medlemmar. Studentkåren ska årligen till högskolan redovisa sin verksamhet och hur många studenter som är medlemmar. På begäran av högskolan ska studentkåren tillhandahålla högskolan sitt medlemsregister.

Av 10 § studentkårsförordningen (2009:769) framgår att ett beslut om att ge en sammanslutning ställning som studentkår överklagas till Överklagandenämnden.

Studentkåren vid JMK har överklagat Stockholms universitets beslut att ge Stockholms universitets studentkår ställning som studentkår inom enheten JMK. I ärendet föreligger således konkurrens mellan kårerna inom detta verksamhetsområde. Överklagandenämndens prövning begränsas till vilken sammanslutning som ska få ställning som studentkår vid enheten JMK inom institutionen för mediestudier vid Stockholms universitet.

Universitetet har anfört att en enhet motsvarande JMK är för liten för att ses som en organisatorisk enhet och att universitetets minsta organisatoriska enhet är institutionen. När Studentkåren vid JMK beviljades studentkårsstatus 2010 sammanföll dess verksamhetsområde med en institution, vilket inte är fallet i dag.

Av universitetets Arbetsordning med regler för delegering vid Stockholms universitet (dnr SU 31-0897-11) framgår att verksamheten vid universitetet bedrivs i institutioner. Någon nivå under institutionen anges inte.

Överklagandenämnden gör följande bedömning.

Av 4 kap. 10 § högskolelagen framgår att verksamhetsområdet för en studentkår inte får täcka mer än en högskola och ska sammanfalla med minst en organisatorisk eller geografiskt avgränsad del av högskolan. När det gäller vad som kan anses vara en organisatorisk del av högskolan, finns det inga nationella regler om hur en högskola ska organisera sin verksamhet. Ledning för vad som kan anses vara en organisatorisk del av en högskola får därför sökas i högskolans egna bestämmelser.

Enligt Överklagandenämndens mening bör en sådan organisatorisk del anges i högskolans bestämmelser. Stockholms universitet har anfört att dess minsta organisatoriska del är institutionen, vilket också framgår av universitetets arbetsordning. Studentkåren vid JMK:s verksamhetsområde sammanfaller således inte med en organisatoriskt definierad del av högskolan. Kåren uppfyller inte heller kravet på en geografiskt avgränsad del av högskolan. Studentkåren vid JMK uppfyller därmed inte något av de krav som ställs i 4 kap. 9-14 §§ högskolelagen för att kåren ska kunna ges ställning som studentkår. Studentkåren vid JMK:s överklagande ska därför avslås.

Nämndens avgörande

Överklagandenämnden för högskolan avslår överklagandet.