Beslut 2014-03-14 (reg.nr 245-49-14)

Fråga om en återfående av handledning och andra resurser i utbildning på forskarnivå. Hade doktoranden visat upp ett tillkommande studieresultat av beaktansvärd kvalitet och omfattning eller på något annat sätt gjort sannolikt att doktoranden kunde fullgöra sina återstående åtaganden enligt den individuella studieplanen.

Bakgrund

NN ansökte hos Örebro universitet om att återfå handledning och andra resurser vid Örebro universitet i form av handledning och tillträde till seminarieverksamhet samt externt finansierad doktorandtjänst.

Örebro universitet avslog ansökan. I beslutet anförde universitetet bl.a. följande. Om resurserna för utbildning på forskarnivå har dragits in kan doktoranden efter ansökan hos rektor få tillbaka rätten till handledning och övriga resurser. För prövning om ansökan har den kvalitet som krävs har sakkunniga inom det aktuella forskningsområdet anlitats, SW, Örebro universitet och KH, Lunds universitet. I utlåtandena framkom att NN med god marginal har genomfört forskarutbildningskurser i den omfattning som krävs för en doktorsexamen. En stor del av dessa poäng har tagits efter indragningsbeslutet. Däremot anges att de artiklar som åberopats är konferensbidrag publicerade under perioden 2000-2003, dvs. innan NN antogs som doktorand. Utöver dessa artiklar redovisas två konferensbidrag från tiden efter 2007. Enligt en av de sakkunniga redovisas emellertid inte någon egen forskning som är publicerad i artiklar i vetenskapliga tidskrifter vare sig före eller efter 2007. En av de sakkunniga gör bedömningen att när det gäller den vetenskapliga produktionen under tiden 2007-2013 har det inte i tillräcklig grad uppvisats ett tillkommande studieresultat av beaktansvärd kvalitet och omfattning. Den andra sakkunniga anser att studieresultatet sedan 2007 i form av kurser betraktas som gott, men att det inte finns några tecken på att själva doktorandprojektet drivits framåt.

Örebro universitet har att bedöma huruvida NN har visat upp ett tillkommande studieresultat av beaktansvärd kvalitet och omfattning eller på något annat sätt gjort sannolikt att NN kan fullgöra de åtaganden som följer av den individuella studieplanen. Forskarutbildningen omfattar i huvudsak två delar, dels fullföljande av forskarutbildningskurser och dels vetenskapligt arbete (forskning) som publiceras i vetenskapliga tidskrifter med peer-reviewförfarande. När det gäller fullföljande av forskarutbildningskurser har det klart visats att NN uppfyller den nivå som krävs, men när det gäller den vetenskapliga produktionen så uppfyller NN inte vad som krävs för att återfå resurser med stöd av 6 kap. 31 § högskoleförordningen.

Yrkande m.m.

NN överklagade universitetets beslut och anförde bl.a. följande. Hon ansökte om fakultetsmedel för två års heltidsanställning med externt finansieringsstöd på 63 procent av lönekostnaderna genom nystartsjobb samt doktorandkappsäck för att slutföra avhandlingsprojekt med extern handledning och examinator. Ansökan avsåg inte att återfå handledare och arbetsplats vid Örebro universitet då extern handledning och arbetsplats finns på annat håll.Universitetet utsåg två sakkunniga, SW, verksam inom handikappvetenskap, Örebro universitet och en utomstående KH verksam inom logopedi, Lunds universitet. Beträffande valet av sakkunnig från handikappvetenskapen vid Örebro universitet kan SWs oberoende ifrågasättas. Mer lämpligt hade varit val av en forskare från ett närliggande område vid en annan institution, exempelvis medicin. SW ställer krav på att en helt egen artikel som ensamförfattare ska ha publicerats i forskningstidskrift med peer review. KH förefaller ha rätt missvisande information om utredningsuppdraget; att inget insamlande av forskningsdata ännu gjorts och att ingen planering finns för delarbeten. Att detta inte stämmer verifieras genom bilaga till överklagandet. Dessa arbeten grundas på tidigare diskussioner med blivande handledare inför antagning till handikappvetenskapen vid Örebro universitet, vilka hon omsatte i en avhandlingspromemoria och sedan har vidareutvecklat. Universitetet är medvetet om detta, då hennes arbeten från 2003 och framåt finns arkiverade vid universitetet. Att KH inte fått ta del av all information för sitt utredningsuppdrag är beklagligt.

Örebro universitet ger i sin bedömning inte någon konkret vägledning om vad som krävs för tillkommande studieresultat för att återfå fakultetsmedel. Hennes vetenskapliga produktion står i korrelation med de perioder hon har haft lön och därmed kunnat ägna sig åt arbetet. l likhet med andra människor är hon beroende av försörjning för sitt arbete, vilket enligt diskrimineringslagen inte får ifrågasättas. Hon har framfört kritik till universitetets jurister och rektor över att man inte har utarbetat en transparent delegationsordning för hur beslut om att ta bort eller återfå fakultetsmedel för doktorander bereds och vilka som har ansvar för beredningen av olika ärenden. Klara delegationsordningar är nödvändigt för likabedömning av inkomna ärenden, och för att förhindra godtycklighet i bedömningen som i hennes fall.

Rektor avslog hennes ansökan efter att ha separerat bedömningen av kurspoäng från vetenskapliga publikationer. Det är svårförklarligt att universitetet gör så eftersom forskningskursernas examinationsuppgifter ger den metod som sedan används i de vetenskapliga artiklarna. I hennes fall har den vetenskapliga metoden för avhandlingen utvecklats i de 14 seminarier som finns på Youtube, vilka motsvarar en metodartikel och en metoddel i kappan, vilket borde resulterat i 37 avhandlingspoäng. Enligt denna beräkning har hon presterat minst 120 högskolepoäng, det vill säga halva utbildningen. Utifrån ovanstående information ges Örebro universitet chans att ompröva sitt beslut om avslag och ge henne den blygsamma delfinansieringen av lönen under en tvåårsperiod, så att hon tryggt kan bli färdig med avhandlingen. Att inte ge en doktorand lön är diskriminerande, och leder till nedsatt produktivitet vid universitetet. Förväntningarna finns inte bara från henne, utan också från Arbetsförmedlingen, Fyrklövern och ALMI och de 137 personer som deltagit i forskningen att universitetet tar sitt ansvar. Enligt rättspraxis bör universitetet hellre välja att fria istället att fälla. Det synsättet bör genomsyra Örebro universitet för att nå framgång, och det gäller även handikappvetenskapen.

Örebro universitet vidhöll sitt ställningstagande.

NN inkom med en skrivelse i vilken hon anförde bl.a. följande. Hon har aldrig haft någon form av lönefinansiering från universitetet. Åtgärden 2007 och avslaget 2013 bör betraktas som repressalier från f.d. handledare och rektors kanslis sida då hon 2006-2007 anmälde missförhållanden till doktorandombudet. Detta har i sin tur anmälts till Diskrimineringsombudsmannen för prövning av diskriminering på grund av kön och ålder enligt diskrimineringslagen.

Utredning

Överklagandenämnden inhämtade Örebro universitets beslut att dra in rätten till handledning och andra resurser för forskarutbildning för NN den 14 juni 2007.

Skäl

I 6 kap. 29 § första stycket högskoleförordningen (1993:100) anges att för varje doktorand ska det upprättas en individuell studieplan. Planen ska innehålla högskolans och doktorandens åtaganden och en tidsplan för doktorandens utbildning. Planen ska beslutas efter samråd med doktoranden och hans eller hennes handledare.

I 6 kap. 30 § första stycket högskoleförordningen anges att om en doktorand i väsentlig utsträckning åsidosätter sina åtaganden enligt den individuella studieplanen, ska rektor besluta att doktoranden inte längre ska ha rätt till handledning och andra resurser för utbildningen. Innan ett sådant beslut fattas ska doktoranden och hans eller hennes handledare ges möjlighet att yttra sig. Prövningen ska göras på grundval av deras redogörelser och annan utredning som är tillgänglig. Vid bedömningen ska det vägas in om högskolan har fullgjort sina egna åtaganden enligt den individuella studieplanen. Beslutet ska vara skriftligt och motiverat.

Enligt 6 kap. 31 § högskoleförordningen kan doktoranden, om resurserna för utbildningen har dragits in enligt 30 §, efter ansökan hos rektor få tillbaka sin rätt till handledning och andra resurser. Doktoranden måste då genom att visa upp ett tillkommande studieresultat av beaktansvärd kvalitet och omfattning eller på något annat sätt göra sannolikt att han eller hon kan fullgöra sina återstående åtaganden enligt den individuella studieplanen.

Möjligheten att dra in en doktorands handledning och andra resurser har ytterst sin grund i högskolelagens (1992:1434) krav på att universitetens och högskolornas resurser utnyttjas effektivt (jfr 1 kap. 4 § högskolelagen). I förarbetena till de redovisade författningsbestämmelserna, där rektor enligt högskoleförordningens bestämmelser efter den 1 januari 2011 har övertagit fakultetsnämndens ansvar, uttalade regeringen följande.

Det bör vara möjligt att besluta att en doktorand inte längre ska få ta högskolans resurser i anspråk, om doktoranden skulle ha mycket liten framgång i studierna, och detta inte beror på orsaker som föräldraledighet, sjukdom, militärtjänst eller liknande. Om doktoranden i väsentlig mån har misslyckats med att uppfylla sina åtaganden enligt den individuella studieplanen, bör fakultetsnämnden kunna besluta att doktoranden inte längre ska ha rätt till handledning, arbetsplats och övriga resurser, och det även innan den tid gått som motsvarar 160 poäng. Vid bedöm-ningen ska också vägas in i vilken mån fakultetsnämndens åtaganden enligt studieplanen uppfyllts, till exempel vad gäller handledningen.
/.../
Det bör framhållas att det faktum att en doktorand fråntagits rätten till resurser inte är detsamma som ett avskiljande. Doktoranden kan studera vidare men då helt på egen hand. Doktoranden är fortfarande antagen och kan exempelvis, på samma sätt som en doktorand med tillgång till resurser, ansöka om att få lägga fram en avhandling. Doktoranden kan vidare ansöka hos fakultetsnämnden om att åter få tillgång till handledning och andra resurser. Om doktoranden gör sannolikt att han eller hon nu har förmåga att gå igenom utbildningen bör resurserna kunna återfås. Detta borde kunna ske exempelvis om doktoranden på egen hand har kunnat studera vidare i beaktansvärd omfattning. (prop. 1997/98:1, utgiftsområde 16, sid. 102 f.).

Som överklagandet får förstås anser NN att det föreligger formella brister i universitetets handläggning av ärendet. Överklagandenämnden finner att det inte har framkommit något som föranleder nämnden att undanröja universitetets beslut på formell grund. Överklagande-nämnden finner inte heller att det har framkommit någon omständighet som ger nämnden anledning att anta att det förekommit diskriminering i ärendet.

I sak gör Överklagandenämnden följande bedömning.

NN har ansökt om att återfå handledning och andra resurser för utbildning på forskarnivå vid Örebro universitet. Som framgår av bestämmelsen i 6 kap. 31 § högskoleförordningen måste doktoranden visa upp ett tillkommande studieresultat av beaktansvärd kvalitet och omfattning. Vid en granskning av de meriter NN har åberopat finner nämnden, i likhet med Örebro universitet, att hon har fullgjort kurser i en tillräcklig omfattning. Vad gäller avhandlingsarbetet gör Överklagandenämnden följande bedömning. I en utbildning på forskarnivå är avhandlingsarbetet av avgörande betydelse. Enligt de nu gällande bestämmelserna, och enligt de som gällde när NN antogs till utbildningen, ska författande av avhandlingen svara mot minst halva utbildningen, dvs. minst 120 högskolepoäng (80 poäng). Doktoranden ska också enligt examensordningen (bilaga 2 till högskoleförordningen) med avhandlingen visa sin förmåga att genom egen forskning väsentligt bidra till kunskapsutvecklingen. Överklagandenämnden instämmer i universitetets bedömning att NNs vetenskapliga produktionen efter 2007 inte uppfyller de krav som ställs på beaktansvärd kvalitet och omfattning för att hon ska kunna återfå resurser med stöd av 6 kap. 31 § högskoleförordningen. Vad NN anfört föranleder ingen annan bedömning. Då NN inte heller på något annat sätt gjort sannolikt att hon kan fullgöra sina återstående åtaganden enligt den individuella studieplanen ska överklagandet avslås.

Nämndens avgörande

Överklagandenämnden för högskolan avslår överklagandet.