Beslut 2002-03-12 (reg.nr 40-836-01)

Fråga om rätt organ inom universitetet hade fattat beslut om indragning av handledarresurser.

Ärendets bakgrund

X är antagen till forskarutbildning vid Lunds universitet.Teologiska fakultetsrådet vid Lunds universitet fattade den 9 oktober 2001 ett beslut med följande lydelse. Teologiska fakultetsrådet konstaterar att X antogs till forskarutbildningen vårterminen 1978. Rådet finner att han har förbrukat alla handledarresurser samt att han inte följt den uppgjorda individuella studieplanen med disputation vårterminen 2001 och avslår därför hans begäran om ytterligare resurser.

Yrkande m.m.

X överklagade beslutet och, som det fick förstås, yrkade att beslutet skulle upphävas.Teologiska fakultetsrådet avstyrkte bifall till överklagandet.

Universitetet yttrade sig efter anmodan från Överklagandenämnden i frågan om Teologiska fakultetsrådets status inom universitetet.

Överklagandenämnden yttrade

Skäl

I 8 kap. 8 § högskoleförordningen (1993:100) anges följande. För varje doktorand skall det upprättas en individuell studieplan. Den skall fastställas av fakultetsnämnden efter samråd med doktoranden och hans eller hennes handledare. Den individuella studieplanen skall innehålla en tidsplan för doktorandens forskarutbildning, en beskrivning av de åtaganden som doktoranden och fakultetsnämnden har under utbildningstiden samt vad som i övrigt behövs för att utbildningen hela tiden skall kunna bedrivas på ett effektivt sätt. Den individuella studieplanen skall följas upp av fakultetsnämnden minst en gång varje år. Vid uppföljningen skall doktorand och handledare informera fakultetsnämnden om hur utbildningen framskrider. Fakultetsnämnden kan därvid eller när det annars är påkallat göra de ändringar i den individuella studieplanen som behövs. Utbildningstiden får förlängas bara om det finns särskilda skäl för det, såsom ledighet på grund av sjukdom, för tjänstgöring inom totalförsvaret eller för förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer och studentorganisationer eller föräldraledighet. Innan en ändring görs skall doktorand och handledare ges möjlighet att yttra sig. Doktorand och handledare skall skriftligen intyga att de har tagit del av den individuella studieplanen och de ändringar som görs i den.Enligt 8 kap. 9 § högskoleförordningen har en doktorand rätt till handledning, om inte fakultetsnämnden med stöd av 10 § beslutar något annat.

I den nämnda 10 § i 8 kap. högskoleförordningen anges följande. Om en doktorand i väsentlig utsträckning åsidosätter sina åtaganden enligt den individuella studieplanen, skall fakultetsnämnden besluta att doktoranden inte längre skall ha rätt till handledning och andra resurser för forskarutbildningen. Innan ett sådant beslut fattas skall doktorand och handledare ges möjlighet att yttra sig. Prövningen skall göras på grundval av deras redogörelser och annan utredning som är tillgänglig för fakultetsnämnden. Vid bedömningen skall det vägas in om fakultetsnämnden har fullgjort sina egna åtaganden enligt den individuella studieplanen. Beslutet skall vara skriftligt och motiverat. Resurserna får inte dras in för tid då doktoranden är anställd som doktorand eller får utbildningsbidrag för doktorander.

Av 8 kap. 26 § högskoleförordningen framgår att fakultetsnämnden själv skall besluta i sådana frågor som avses i 10 § (och 11 §), medan däremot övriga uppgifter enligt kapitlet får delegeras.

Ett beslut om att dra in resurser för en doktorands forskarutbildning enligt 8 kap. 10 § högskoleförordningen kan jämlikt 12 kap. 2 § sjunde punkten samma förordning överklagas till Överklagandenämnden för högskolan.

Överklagandenämnden gör följande bedömning.

Teologiska fakultetsrådets beslut får anses innebära att X inte längre skall ha rätt till handledning och andra resurser för forskarutbildningen. Ett sådant beslut skall fattas av fakultetsnämnden. Någon möjlighet till delegation till annat organ föreligger inte och någon delegation i detta avseende föreskrivs inte heller i den delegationsordning som beslutades av styrelsen för humaniora och teologi den 6 mars 2001. Av utredningen framgår att Teologiska fakultetsrådet inte är fakultetsnämnd för forskarutbildningen i den mening som avses i 8 kap. högskoleförordningen. Universitetets beslut har således inte tillkommit i laga ordning och skall därför undanröjas.

Nämndens avgörande

Överklagandenämnden för högskolan undanröjer det överklagade beslutet.