Indragning av doktorands handledning och andra resurser i forskarutbildningen

 • Beslut 2015-11-13 (reg.nr 245-594-15)

  Fråga om ett lärosäte kan dra in rätten till handledning och andra resurser för en doktorand som gjort sig skyldig till vetenskaplig oredlighet.
 • Beslut 2015-06-12 (reg.nr 245-259-15)

  Fråga om lärosätet i den individuella studieplanen har visat att en doktorand i väsentlig utsträckning har åsidosatt sina åtaganden enligt den individuella studieplanen.
 • Beslut 2014-03-14 (reg.nr 245-49-14)

  Fråga om en återfående av handledning och andra resurser i utbildning på forskarnivå. Hade doktoranden visat upp ett tillkommande studieresultat av beaktansvärd kvalitet och omfattning eller på något annat sätt gjort sannolikt att doktoranden kunde fullgöra sina återstående åtaganden enligt den individuella studieplanen.
 • Beslut 2012-04-13 (reg.nr 451-14-12)

  Fråga om det av utredningen i ärendet framgått att en doktorand i väsentlig utsträckning åsidosatt sina åtaganden enligt den individuella studieplanen.
 • Beslut 2009-12-18 (reg.nr 451-1030-09)

  Genom sitt personliga agerande har en doktorand i väsentlig utsträckning åsidosatt sina åtaganden enligt den individuella studieplanen. Vid bedömningen har beaktats att universitetet erbjudit doktoranden en rad olika åtgärder för att ge doktoranden möjlighet att kunna slutföra sina studier.
 • Beslut 2009-12-18 (reg.nr 451-1428-09)

  Fråga om en doktorand i väsentlig utsträckning åsidosatt sina åtaganden enligt den individuella studieplanen, när en rad olika brister har konstaterats från universitetets sida under doktorandens studietid.
 • Beslut 2009-12-18 (reg.nr 451-477-09)

  Ett lärosäte har beslutat att dra in en doktorands rätt till handledning och andra resurser. Fråga om doktoranden i väsentlig utsträckning åsidosatt sina åtaganden enligt den individuella studieplanen, trots att vissa brister från universitetets sida har konstaterats. Även fråga om diskriminering.
 • Beslut 2006-03-17 (reg. nr 451-462-05)

  Indragning av handledning och andra resurser i forskarutbildning. Hade doktoranden i väsentlig utsträckning åsidosatt sina åtaganden? Även fråga om byte av handledare i forskarutbildning samt fråga om faställande av den individuella studieplanen.
 • Beslut 2005-02-18 (reg. nr 451-1105-04)

  En doktorand följde inte stipulerade tidsplaner för avhandlingsarbetet. Överklagandenämnden fann att doktoranden i väsentlig utsträckning hade åsidosatt sina åtaganden enligt den individuella studieplanen och att universitetet hade fullgjort sina åtaganden gentemot doktoranden. Lärosätet ansågs därför haft fog för sitt beslut att dra in doktorandens rätt till handledning och andra resurser i forskarutbildningen.
 • Beslut 2002-03-12 (reg.nr 40-836-01)

  Fråga om rätt organ inom universitetet hade fattat beslut om indragning av handledarresurser.
 • Beslut 2001-08-22 (reg. nr 49-229-01)

  Indragning av en doktorands handledning och andra resurser i forskarutbildning. Betydelsen av individuell studieplan.