Beslut 2013-03-15 (reg.nr 33-1216-12)

Åldersdiskriminering. En sökande fick inte plats på läkarprogrammet, eftersom hans meritvärde från det s.k. PIL-urvalet var för lågt. Frågan i ärendet var om lärosätets urvalsbeslut innebar att den sökande har diskriminerats på grund av ålder, etnicitet eller kön. Överklagande-nämnden fann att den sökande diskriminerats på grund av ålder och undanröjde lärosätets beslut.

Bakgrund

NN sökte till läkarprogrammet vid Karolinska institutet (KI). Han deltog i urvalet och placerades på reservplats.

Yrkande m.m.

NN överklagade KI:s beslut och anförde bl.a. följande. Han sökte till läkarprogrammet och deltog i två intervjuer med läkare inom det prov- och intervjubaserade (PIL) urvalet. Han begärde ut bedömningsprotokollen från KI. Han fick meritvärdet 4 av 7. Han är missnöjd med det meritvärde han fick och vill att det justeras upp till 5.

Karolinska institutet vidhöll sitt ställningstagande och anförde bl.a. följande. Beslut om urvalsgrupp och meritvärde omfattas inte av vad som kan överklagas enligt 12 kap. 2 § högskoleförordningen. NNs meritvärden och urvalsresultat är korrekta och kan inte överklagas.

NN inkom med skrivelse i vilken han anförde bl.a. följande. Meritvärderingen av honom sattes vid slutbedömningen till 4 på en sjugradig skala. Om bedömningen hade gjorts enbart utifrån hans personliga egenskaper anser han att nivån borde ha hamnat mellan 4,5-5,5. Enligt hans mening har han åldersdiskriminerats av bedömarna. KI:s studentavdelning har vid ett flertal tillfällen angett att det inte finns någon övre åldersgräns för antagning till läkarprogrammet. Möjligen har också hans etnicitet samt könstillhörighet påverkat bedömningen negativt vid intervjuerna.

XX inledde intervjun med att kommentera att han var den klart äldste person han intervjuat. XX diskuterade vidare under intervjun att han skulle vara 52 år i slutet av utbildningen och därefter göra AT-tjänstgöring och att han skulle vara 60 år som färdig specialist. Indirekt uppfattade han det som att det inte skulle vara rimligt att anta honom till utbildningen av det skälet. Han fick sen frågan om han kunde få studielån, om CSN beviljar studielån vid hans ålder. Han redogjorde då för hur han skulle finansiera sina studier. För övrigt anser han att intervjufrågorna var relevanta, förutom att de inte hann diskutera hans vetenskapliga intresse, som var en av bedömningspunkterna. Han är nöjd med betygssättningen på de fem huvudsakliga områdena utom vad avser vetenskapligt intresse. Han har sagt upp en fast anställning för att helhjärtat satsa på att komma in på KI:s läkarutbildning. XX betonade i slutet av intervjun att han gjort ett gott intryck. Han anser inte att det motsvarar betyget 4 i en sjugradig skala, med vetskapen om att det krävs minst 5 för att bli antagen enligt antagningsstatistiken från de senaste terminerna.

I intervjun med YY inledde hon med att kommentera att han var mitt i livet och undrade varför han söker till läkarprogrammet, vilket är en rimlig fråga. Han är framförallt besviken på att hon skattade hans motivation som medelmåttig eller låg (3). Han fick den oberoende globala bedömningen 4. Vid telefonsamtal med YY för feedback efter intervjun kommenterade hon att man vid slutbedömningen inte ville ge honom ett högre betyg för att han redan haft ett bra liv. De trodde inte heller att han skulle klara det höga tempot i utbildningen vid hans ålder. När han frågade om hans ålder påverkade skattningen negativt svarade hon "möjligen indirekt". På en direkt fråga om han skulle ha fått ett högre skattningsbetyg om han varit 10-15 år yngre svarade hon "förmodligen".

När han för andra gången klarade begåvningstestet för att få komma på intervju förväntade han sig inte frågor om sin ålder, kommentarer om att han var den äldste som sökte osv. under den korta intervjutid som fanns tillgänglig. Han är den klart äldste av de 159 personer som intervjuats för antagningen till läkarprogrammet vårterminen 2013. Han är dessutom en av ett fåtal som har ett utländskt namn och han tillhör det kön där lägst antal intervjuade får betyget 5 eller högre i slutbedömningen. Han anser sig huvudsakligen diskriminerad på grund av sin ålder.

Överklagandenämnden begärde i remiss att KI skulle yttra sig över vad NN anfört om diskriminering.

Karolinska institutet anförde bl.a. följande. Eftersom NNs argumentation synes begränsad till åldersdiskriminering, begränsar också KI sitt yttrande på motsvarande sätt. KI vill dock för tydlighetens skull klargöra att ingenting i ärendet framkommit som skulle kunna läggas till grund för ett påstående om köns- eller etnisk diskriminering. De båda intervjupersonerna har, med undantag för något uttalande, inte motsagt NNs beskrivning av vad som kan ha sagts, men har samtidigt framhållit att man inte har haft ett diskriminerande syfte. Om det har funnits någon baktanke har det i så fall varit att tillgodose NNs egna intressen. KI vill erinra om att intervjuerna vid PIL-urvalet är av komplex natur och innehåller många kvalificerade bedömningar. De görs av personer med stor erfarenhet av att bedöma studenter och deras förutsättningar att genomgå utbild-ningen på bästa sätt. Om trots vad som nu har sagts Överklagandenämnden finner att brott mot diskrimineringsförbudet förekommit vill KI framhålla följande. Av vad NN anfört eller av materialet i övrigt i ärendet finns inget som tyder på att de i så fall diskriminerande omständigheterna skulle ha påverkat utgången av ärendet. Lagens krav om att diskrimineringen måste antas ha påverkat utgången är inte uppfyllt. KI hemställer att överklagandet, såvitt avser påståendena om diskriminering lämnas utan bifall.

Skäl

Tillämpliga bestämmelser

I 12 kap. 2 § högskoleförordningen (1993:100) anges vilka beslut som med stöd av högskole-förordningen kan överklagas till Överklagandenämnden för högskolan.Enligt 4 kap. 18 § första stycket 1 a diskrimineringslagen (2008:567) får ett beslut av ett universitet eller en högskola med staten, en kommun eller ett landsting som huvudman, i fråga om utbildning enligt högskolelagen (1992:1434), överklagas till Överklagandenämnden för högskolan på den grunden att beslutet strider mot diskrimineringsförbudet i 2 kap. 5 § första stycket, om beslutet avser tillträde till utbildning.

Av andra stycket följer att om Överklagandenämnden finner att det överklagade beslutet strider mot något av förbuden och att detta kan antas ha inverkat på utgången, ska beslutet undanröjas och ärendet, om det behövs, visas åter till universitetet eller högskolan för ny prövning.

Enligt 1 kap. 4 § 1 och 2 diskrimineringslagen avses i denna lag med diskriminering 1. direkt diskriminering: att någon missgynnas genom att behandlas sämre än någon annan behandlas, har behandlats eller skulle ha behandlats i en jämförbar situation, om missgynnandet har samband med kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder, 2. indirekt diskriminering: att någon missgynnas genom tillämpning av en bestämmelse, ett kriterium eller ett förfaringssätt som framstår som neutralt men som kan komma att särskilt missgynna personer med visst kön, viss könsöverskridande identitet eller uttryck, viss etnisk tillhörighet, viss religion eller annan trosuppfattning, visst funktionshinder, viss sexuell läggning eller viss ålder, såvida inte bestämmelsen, kriteriet eller förfaringssättet har ett berättigat syfte och de medel som används är lämpliga och nödvändiga för att uppnå syftet.

Enligt 1 kap. 5 § 6 diskrimineringslagen avses med kön: att någon är kvinna eller man; etnisk tillhörighet: nationellt eller etniskt ursprung, hudfärg eller annat liknande förhållande; ålder: uppnådd levnadslängd.

Enligt 2 kap. 5 § första stycket diskrimineringslagen får den som bedriver verksamhet som avses i skollagen (2010:800) eller annan utbildningsverksamhet (utbildningsanordnare) inte diskriminera något barn eller någon elev, student eller studerande som deltar i eller söker till verksamheten. Anställda och uppdragstagare i verksamheten ska likställas med utbildningsanordnaren när de handlar inom ramen för anställningen eller uppdraget.

Enligt 2 kap. 6 § 3 diskrimineringslagen förhindrar förbudet i 5 § inte särbehandling på grund av ålder, om den har ett berättigat syfte och de medel som används är lämpliga och nödvändiga för att uppnå syftet.

Det alternativa urvalet till läkarprogrammet

Av dokumentet Modell för alternativt urval till läkarprogrammet (KI:s reg.nr 2869/2012-310) framgår bl.a. följande. 400 sökande kallas utifrån sina resultat på högskoleprovet till ett skriftligt begåvningstest. Utifrån resultatet på detta prov kallas ca 160 sökande till intervju. Som underlag för intervjuerna används en levnadsbeskrivning som den sökande har skrivit. Intervjuerna genomförs enskilt mellan intervjuare och sökande. Varje sökande går igenom två intervjuer. Efter avslutad intervju antecknar intervjuaren sitt omdöme i ett bedömningsprotokoll. De egenskaper som registreras är intervjuarens intryck av den sökande och annan information av intresse för det slutliga urvalet. De kompetenser och egenskaper som bedöms i intervjuerna handlar om de sökandes motivation för att genomgå utbild-ningen, realistiska förväntningar på utbildningen, social färdighet/kom-munikations-förmåga, vetenskapligt intresse och personlig mognad. Varje intervju sammanfattas med en bedömning i en sjugradig skala och som utgör en övergripande bedömning som förs med till det slutliga urvalsmötet. Urvalsprocessen avslutas med ett urvalsmöte där intervjuarnas sammanställda bedömningar redovisas. Varje sökande har två bedömningar från intervjuerna och det slutliga meritvärdet är ett genomsnitt av de två. Om det skiljer mer än ett poängsteg i bedömningarna av en sökande så diskuteras skillnaden innan det slutgiltiga meritvärdet sätt.

Överklagandenämnden har inhämtat urvalslistan från antagningen till läkarprogrammet vid KI vårterminen 2013 och meritvärdessammanställningen från KI:s urvalskommittés slutmöte.

Överklagandenämndens prövningsram

Nämnden konstaterar inledningsvis, i likhet med KI, att frågor som rör urval i samband med antagning till högskoleutbildning inte kan överklagas med stöd av 12 kap. 2 § högskoleförordningen. Däremot hör urvalsbeslut till de beslut om tillträde till utbildning som kan överklagas till Överklagandenämnden med stöd av 4 kap. 18 § första stycket 1 a diskrimineringslagen. Detta innebär emellertid att nämnden endast har en begränsad prövningsram, eftersom nämndens befogenheter endast sträcker sig till en prövning enligt diskrimineringslagen.

Överklagandenämndens överväganden

NN har anfört att han har blivit diskriminerad i samband med antagningen till läkarprogrammet vid KI vårterminen 2013. Som grund för sitt påstående har NN angett vad som förekommit vid intervjuerna inom PIL-urvalet och vad som framkommit vid samtal med de som genomfört intervjuerna efter urvalet.

Nämnden har att ta ställning till om NN har blivit utsatt för diskriminering på någon av de grunder som anges i diskrimineringslagen. För att diskrimineringslagen ska kunna bli tillämplig måste han ha missgynnats jämfört med övriga sökande till utbildningen. NN har bedömts som behörig till den aktuella utbildningen och har deltagit i det alternativa urvalet till utbildningen, PIL-urvalet. Efter test och intervjuer har han inte antagits till utbildningen, utan har placerats på reservplats. Överklagande-nämnden bedömer att NN har missgynnats genom att han inte har antagits till läkarprogrammet.

Vidare måste för att diskrimineringslagen ska bli tillämplig missgynnandet ha ett samband med någon av diskrimineringsgrunderna kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder. NN har själv anfört att han huvudsakligen anser sig diskriminerad på grund av sin ålder. Han har dock även tagit upp att han anser att han kan ha blivit diskriminerad på grund av sitt kön och sin etniska bakgrund.

Vad gäller diskrimineringsgrunderna kön och etnisk diskriminering finner nämnden att det inte har framkommit något i ärendet som visar att han har blivit diskriminerad på någon av dessa grunder.

För nämnden återstår att bedöma om missgynnandet har samband med diskriminerings-grunden ålder. Nämnden ska också ta ställning till om NN missgynnats genom att behandlas sämre än någon annan i en jämförbar situation på grund av sin ålder

NN är född 1967 och har anfört att hans ålder noterades vid den ena intervjun och att det vid samtal med en av dem som intervjuat honom på en direkt fråga om han skulle ha fått ett högre skattningsbetyg om han varit 10-15 år yngre svarat "förmodligen". Dessa uppgifter har inte motsagts av KI.

Överklagandenämnden finner att utredningen visar att NN har fått ett lägre meritvärde i PIL-urvalet i jämförelse med vissa andra yngre sökande. En av de intervjuande läkarna har i ett samtal med NN vidgått att hans ålder kan ha påverkat det meritvärde som åsatts NN. Det finns enligt Överklagande-nämndens mening således ett tillräckligt starkt samband mellan NNs ålder och det meritvärde han har fått för att diskriminering ska kunna föreligga.

Enligt 2 kap. 6 § 3 diskrimineringslagen förhindrar förbudet mot diskriminering på grund av ålder inte särbehandling på grund av ålder, om den har ett berättigat syfte och de medel som används är lämpliga och nödvändiga för att uppnå syftet. Av författningskommentaren till bestämmelsen framgår att ett exempel på ett sådant undantag är i författning förekommande åldersgränser, som t.ex. åldersgränser i gymnasieskolan (prop. 2007/08:95 s. 508). Nämnden kan konstatera att det i högskoleförfattningarna inte finns några åldersgränser för studier på högskolan. Inte heller har KI anfört att det skulle ha förelegat ett sådant syfte.

KI har anfört att avsikten inte har varit att diskriminera NN. En diskriminerande avsikt är emellertid inte nödvändig för att diskriminering ska vara för handen (prop. 2007/08:95 s. 488).

NN har således direkt diskriminerats på grund av sin ålder vid urvalet till läkarprogrammet vid KI vårterminen 2013.

KI har vidare anfört att av vad NN anfört eller av materialet i övrigt i ärendet finns inget som tyder på att de diskriminerande omständigheterna skulle ha påverkat utgången av ärendet. Av diskrimineringslagen följer att om Överklagandenämnden finner att det överklagade beslutet strider mot något av diskrimineringsförbuden och detta kan antas ha inverkat på utgången, ska beslutet undanröjas och ärendet, om det behövs, visas åter till universitetet eller högskolan för ny prövning.

Överklagandenämnden gör i denna del följande bedömning. NN har meritvärdet 40 i PIL-urvalet enligt de urvalslistor nämnden har inhämtat. Bland de antagna finns sökande med meritvärdet 50. Enligt upplysning från KI genomförs lottning bland de sökande som har samma meritvärde. KI har inte visat att NN, under förutsättning att han inte diskriminerats på grund av sin ålder, inte hade kunnat få ett meritvärde om 50 och därmed hade kunnat delta i lottningen bland de sökande med detta meritvärde, om en plats på läkarprogrammet. Den diskriminering som NN har utsatts för kan därför ha påverkat utgången av ärendet. KI:s beslut att inte anta NN till läkarprogrammet ska därför undanröjas och ärendet visas åter till KI för fortsatt handläggning.

Nämndens avgörande

Överklagandenämnden för högskolan undanröjer beslutet att inte anta NN till läkarprogrammet och visar ärendet åter till Karolinska institutet.

Enligt 4 kap. 19 § diskrimineringslagen (2008:567) får Överklagandenämndens beslut inte överklagas.