Beslut 2005-01-21 (reg.nr 32-1059-04)

Ett lärosätes förhandsbesked angående undantag från behörighetsvillkor har inte ansetts kunna överklagas med stöd av likabehandlingslagen.

Ärendets bakgrund

I en skrivelse till Stockholms universitet begärde Y att han skulle medges undantag (dispens) från det särskilda behörighetsvillkoret matematik kurs A som gäller för tillträde till socionomlinjen. Han hänvisade bland annat till funktionshinder (ADHD/Damp och dyskalkyli). Efter samråd med Socialhögskolan (Stockholms universitet) och universitetets handikappsamordnare avslog universitetet Y:s begäran om undantag.

Yrkande m.m.

Y överklagade beslutet och gjorde gällande att beslutet diskriminerade honom. Han anförde bland annat att universitetet inte har rådfrågat specialister och medicinskt sakkunniga i dyskalkyli och ADHD/Damp om hans chanser att tillgodogöra sig och fullfölja socionomlinjen.
Universitetet redogjorde i en skrivelse till Y för sina överväganden i ärendet.

Överklagandenämnden yttrade

Skäl

Av 12 kap. 2 § högskoleförordningen (1993:100) framgår bland annat att en högskolas beslut om att en sökande inte uppfyller kraven på behörighet för att bli antagen till grundläggande högskoleutbildning och en högskolas beslut att inte göra undantag från behörighetsvillkoren får överklagas till Överklagandenämnden. En förutsättning är dock att högskolans prövning skett inom ramen för ett antagningsförfarande (senämndens beslut 2001-04-27, reg.nr 32-194-01).Av utredningen i ärendet framgår att Y har sökt undantag från behörighetsvillkoret gällande matematik utan att samtidigt ha anmält sig som sökande till utbildningen vid universitetet. Lärosätets prövning har således inte skett inom ramen för ett antagningsförfarande. Universitetets beslut kan därför inte överklagas med stöd av 12 kap. 2 § högskoleförordningen.

Frågan är om Y:s överklagande kan prövas av Överklagandenämnden enligt lagen (2001:1286) om likabehandling av studenter i högskolan, härefter kallad likabehandlingslagen.

Likabehandlingslagen har till ändamål att på högskoleområdet främja lika rättigheter för studenter och sökande och att motverka diskriminering på grund av bland annat funktionshinder (1 § likabehandlingslagen). Av 9 § första punkten likabehandlingslagen framgår att lagens förbud mot direkt och indirekt diskriminering skall gälla, när en högskola beslutar om tillträde till högskoleutbildning eller vidtar någon annan åtgärd som har betydelse för tillträdet. Av 14 § första stycket likabehandlingslagen framgår vidare att ett beslut av en högskola med staten som huvudman får överklagas till Överklagandenämnden på den grunden att beslutet strider mot diskrimineringsförbuden i 9 § första punkten likabehandlingslagen.

Av likabehandlingslagen framgår emellertid också att lagens bestämmelser endast omfattar studenter och "sökande". Med sökande avses enligt 2 § samma lag den som i vederbörlig ordning har anmält att han eller hon vill antas till grundläggande högskoleutbildning eller forskarutbildning enligt högskolelagen. Som framgår av redovisningen ovan har Y emellertid inte anmält sig som sökande till socionomlinjen utan endast begärt förhandsbesked från universitetet i behörighetsfrågan. Han kan därför inte anses som "sökande" i likabehandlingslagens mening (jfr prop. 2001/02:27, sid. 31-32 samt sid. 46). I förevarande ärende kan universitetets ställningstagande inte heller betraktas som annat än ett icke-bindande förhandsbesked i frågan om vad universitetets definitiva beslut kan komma att bli i en formell antagningsprocess. Ett sådant ställningstagande kan enligt allmänna förvaltningsrättsliga principer inte överklagas (se t.ex. Bohlin m.fl., Förvaltningsrättens grunder, sid 249).

Under angivna förhållanden kan Ys överklagande inte tas upp till prövning av Överklagandenämnden.

Nämndens avgörande

Överklagandenämnden för högskolan avvisar överklagandet.