Diskrimineringsärenden

 • Beslut 2022-01-21 (reg.nr 242-03039-21)

  Fråga om lärosätets beslut om att inte tillåta en student att få delta i seminarier och föreläsningar på distans har inneburit diskriminering på sätt som anges i 1 kap. 4 § 3 diskrimineringslagen. Även fråga om befrielse från obligatoriskt utbildningsmoment. Två ledamöter var skiljaktiga.
 • Beslut 2020-09-18 (reg.nr 26-729 och 1303-20)

  Fråga om högskolans beslut att avslå en students ansökan annan examinationsform har inneburit diskriminering på sätt som anges i 1 kap. 4 § 3 diskrimineringslagen.

 • Beslut 2019-04-12 (reg.nr 26-1357-18)

  Fråga om högskolans beslut att avslå en students ansökan annan examinationsform har inneburit diskriminering på sätt som anges i 1 kap. 4 § 3 diskrimineringslagen.
 • Beslut 2016-02-12 (reg.nr 26-14-16)

  Fråga om högskolans beslut att avslå en students ansökan om pedagogiskt stöd i form av tolkning till teckenspråk i samband med en studieresa har inneburit diskriminering på sätt som anges i 1 kap. 4 § 3 diskrimineringslagen.
 • Beslut 2013-04-19 (reg.nr 26-189-13)

  En student ansökte om att få genomföra uppsatsseminarium i sitt hem, vilket universitetet avslog. Fråga om universitetets beslut stred mot bestämmelsen i 2 kap. 5 § andra stycket diskrimineringslagen (2008:567) om anpassningsåtgärder.
 • Beslut 2013-03-15 (reg.nr 33-1216-12)

  Åldersdiskriminering. En sökande fick inte plats på läkarprogrammet, eftersom hans meritvärde från det s.k. PIL-urvalet var för lågt. Frågan i ärendet var om lärosätets urvalsbeslut innebar att den sökande har diskriminerats på grund av ålder, etnicitet eller kön. Överklagande-nämnden fann att den sökande diskriminerats på grund av ålder och undanröjde lärosätets beslut.
 • Beslut 2010-09-17 (reg.nr 33-516-10)

  En sökande som bedömts behörig till en utbildning har placerats i en urvalsgrupp som i huvudsak innehåller sökande med utländska gymnasiebetyg. På grund av att antalet sökande i denna urvalsgrupp har varit så litet har gruppen inte tilldelats någon plats på utbildningen. Oavsett meritvärde kan den sökande därför inte antas till utbildningen. Fråga om lärosätets urvalsbeslut innebär att den sökande har diskriminerats på grund av sin etniska tillhörighet. Även fråga om Överklagandenämndens prövningsramar i ärenden som gäller urval.
 • Beslut 2007-11-16 (reg.nr 46-777-07)

  Ett lärosäte avslog en sökandes ansökan till utbildning på forskarnivå med motiveringen att det saknades en lämplig huvudhandledare och finansiering. Sökanden överklagade och gjorde gällande att lärosätet tillämpade särskilda regler för utländska sökande till sådan utbildning, bl.a. skulle han ha avkrävts att själv finansiera sina studier. Fråga om direkt och indirekt diskriminering. Även fråga om brott mot repressalieförbudet.
 • Beslut 2006-03-17 (reg.nr 33-13-06)

  Ett lärosäte ansåg att en sökande med förutbildning från Serbien-Montenegro inte hade styrkt tillräckliga kunskaper i engelska för att uppnå grundläggande behörighet för högskolestudier. Lärosätet grundade sin bedömning på VHS' bedömningshandbok för utländsk förutbildning. Innebar denna bedömning att den sökande hade diskriminerats på grund av etnisk tillhörighet?
 • Beslut 2005-12-16 (reg.nr 46-437-05)

  En student anmälde hos sitt universitet att hon hade utsatts för diskriminering och trakasserier på grund av funktionshinder. Rektor beslutade att avsluta utredningen, då det under utredningen inte hade framkommit uppgifter som styrkte att studenten utsatts för diskriminering och trakasserier. Var beslutet överklagbart?
 • Beslut 2005-09-16 (reg.nr 33-927-05)

  Funktionshinder. En sökande fick inte plats på veterinärprogrammet, eftersom hans s.k. jämförelsetal (meritvärde) var för lågt. I ett överklagande gjorde han gällande att han diskriminerats i urvalet till utbildningen, då han på grund av dyslexi inte kunde nå högsta betyg i några av de gymnasiekurser som legat till grund för beräkningen av jämförelsetalet. Fråga om han hade diskriminerats genom urvalsbeslutet.
 • Beslut 2005-01-21 (reg.nr 32-1059-04)

  Ett lärosätes förhandsbesked angående undantag från behörighetsvillkor har inte ansetts kunna överklagas med stöd av likabehandlingslagen.
 • Beslut 2003-02-14 (reg.nr 46-811-02)

  Könstillhörighet. Tillträde till grundläggande högskoleutbildning. Urval med hänsyn till kön (7 kap. 10 § högskoleförordningen). Fråga om förfarandet stred mot likabehandlingslagen respektive gemenskapsrätten inom Europeiska unionen.
 • Beslut 2003-02-14 (reg.nr 46-899-02)

  Funktionshinder. Avslag på ansökan om teckenspråkstolk. Fråga om beslutet kan överklagas till Överklagandenämnden.
 • Beslut 2002-11-15 (reg.nr 46-44-02)

  Etnisk tillhörighet. Psykoterapiutbildning. Fråga om Överklagandenämnden kan pröva ett överklagande gällande ett beslut som har fattats före likabehandlingslagens ikraftträdandedatum. Bevisbördan i ärenden hos nämnden.