Beslut 2018-03-16 (reg. nr 242-00123-18)

Fråga om en student inom Biomedicinprogrammet på grund av samvetsbetänkligheter skulle få slippa att genomföra ett obligatoriskt moment som innebar en laboration med försöksdjur.

Bakgrund

AA ansökte hos Uppsala universitet om dispens och befrielse från obligatoriskt utbildningsmoment så att hon kan delta och få godkänt i kursen Fysiologi, 16,5 högskolepoäng (hp) inom Biomedicinprogrammet. Lärosätet avslog hennes ansökan. I beslutet anförde lärosätet bl.a. följande. Kursen Fysiologi innehåller ett moment där en laboration med försöksdjur ingår som studenten av etiska skäl inte vill delta i. Det är möjligt att söka dispens från ett kursmoment om kursmålet som avses kan uppfyllas på ett alternativt sätt. Emellertid går det inte att ge dispens från uppfyllandet av kursmål som inte kan uppnås på annat vis. I det specifika fallet anses det att kursmålet som studenten vill söka dispens från inte kan uppfyllas på alternativt sätt.

Yrkande m.m.

AA överklagar beslutet och anför bl.a. följande. Hon har av etiska skäl valt att inte delta i kursen Försöksdjursvetenskap. Kursen Fysiologi kräver att man har läst kursen Försöksdjursvetenskap eftersom det finns ett moment i den kursen, en laboration, som kräver hantering av djur. Hon vill inte behöva utföra laborationen som hanterar djur, men vill ändå kunna delta och få godkänt i kursen Fysiologi genom att komplettera detta med något annat som är relevant för kursen. Hennes utbildning Biomedicinprogrammet är så pass bred att den är full av möjligheter inom arbetsmarknaden som inte kräver hantering av djur. Hon kan få lika bra kunskap genom andra alternativa metoder. Om hennes dispens blir godkänd innebär det att hon inte kommer att delta i laborationen med försöksdjur och i så fall borde tidigare erfarenheter inom djurförsök inte krävas. Att välja en motsvarande kurs från en annan utbildning innebär att hon inte kommer att få samma kunskap och att hon eventuellt skulle behöva komplettera med en till kurs för att fylla kravet poängmässigt för att ta examen.

Uppsala universitet vidhåller sitt ställningstagande och anför i huvudsak följande. AA studerar vid Biomedicinprogrammet och har ansökt om dispens för att antas till kursen Fysiologi trots att hon inte uppfyller kravet på den särskilda behörigheten kurs i försöksdjurskunskap. Biomedicinprogrammet är en treårig kandidatutbildning med inriktning på människans biologi och undervisningen bedrivs genom praktiskt experimentellt arbete varvat med avancerade teoretiska studier. Från programsidan framgår det att en obligatorisk kurs i försöksdjurskunskap ingår i utbildningen. Universitetet har valt att göra kursen Försöksdjurskunskap obligatorisk och att den krävs för behörighet till den efterföljande kursen Fysiologi. I fysiologikursen ingår studier på djur (råtta) och i kursmålen under Färdighet och förmåga framgår att studenten vid avslutad kurs ska ”ha erhållit basala färdigheter i djurexperimentell metodik och utföra invasiva ingrepp”. Universitetet anser att det inte går att erhålla dessa färdigheter på annat sätt. Biomedicinprogrammet är en kandidatutbildning och kandidatexamen uppnås efter avslutade kurser om sammanlagt 180 hp. Vid Uppsala universitet måste kandidatexamen innefatta ett huvudområde med fördjupade studier på minst 90 hp och ett biområde om lägst 30 hp. Det är därför möjligt för en enskild student att avvika från Biomedicinprogrammets studieplan och tillgodoräkna andra kurser för examen.

Skäl

Enligt 12 kap. 2 § femte punkten högskoleförordningen (1993:100) får beslut av en högskola avseende avslag på en students begäran om befrielse från ett obligatoriskt utbildningsmoment överklagas till Överklagandenämnden för högskolan.

Bakgrunden till denna bestämmelse finns i betänkandet Samvetsklausul inom högskoleutbildningen (SOU 1994:84). I betänkandet anförs bl.a. följande. Som generella principer för dispens från utbildningsmoment gäller dels att kunskapskravet för utbildningen inte bör efterges dels att största möjliga hänsyn bör tas till studenters etiska och religiösa övertygelser. Varje ärende måste prövas utifrån sina förutsättningar varvid ska beaktas en rad omständigheter såsom tyngden av de skäl som studenten anför, möjligheterna till alternativ undervisning, momentets betydelse för den tänkta yrkesverksamheten etc. Såvitt gäller djurförsök anförs särskilt följande. Den huvudsakliga förutsättningen för dispens från djurförsök bör vara att motsvarande kunskaper kan inhämtas på annat sätt. Så är idag fallet beträffande många djurförsök inom grundutbildning på högskolenivå. Inom vissa utbildningar – bland annat veterinär – kommer djurförsök troligen aldrig att helt kunna frångås (s. 127-128).

Beträffande Överklagandenämndens prövning anförs följande i betänkandet. Om motsvarande kunskaper kan inhämtas genom alternativ undervisning och om utförandet endast är av underordnad betydelse för den kommande yrkesfunktionen bör studentens besvär i regel kunna bifallas. I slutändan handlar det dock alltid om en avvägning mellan utbildningskravet och studentens samvetsbetänkligheter vilken det åligger Överklagandenämnden att göra (s. 148).

Över­klagande­nämnden har tidigare i beslut 2003-08-15, reg.nr 42-300-03, prövat frågan om en veterinärstudent på grund av samvetsbetänkligheter skulle få slippa att genomföra vissa obligatoriska övningsoperationer på djur. Nämnden avslog överklagandet i det ärendet.

Överklagandenämnden gör följande bedömning.

Av utredningen framgår att AA studerar på Biomedicinprogrammet vid Uppsala universitet. I kursplanen för kursen Fysiologi anges som mål bland annat att de studerande ska bibringas viss inblick i klinisk undersökningsmetodik samt skaffa sig färdigheter i djurexperimentell metodik. Vidare anges under Färdighet och förmåga att studenten förväntas efter genomgången kurs ha erhållit basala färdigheter i djurexperimentell metodik och utföra invasiva ingrepp. I utbildningsplanen för Biomedicinprogrammet anges bland annat att för att erhålla examen ska studenten visa kunskap om försöksdjursfrågor och praktisk förmåga i hantering av försöksdjur i enlighet med gällande etiska normer.

AA har överklagat beslutet att inte medge henne dispens från obligatoriskt kursmoment som inkluderar djurförsök. Som ovan framgår av betänkandet bör en förutsättning för dispens från djurförsök vara att motsvarande kunskaper kan inhämtas på annat sätt. Uppsala universitet har anfört att universitetet anser att det inte går att erhålla dessa färdigheter på annat sätt och att momentet är kopplat till ett mål som anges i kursplanen. Det som framkommit i ärendet föranleder inte Överklagandenämnden att ifrågasätta universitetets ställningstagande härvid. Överklagandet ska därför avslås.

Nämndens beslut

Överklagandenämnden för högskolan avslår överklagandet.