Beslut 2016-02-12 (reg.nr 242-10-16)

Fråga om fysiska besvär kan läggas till grund för befrielse från obligatoriskt utbildningsmoment.

Bakgrund

NN ansökte hos Gymnastik- och idrottshögskolan om befrielse från obligatoriskt utbildningsmoment inom kursen Idrott III, inriktning Hälsa, 30 högskolepoäng. Lärosätet avslog hennes ansökan. I beslutet anförde lärosätet bl.a. följande. NN har blivit erbjuden att delta i det aktuella momentet vid ett senare tillfälle. Till ansökan om befrielse från obligatoriskt utbildningsmoment bifogades ett odaterat intyg från läkare med rubriken ”Intyg skolelev” där det framgår att hon har artros i en tå och inte klarar att gå långa sträckor. Det framgår inte att skadorna är permanenta och att betrakta som en funktionsnedsättning.

Yrkande m.m.

NN överklagar lärosätets beslut och anför bl.a. följande. Momentet är en fjällvandring som hon och läkaren anser inte är aktuell för henne. Högskolan anser inte att hennes skada är kronisk eller en funktionsnedsättning. Det är sorgligt att högskolan inte kan ge henne någon annan uppgift som inte är lika fysiskt belastande. Det går att lösa enligt henne. Hon har varit aktiv inom judoeliten. De flesta som vet vad elitidrott innebär vet att det många gånger inte är skonsamt för kroppen.

Gymnastik- och idrottshögskolan vidhåller sitt ställningstagande och anför bl.a. att skadan i tån inte kan vara av sådan karaktär att det rör sig om en permanent eller kronisk skada.

NN och Gymnastik- och idrottshögskolan har kommit in med kompletterande skrivelser.

Skäl

Enligt 12 kap. 2 § fjärde punkten högskoleförordningen (1993:100) får beslut av en högskola avseende avslag på en students begäran om befrielse från ett obligatoriskt utbildningsmoment överklagas till Överklagandenämnden för högskolan.

Bakgrunden till denna bestämmelse finns i betänkandet Samvetsklausul inom högskoleutbildningen (SOU 1994:84). Av betänkandet framgår att lärosätena med hänvisning till studenters etiska och religiösa övertygelser i vissa fall kan medge studenterna befrielse från obligatoriska utbildningsmoment (jfr Överklagandenämndens beslut 2003-08-15, reg.nr 42-300-03). Någon sådan situation föreligger inte i detta ärende. Det har inte heller i övrigt framkommit någon annan omständighet som föranleder Överklagandenämnden att medge NN befrielse från aktuellt utbildningsmoment. Överklagandet ska därför avslås.

Nämndens beslut

Överklagandenämnden för högskolan avslår överklagandet.