Beslut 2022-09-23 (reg.nr 23-1769-22)

Fråga om tillämpning av krav för särskild behörighet. Lärosätet hade meddelat föreskrifter om krav utöver vad den särskilda behörigheten tillåter, utan att först ha gett Universitets- och högskolerådet (UHR) tillfälle att yttra sig över högskolans förslag i enlighet med 7 kap. 11 § andra stycket högskoleförordningen (1993:100).

Bakgrund

AA ansökte inför höstterminen 2022 till Förskollärarutbildning med interkulturell profil, erfarenhetsbaserad, 210 högskole­poäng (hp), vid Södertörns högskola. Lärosätet bedömde att hon inte uppfyllde den särskilda behörigheten avseende tre års dokumenterad arbetslivs­erfarenhet inom förskoleverksamhet. Hon beviljades inte heller undantag (dispens) från behörighetsvillkoret.

I utbildningsplanen avseende den sökta utbildningen anges att förkunskapskraven är grundläggande behörighet, Naturkunskap 1b/1a1+1a2, Samhällskunskap 1b/1a1+1a2 samt tre års dokumenterad arbetslivserfarenhet inom förskole­verksamhet (omfattande minst 50 procent av heltid). Utbildningsplanen anges vara fastställd i januari 2021, reviderad i april 2021 och giltig från och med höstterminen 2022.

Yrkande m.m.

AA överklagar beslutet och anför bl.a. följande. Hon har uppladdade dokument som visar att hon har tre års dokumenterad arbetslivserfarenhet inom förskoleverksamhet, bl.a. "Tjänstgöringsbetyg" och "Arbetsbetyg Pysslingen Förskola".

Södertörns högskola vidhåller sitt ställningstagande och har i ett yttrande i huvud­sak anfört följande. AA har inte för särskild behörighet med tjänstgörings­intyg styrkt tre års relevant yrkeslivserfarenhet om minst 50 procent av heltid inom förskoleverksamhet. Omfattningen eller tjänstgöringsgraden ska tydligt framgå för behörighet.

AA har inkommit med ett yttrande och bl.a. anfört följande. När dokumentet för tjänstgöringsintyget laddades upp på antagning.se stämdes det av med en handläggare för att säkerställa att all nödvändig information finns med. Nu visar det sig att detta inte stämde och att omfattningen inte framgick i dokumentet. Hon bifogar ett tjänstgöringsintyg från Pysslingen Förskolor & Skolor, daterat den 14 juli 2022.

Överklagandenämnden har därefter bl.a. efterfrågat om Södertörns högskola har gett Universitets- och högskolerådet (UHR) tillfälle att yttra sig över högskolans förslag till föreskrifter avseende särskild behörighet innan högskolan meddelade föreskrifterna.

Södertörns högskola har i ett yttrande bl.a. uppgett följande. Skälen till att högskolan tillämpar särskilt behörighetskrav avseende tre års erfarenhet om minst 50 procent är för att säkerställa att de blivande studenterna verkligen har en grund­läggande kännedom om förskolans verksamhet och arbetssätt. Det rör sig om praktiska kunskaper och yrkeserfarenhet som inte kan tillgodogöras genom teoretiska studier. Utbildningen har tagits fram i samarbete med kommunerna och vänder sig till de som redan arbetar/arbetat inom förskoleverksamhet. Inom programmet tillgodoräknas 30 hp med hänvisning till utbildningens behörighets­krav. Utbildningsplanen är fastställd av Fakultetsnämnden vid Södertörns högskola den 20 januari 2021 enligt bestämmelserna i högskoleförordningen och har reviderats i april 2021. Högskolan har beviljats att få använda det särskilda behörighetskravet från och med höstterminen 2012 och tills vidare. Högskolan hänvisar till ett beslut från Högskoleverket från den 28 februari 2012 (reg.nr 83-06612-11).

I Högskoleverkets ovan nämnda beslut från år 2012 anges bl.a. följande. Södertörns högskola ansökte i november 2011 om att utöver områdesbehörighet få använda ett särskilt behörighetskrav på minst tre års yrkeserfarenhet i förskola eller mot­svarande (omfattande minst 50 procent) avseende Förskollärarutbildning med interkulturell profil, erfarenhetsbaserad, 210 hp. Högskole­verket fastställer de särskilda behörighetskrav som ska användas för utbildning som leder till yrkesexamen, medan högskolorna själva fastställer sådana krav för övriga utbildningar. Om det finns särskilda skäl kan Högskoleverket, med stöd av 7 kap. 11 § högskoleförordningen (1993:100), bevilja en ansökan om andra krav än de som följer av de fastställda områdesbehörigheterna. Högskoleverket beslutade med stöd av 7 kap. 11 § högskoleförordningen att Södertörns högskola utöver områdes­behörighet får använda minst tre års yrkeserfarenhet i förskola eller motsvarande (omfattande minst 50 procent av heltid) som särskilt behörighetskrav för tillträde till den aktuella utbildningen. Som skäl för beslutet angavs i huvudsak följande. Högskoleverket bedömer den yrkeserfarenhet som krävs vara relevant för utbild­ningen. Vidare visar lärandemål som ställts upp i ännu ej fastställd utbildningsplan och kursplaner att yrkes­erfarenhet är helt nödvändig för att studenten ska kunna tillgodogöra sig utbildningen. Tillståndet angavs gälla från och med antagningen till höstterminen 2012 och tills vidare.

AA har inkommit med yttranden.

Skäl

Av 7 kap. 2 § högskoleförordningen (1993:100) framgår att för att bli antagen krävs det att sökanden har grundläggande behörighet och dessutom den särskilda behörig­het som kan vara föreskriven.

Enligt 7 kap. 8 § första stycket högskoleförordningen ska de krav på särskild behörighet som ställs vara helt nödvändiga för att studenten ska kunna tillgodogöra sig utbildningen. Kraven får avse

  1. kunskaper från en eller flera kurser i gymnasieskolan eller motsvarande kunskaper,
  2. godkänt resultat på ett konstnärligt prov för en utbildning som leder till en konstnärlig examen,
  3. lämplighet enligt vad som anges i 9 b §, och
  4. andra villkor enligt vad som anges i 11 § första stycket 2.

Enligt andra stycket har också den särskild behörighet som genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen.

Av 7 kap. 11 § första stycket högskoleförordningen framgår att om det finns särskilda skäl får en högskola, för tillträde till en viss utbildning, meddela föreskrifter om

  1. krav på kunskaper från andra kurser i gymnasieskolan eller motsvarande kunskaper än de som följer av 9 § eller 10 § andra stycket, eller
  2. krav på andra villkor än kunskaper från en eller flera kurser i gymnasieskolan eller motsvarande kunskaper om de betingas av utbildningen eller är av betydelse för det yrkesområde som utbildningen förbereder för.

Av 7 kap. 11 § andra stycket samma förordning följer att innan högskolan meddelar föreskrifter enligt första stycket ska Universitets- och högskolerådet (UHR) ges tillfälle att yttra sig över högskolans förslag.

Enligt tidigare lydelser av 7 kap. 11 § högskoleförordningen fick Högskole­verket (och senare UHR), om det fanns särskilda skäl, medge att högskolan för tillträde till en viss utbildning ställer upp andra krav enligt 8 § första stycket än de som följer av den områdesbehörighet som behövs för utbildningen (SFS 2006:1054 och 2012:712).

Av övergångsbestämmelserna till 7 kap. 11 § högskoleförordningen (SFS 2018:1503) framgår i punkt 1 att denna förordning träder i kraft den 1 januari 2019 i fråga om 7 kap. 8–11 §§ och i övrigt den 1 januari 2022. I punkt 2 anges bl.a. att när UHR eller en högskola med stöd av den nya 7 kap. 9 § eller 7 kap. 9 a–11 §§ i den nya lydelsen meddelar föreskrifter ska de föreskriva att bestämmelserna ska tillämpas första gången vid antagning till utbildning som börjar efter utgången av maj 2022. Enligt punkt 3 ska bl.a. bestämmelsen i 7 kap. 8 § i den nya lydelsen tillämpas första gången vid antagning till utbildning som börjar efter utgången av maj 2022. Av punkt 5 framgår att äldre bestämmelser fortfarande gäller i fråga om antagning till utbildning som börjar före den 1 juni 2022.

Av 12 kap. 10 § regeringsformen framgår bl.a. att om ett offentligt organ finner att en föreskrift står i strid med en bestämmelse i grundlag eller annan överordnad författning får föreskriften inte tillämpas. Detsamma gäller om stadgad ordning i något väsentligt hänseende har åsidosatts vid föreskriftens tillkomst.

Överklagandenämnden gör följande bedömning när det gäller tillämpning av föreskriften avseende arbetslivserfarenhet.

Som framgår ovan har bestämmelserna i högskoleförordningen om föreskrifter ändrats när det gäller utbildning som börjar efter maj 2022. Universitet och högskolor har getts möjlighet att själva meddela föreskrifter om vissa förkunskapskrav som tidigare dåvarande Högskoleverket, och senare UHR, beslutade om. Innan lärosätet meddelar föreskrifter om krav på andra villkor (som går utöver vad aktuell särskild behörighet tillåter) ska UHR ges tillfälle att yttra sig över förslaget.

För den sökta utbildningen har Södertörns högskola i en utbildningsplan, som anges vara giltig från och med höstterminen 2022, ställt upp ett särskilt behörighetskrav avseende arbetslivserfarenhet. Av handlingarna framgår att högskolan inte har gett UHR tillfälle att yttra sig innan föreskriften meddelades. Överklagandenämnden har först att ta ställning till om omständigheten att högskolan har meddelat föreskriften om särskild behörighet, utan att först ge UHR tillfälle att yttra sig över förslaget, innebär ett hinder mot att tillämpa den aktuella föreskriften.

Överklagandenämnden konstaterar att dåvarande Högskoleverket år 2012 beslutade att Södertörns högskola tills vidare får använda minst tre års yrkeserfarenhet i förskola eller motsvarande (omfattande minst 50 procent av heltid) som särskilt behörighetskrav för tillträde till den nu aktuella utbildningen. Högskoleverket bedömde då att behörighetskravet var helt nödvändigt för att studenten ska kunna tillgodogöra sig Förskollärarutbildning med interkulturell profil, erfarenhets­baserad, 210 hp.

Nämnden bedömer att det visserligen utgör en brist i Södertörns högskolas beredning av ärendet att UHR inte har getts möjlighet att yttra sig över förslaget innan högskolan meddelade föreskriften avseende arbetslivserfarenhet. Mot bakgrund av att det aktuella behörighetskravet tidigare har utretts av Högskoleverket, och inte utgör ett nytt behörighetskrav för utbildningen, anser nämnden dock att stadgad ordning inte har åsidosatts vid föreskriftens tillkomst i sådant väsentligt hänseende att föreskriften inte får tillämpas. På grund av det anförda föreligger alltså inte hinder mot att tillämpa behörighetskravet avseende arbetslivserfarenhet.

I sak gör Överklagandenämnden följande bedömning.

Av 7 kap. 4 § högskoleförordningen framgår att den som vill antas till högskoleutbildning ska anmäla detta inom den tid och i den ordning som högskolan bestämmer. Vid sin prövning beaktar nämnden endast sådana merithandlingar som kommit in vid ansökningstidens utgång eller inom särskilt angiven kompletterings­tid. Vid denna prövning finner nämnden inte skäl att frångå Södertörns högskolas ställningstagande. Vad AA anfört i övrigt leder inte till någon annan bedömning. Över­klagandet ska därför avslås.

Nämndens beslut

Överklagandenämnden för högskolan avslår överklagandet.