Beslut 2022-03-08 (reg.nr 23-464-22)

Antagning till senare del av program. Fråga om vilka behörighetsbestämmelser som skulle tillämpas.

Bakgrund

AA ansökte inför vårterminen 2022 om antagning till senare del av Psykologprogrammet med inriktning mot idrott vid Umeå universitet. Lärosätet avslog ansökan då programmet hade reviderats sedan hans studieavbrott på programmet och han inte uppnådde förkunskapskraven för återupptagande av studier efter studieavbrott till termin 7.

Yrkande m.m.

AA överklagar beslutet och anför bl.a. följande. Umeå universitet tar inte hänsyn till huruvida den tidigare utbildningen ger likvärdiga möjligheter till att tillgodogöra sig fortsatt utbildning, bedriva forskning eller utföra ett visst arbete. De sex första terminerna vid den tidigare läroplanen borde rimligtvis utgöra samma nivå som den nya planen avseende mängd kurser på A-, B- respektive C-nivå. Omfattningen borde vara densamma då det i båda fallen avser heltidsstudier under tre år.

Han har utöver psykologprogrammet även kurser inom vetenskaplig metodlära, juridik, organisation och ledarskap.

Båda utbildningarna (den han har och den nya) har givits vid samma universitet och institution, detta innebär att de bör vara av likvärdig kvalitet. Övriga kurser av relevans har han läst vid andra svenska högskolor och universitet vilket gör att de rimligtvis uppfyller krav på kvalitet. Båda utbildningarna syftar till att utbilda psykologer. Andra prioriteringar har gjorts avseende kursinnehåll men målet har alltid varit detsamma. Inriktningen mot idrottspsykologi finns fortfarande kvar även om andra prioriteringar på kursinnehåll gjorts. Han är öppen för att byta inriktning om det är mer praktiskt. Även om mycket innehåll i programmet har förändrats så är det mycket som inte har gjort det. Det är fortfarande på termin 7-10 som majoriteten av färdighetsträningen är placerat. Det innebär att de tre år som han läst borde ge likvärdiga förutsättningar att klara moment med färdighetsträning som om han läst enligt den nya planen.

Arbetet på psykologmottagningen har inte förändrats till en sådan grad att de formella kunskaper han förvärvat inte längre är tillräckliga för att klara av detta moment. Ifall det finns kunskaper som han formellt saknar avseende detta moment så är han mer än villig att bevisa att han har erhållit dessa på egen hand innan han beviljas tillträde till termin 7. Detta vore en lösning mer i linje med nationell normbildning än att förlänga hans utbildning med flera år.

Hans önskan är att Överklagandenämnden grundar sin bedömning av hans överklagan på högskolelagen samt aktuell normbildning och inte enbart hänvisar till nuvarande lokala regelverk och praxis.

Umeå universitet vidhåller sitt ställningstagande och anför i huvudsak följande. AA antogs höstterminen 2013 till psykologprogrammet med inriktning mot idrott vid Umeå universitet. Programmet reviderades inför höstterminen 2018. I de olika examensbeskrivningarna återfinns skillnader mellan det tidigare programmet och det reviderade. Psykologiska institutionen har informerat AA om att studerande som antagits till programmet kan ansöka om studieuppehåll. I antagningssystemet finns ett studieuppehåll från den 1 september 2014 till den 7 juni 2015 samt ett avbrott den 7 februari 2017 registrerat på ovanstående program för AA. Psykologiska institutionen har vidare haft dialog samt informerat honom om att om han söker och antas till termin 1 på psykologprogrammet med inriktning mot idrott kan han tillgodoräkna sig de kurser han läst vid gamla programmet mot de kurser som de motsvarar på det reviderade programmet. De kurser som han har läst på det tidigare programmet motsvarar inte alla de kurser och förkunskapskrav som finns på det reviderade programmets termin 7.

Umeå universitet menar att AA inte är behörig till termin 7 på det reviderade psykologprogrammet med inriktning mot idrott och att han därmed inte heller kan erbjudas en studieplats i enlighet med ”Regler för studieadministration på grund- och avancerad nivå”. Regelverket har till syfte att tydliggöra hur administrativa rutiner ska hanteras vid Umeå universitet. Det har sin grund i högskolelagen, högskoleförordningen, Universitets- och högskolerådets föreskrifter, Universitetskanslersämbetets tillsynsärenden och avgiftsförordningen.

Överklagandenämnden har från Umeå universitet efterfrågat det beslutade dokument där behörighetsreglerna avseende antagning till senare del av program finns fastställda. Universitetet hänvisar i sitt svar till nämnden till dokumentet ”Regler för studieadministration på grund- och avancerad nivå”.

Skäl

Allmänna bestämmelser om grundläggande och särskild behörighet till utbildning finns bl.a. i 7 kap. högskoleförordningen (1993:100).

Enligt Överklagandenämnden för högskolans praxis accepteras generella behörighetsregler om antagning till senare del av program som är beslutade vid lärosätet.

Överklagandenämnden gör följande bedömning.

Av dokumentet ”Regler för studieadministration på grund- och avancerad nivå”, beslutat av Umeå universitet, framgår inga behörighetsregler avseende antagning till senare del av program.

Av Umeå universitets antagningsordning framgår under 5.2 att om platser blir lediga på termin två och framåt på någon av universitetets programutbildningar kan dessa återbesättas. Den som uppfyller behörighetskraven kan ansöka om att bli antagen till en av dessa lediga studieplatser. Umeå universitet har lokalt beslutade regler om antagning till senare del av program. Dessa regler framgår i antagningsordningen och kan även framgå i aktuell utbildningsplan.

Av Umeå universitets antagningsordning framgår inga behörighetskrav för antagning till senare del av program.

Av utbildningsplanen för psykologprogrammet med inriktning mot idrott, 300 hp, vid Umeå universitet, framgår inte några behörighetskrav för antagning till senare del av programmet.

Då inga generella behörighetsregler avseende antagning till senare del av program eller specifika behörighetsregler avseende antagning till senare del av psykologprogrammet med inriktning mot idrott finns i Umeå universitets antagningsordning eller i utbildningsplanen har Överklagandenämnden för högskolan i ärendet att utgå ifrån de behörighetskrav som följer av kursplanerna för de aktuella kurserna.

AA har ansökt om att få återuppta sina studier på termin 7 på psykologprogrammet med inriktning mot idrott vid Umeå universitet. Av programmets utbildningsplan framgår det att kurserna som ges på termin 7 är Professionell utveckling 4 för psykologprogrammet med inriktning mot idrott, 6 hp, Fördjupad klinisk bedömning och behandling för psykologprogrammet, 18 hp, och Tillämpad hälsopsykologi för psykologprogrammet, 6 hp.

Av kursplanerna för kurserna Professionell utveckling 4 för psykologprogrammet med inriktning mot idrott, 6 hp, och Fördjupad klinisk bedömning och behandling för psykologprogrammet, 18 hp, framgår att behörighetskraven är att man har avklarat kurserna Grundläggande klinisk bedömning och behandling, 18 hp, och Integrativ kurs, 6 hp, på termin 5 och 6.

Av kursplanen för kursen Tillämpad hälsopsykologi för psykologprogrammet, 6 hp, framgår att behörighetskraven är att man har 150 hp inom ramen för psykologprogrammet vari det ska ingå godkänt resultat på kursen Hälsopsykologi, 7,5 hp, eller motsvarande.

Överklagandenämnden för högskolan, som prövar universitetets beslut den 2 december 2021, gör följande bedömning. Av utredningen i ärendet framgår att AA saknar godkänt betyg i kurserna Grundläggande klinisk bedömning och behandling, 18 hp, Integrativ kurs, 6 hp och Hälsopsykologi, 7,5 hp. Han har inte heller godkänt i 150 hp inom ramen för psykologprogrammet. AA uppfyller därför inte behörighetskraven för kurserna som ges på termin 7 inom ramen för psykologprogrammet med inriktning mot idrott, vid Umeå universitet. Skäl att medge undantag från behörighetsvillkoren har inte framkommit. Överklagandet ska därför avslås.

Nämndens beslut

Överklagandenämnden för högskolan avslår överklagandet.