Beslut 2022-02-03 (reg.nr 23-158-22)

Fråga om vilka förvaltningsrättsliga föreskrifter (kursplaner) som ska tillämpas. Hade lärosätet rättsligt stöd att pröva behörighet till kurs med hänvisning till kursplaner som reviderats och meddelats åtta veckor innan kursstart, men som ännu inte trätt i kraft. Även fråga om ändring av gynnande förvaltningsbeslut.

Bakgrund

AA ansökte inför vårterminen 2022 till kurserna Neurologi och Psykiatri inom termin 7 på Läkarprogrammet vid Göteborgs universitet. Lärosätet bedömde i mejl daterat den 3 januari 2022 att AA inte styrkt sin behörighet avseende kurserna. AA beviljades inte heller undantag (dispens) från behörighetsvillkoret.

Yrkande m.m.

AA överklagar beslutet den 3 januari 2022 och uppger bl.a. följande. Genom universitetets beslut stänger de av honom från läkarprogrammet från och med nästa månad och hela vårterminen. Han begär att beslutet som innebär att han inte får läsa kurser i neurologi och psykiatri ska upphävas och att beslut fattas att han får gå dessa kurser inom läkarprogrammet. Grunden för det är 37 § förvaltningslagen som innebär att lärosätet inte får ändra beslut till hans nackdel.

Tidigare i höstas, den 18 oktober 2021, fick han ett beslut som grundar sig på bifogat dokument med förkunskapskrav som gäller på Läkarprogrammet i Göteborg. Beslutet innebar att han fick dispens från förkunskapskraven på kursen Invärtesmedicin II och han hade tidigare under hösten fått ett liknande beslut med dispens för kursen Invärtesmedicin I. Han är inte klar med den muntliga tentamen i klinisk anatomi och det var ett förkunskapskrav för att läsa kurserna i invärtes-medicin. Därför fick han dispens från dessa förkunskapskrav. Beslutet om dispens grundar sig alltså på det dokument som gäller för läkarprogrammet och där det framgår vad förkunskapskraven är.

Av dokumentet som hans beslut om dispens grundar sig på framgår att förkunskapskraven är desamma för neurologi- och psykiatrikurserna och de är: Godkända kurser i Fysiologi, farmakologi och biokemi och Konsultationskunskap samt genomgångna kurser på termin 1-6. Anatomikursen ligger på termin 4 och det finns alltså inget krav på att kursen ska vara godkänd. Han har genomgått kursen i anatomi. Därmed har han enligt det beslut som har fattats rätt att läsa kurserna i neurologi och psykiatri i vår då detta är vad dokumentet med förkunskapskrav samt hans beslut om dispens säger. Han behöver ingen dispens för att läsa dessa kurser.

Efter att han fått detta beslut så har universitetet gått in i dokumentet med förkunskapskrav och i efterhand ändrat förkunskapskraven. Avklarad kurs i anatomi är nu ett förkunskapskrav för att få gå kurserna i neurologi och psykiatri. Universitetet får inte i efterhand, till hans nackdel, ändra den föreskrift som beslutet har grundat sig på. Av 37 § andra stycket 1 förvaltningslagen krävs det att det antingen framgår av beslutet om dispens att det får återkallas eller att det av bilagd föreskrift med förkunskapskrav framgår att det under vissa förutsättningar får ändras. Det framgår varken av beslutet eller av föreskriften med förkunskapskrav som han får dispens från att det får återkallas. Därmed får universitetet inte i efterhand och till hans nackdel ändra så att han inte får gå läkarprogrammet i vår. Dessutom diskriminerar de honom. Detta har pågått under alla terminer genom olika åtgärder från lärosätets sida, bl.a. genom beslutet att stänga av honom från läkarprogrammet.

Göteborgs universitet uppger i yttrande daterat den 14 januari 2022 att lärosätet vidhåller sitt ställningstagande som meddelades AA i mejl den 3 januari 2022 att inte bevilja dispens från behörighetskraven inför studier på kurserna Neurologi och Psykiatri inom Läkarprogrammet. Universitetet har också bifogat ett omprövningsbeslut, daterat den 14 januari 2022.

Av beslutet den 14 januari 2022 framgår i huvudsak följande. På kurserna inom Läkarprogrammet finns det olika behörighetskrav som ska vara uppfyllda innan en kurs påbörjas. Behörighetskraven framgår av respektive kursplan och finns även sammanställda i ett dokument på läkarprogrammets sida på studentportalen, vilket alla studenter har tillgång till. Kravet på Klinisk anatomi och utvecklingsbiologi fanns redan inför kursen Invärtesmedicin I, som AA påbörjade höstterminen 2021. Han beviljades då dispens från behörighetskravet via e-post den 26 augusti 2021. Av det beslutet framgick det tydligt att dispensen gällde endast under en termin, med möjlighet till förlängning över den kommande kursen Invärtesmedicin II, men inte längre än så. Den 18 oktober 2021 fick han ett nytt beslut om att dispensen skulle gälla även för kursen Invärtesmedicin II. Även i detta beslut stod att dispensen inte sträckte sig längre än så. Kursplanerna för Neurologi och Psykiatri reviderades den 1 november 2021 av läkarprogramkommittén. Kursen Klinisk anatomi och utvecklingsbiologi är ett förkunskapskrav. Sammanställningen över de nya förkunskapskraven publicerades den 2 november 2021. Ett allmänt utskick om att kontrollera förkunskapskraven inför kommande termin skickades till alla studenter den 11 november 2021. Revideringen skedde i god tid och mer än åtta veckor innan kursstart i enlighet med universitetets styrdokument ”Regler för kursplan på grundnivå och avancerad nivå”. Det har även funnits möjlighet för AA att göra en omtentamen för att möjliggöra fortsatta studier. Några skäl att ändra beslutet att inte bevilja AA ytterligare dispens har vid omprövning inte kommit fram. Det föreligger inte heller sådana särskilda skäl enligt högskoleförordningen som motiverar ett undantag från behörighetsvillkor.

Av yttrandet den 14 januari 2022 framgår i huvudsak följande. Under den pågående pandemin och med hänvisning till att studenter riskerade att få färre tentamenstillfällen då kraven på symptomfrihet vid tentamen varit höga, beviljades ett antal studenter dispens från behörighetskraven till kurserna Invärtesmedicin I och II. Dispenser har beviljats till ett tiotal studenter i samma klass och förhållningssättet har tillämpats lika för alla. Enligt tidigare kursplaner saknades förkunskapskrav för de kurser som är förlagda till den senare delen av utbildningen (Neurologi och Psykiatri) eftersom studenter på läkarprogrammet under normala omständigheter klarat av samtliga kurser på programmet. Mot denna bakgrund var det nödvändigt att införa behörighetskrav även för dessa kurser. Kursplanerna för Neurologi och Psykiatri ändrades därför och fastställdes den 1 november 2021 med kursen Klinisk anatomi och utvecklingsbiologi som nytillkommet behörighetskrav. Det har vidare funnits goda möjligheter för studenterna att planera sina studier och tillfällen för omtentamen har funnits för alla studenter, inklusive AA. Alla studenter omfattas av samma regelverk och ovanstående tillämpning av dispensmöjligheten har gjorts på samma sätt för alla studenter.

AA har yttrat sig.

Skäl

Tillämpliga bestämmelser

I 6 kap. 13 § högskoleförordningen (1993:100) anges att all utbildning på grundnivå och avancerad nivå ska bedrivas i form av kurser. Kurser får sammanföras till utbildningsprogram.

Av 6 kap. 14-15 §§ högskoleförordningen framgår att det för en kurs ska finna en kursplan. I kursplanen ska det bl.a. anges krav på särskild behörighet och de övriga föreskrifter som behövs.

I 7 kap. högskoleförordningen finns regler om tillträde till högskoleutbildning som påbörjas på grundnivå och som vänder sig till nybörjare men det finns även regler om utbildning som påbörjas på grundnivå som vänder sig till andra än nybörjare.

Enligt 7 kap. 2 § samma förordning är den som har grundläggande behörighet, och dessutom den särskilda behörighet som kan vara föreskriven, behörig till utbildningen.

Enligt 7 kap. 3 § högskoleförordningen får en högskola om det finns särskilda skäl besluta om undantag från något eller några behörighetsvillkor. Undantag från något eller några behörighetsvillkor ska göras om sökanden har förutsättningar att tillgodogöra sig den sökta utbildningen utan att uppfylla behörighetsvillkoren.

Diskriminering

AA har gjort gällande att det förekommit diskriminering. Överklagandenämnden bedömer att det som framkommit i ärendet inte kan anses utgöra sådana omständigheter som gör att det finns skäl för att undanröja det överklagade beslutet på den grunden.

Gynnande förvaltningsbeslut

AA har invänt att universitetet genom sitt besked i mejl den 3 januari 2022 har ändrat tidigare gynnande beslut till hans nackdel. AA hänvisar, såvitt avser kurserna på termin 7, till mejl från lärosätet daterat den 18 oktober 2021.

Av utredningen i ärendet framgår att AA mejlar lärosätet den 16 oktober 2021 och efterfrågar bekräftelse avseende plats på Invärtesmedicin II. I mejlsvar från lärosätet den 18 oktober 2021 framgår följande: ”Ja, det kommer att finnas plats på invärtes II. Men längre än så sträcker sig inte dispensen”.

Av utbildningsplanen för läkarprogrammet framgår att termin 7 består av tre kurser, Invärtesmedicin II, Neurologi och Psykiatri. Bedömningen av frågan om undantag ska därmed ske för varje enskild kurs. Av det åberopade mejlet framgår heller inte annat än att beskedet om dispens är begränsat till kursen Invärtesmedicin II. Nämnden bedömer därmed att universitetets besked i mejl den 3 januari 2022, som avser kurserna Neurologi och Psykiatri, inte innebär någon ändring av ett gynnande förvaltningsbeslut.

Ändrade förkunskapskrav

AA har vidare invänt att universitetet på ett otillåtet sätt har ändrat förkunskapskraven till kurserna i psykiatri och neurologi.

Universitetet har i yttrande till Överklagandenämnden hänvisat till de behörighetskrav som framgår av kursplaner för Neurologi och Psykiatri som reviderades den 1 november 2021. Lärosätet har vidare anfört att planerna ändrades i god tid innan kursstart samt att de publicerades på studentportalen den 2 november 2021.

Av högskoleförordningen framgår att krav på särskild behörighet för en kurs ska framgå av kursplanen. Nämnden konstaterar samtidigt att en kursplan innehåller föreskrifter i den mening som avses i 8 kap. regeringsformen och är bindande för lärosätena såväl som för studenterna. Enligt allmänna förvaltningsrättsliga principer har ansetts följa att det som regel är de föreskrifter som är i kraft när prövningen sker som avgör vilka förvaltningsrättsliga föreskrifter som ska tillämpas i ett mål eller ärende. Det har även ansetts gälla vid prövning av överklagande av beslut som fattats före ikraftträdandet av de föreskrifter som gällde vid prövningen av överklagandet. Undantag från huvudprincipen kan vara uttryckligen föreskrivna i övergångsbestämmelser eller följa av uttalanden av motiven till lagstiftningen (se RÅ 1988 ref 132). Frågan i ärendet är alltså om Göteborgs universitet har haft rättsligt stöd att pröva AA:s behörighet och eventuellt undantag från behörighetsvillkor till aktuella kurser, med hänvisning till de kursplaner som lärosätet åberopar.

Av 1 § lagen (1976:633) om kungörande av lagar och andra författningar framgår bl.a. att författningar som har beslutats av riksdagen eller regeringen eller av en myndighet under regeringen eller riksdagen ska kungöras enligt den lagen. Med författningar förstås lagar, förordningar och andra rättsregler som i 8 kap. regeringsformen betecknas som föreskrifter. I 13 § samma lag anges vidare att det av en författning ska framgå när den träder i kraft. Tidigare gällde att en författning trädde i kraft fyra veckor efter det att den kommit ut från trycket om inte något annat framgick av själva författningen. Numera gäller enligt förevarande bestämmelse att det av författningen ska framgå när den träder i kraft. (se Jermsten, Henrik, lagkommentar till lag om kungörande av lagar och andra författningar, Karnov.) Överklagandenämnden konstaterar att tidpunkten för när en författning har meddelats allmänheten inte i sig utgör tidpunkt för när den också träder i kraft.

Av de kursplaner som universitetet hänvisar till för de sökta kurserna, Neurologi och Psykiatri, framgår att de är fastställda under år 2010 och att de sedermera har reviderats den 1 november 2021 av läkarprogramkommittén. För båda kursplanerna anges att respektive reviderad kursplan gäller från och med 17 januari 2022, vårterminen 2022. Revideringen har inte förenats med några särskilda övergångsbestämmelser eller motsvarande.

Överklagandenämnden konstaterar alltså att aktuella kursplaner får anses träda i kraft den 17 januari 2022, oavsett att de anslogs på kursportalen den 2 november 2021. Nämnden finner därmed att Göteborgs universitet inte har haft rättsligt stöd för att den 3 januari 2022 fatta beslut om behörighet, eller undantag från behörighet, med de åberopade kursplanerna som grund.

Fråga uppstår då hur nämnden, i sin prövning, ställer sig till att åberopade kursplaner numera har trätt i kraft. Av utredningen framgår att de reviderade kursplanerna kan antas medföra ett försämrat läge för AA. Det framstår därmed inte som rimligt att till hans nackdel tillämpa nu gällande föreskrifter retroaktivt (se RÅ 1996 ref 57). Överklagandenämnden kan dock inte som första instans ta ställning till om AA genom sina meriter uppfyller behörighetskraven (eller om han ska medges undantag från behörighetsvillkor) som de var föreskrivna i dess respektive tidigare lydelse. Det överklagade beslutet ska därför undanröjas och ärendet återförvisas till Göteborgs universitet för fortsatt handläggning.

Nämndens beslut

Överklagandenämnden för högskolan undanröjer det överklagade beslutet och visar ärendet åter till Göteborgs universitet för fortsatt handläggning.