Beslut 2021-09-14 (reg.nr 23-1833-21)

Fråga om antagning till kurs på avancerad nivå. Lärosätet hade angett att behörighetskravet för kursen var grundläggande behörighet för avancerad nivå. Nämnden konstaterade att 7 kap. 30 § högskoleförordningen var tillämplig. Då den sökande genomgått utbildning på grundnivå i form av en kurs om 15 högskolepoäng ansågs hon uppfylla behörighetskravet.

Bakgrund

AA ansökte inför höstterminen 2021 till Spridning av innovationer för en hållbar byggd miljö, 7,5 högskolepoäng, vid Linnéuniversitetet. Lärosätet bedömde att hon inte uppfyllde den grundläggande behörigheten till utbildning på avancerad nivå. Hon beviljades inte heller undantag (dispens) från behörighetsvillkoret.

Yrkande m.m.

AA överklagar beslutet och anför bl.a. följande. Förkunskapskravet till den sökta kursen är en bachelorexamen. Hon har redan fullgjort en bachelorexamen i Tyskland, men kommer inte få intyget förrän i september. Hon har inkommit med ett officiellt Statement of enrollment, som är signerat och stämplat av universitetet, vilket visar att hon redan har påbörjat sin masterutbildning. Hon kommer enbart att studera vid Linnéuniversitetet under en termin.

Linnéuniversitetet vidhåller sitt ställningstagande och anför i yttranden i huvudsak följande. AA har inte, med dokumentation bifogad i tid för beslut, bedömts uppfylla behörighetsvillkoret avseende en kandidatexamen. Antagningen vid lärosätet har tagit del av hennes överklagande och beslutat att inte ändra tidigare fattat beslut. Med hänsyn till den kompletterande dokumentation som hon inkommit med i samband med överklagan har hon däremot visat att hon studerar sista året och hon har därför blivit villkorligt antagen.

Hon har inte bedömts uppfylla den grundläggande behörigheten till utbildning på avancerad nivå, eftersom hennes åberopade utländska meriter inte har kompletterats på ett sätt som gjort att de har kunnat godkännas och beaktas. Hon har därutöver enbart 15 högskolepoäng registrerade i det svenska högskolesystemet.

Skäl

Enligt 7 kap. 28 § högskoleförordningen (1993:100) har den grundläggande behörighet till ett utbildningsprogram som leder till en generell eller konstnärlig examen på avancerad nivå som

  1. har en examen på grundnivå som omfattar minst 180 högskolepoäng eller motsvarande utländsk examen, eller
  2. genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen.

Undantag får göras från kravet på en examen i första stycket 1, om en sökande bedöms kunna uppfylla fordringarna för en sådan examen men examensbevis på grund av särskilda omständigheter inte har hunnit utfärdas.

Enligt 7 kap. 29 § högskoleförordningen har den grundläggande behörighet till ett utbildningsprogram som leder till en sådan yrkesexamen på avancerad nivå som enligt examensordningen förutsätter viss legitimation eller viss tidigare avlagd examen som fått angiven legitimation eller avlagt angiven examen. Grundläggande behörighet har även den som har förutsättningar enligt 28 § första stycket 2. Detta gäller dock inte i fråga om utbildningsprogram som leder till en sådan yrkesexamen som förutsätter legitimation.

Enligt 7 kap. 30 § högskoleförordningen har den grundläggande behörighet till annan utbildning på avancerad nivå än som avses i 28 och 29 §§ som har genomgått utbildning på grundnivå eller har förutsättningar enligt 28 § första stycket 2.

Av Linnéuniversitetets kursplan för kursen Spridning av innovationer för en hållbar byggd miljö, 7,5 högskolepoäng, framgår att behörighetskravet för kursen är grundläggande behörighet för studier på avancerad nivå.

AA har sökt till en kurs på avancerad nivå och därför ska 7 kap. 30 § högskoleförordningen tillämpas. Linnéuniversitetets yttrande får uppfattas som att det anser att behörighetskravet som anges i 7 kap 28 § högskoleförordningen ska tillämpas. Av den bestämmelsen framgår att den bara avser antagning till utbildningsprogram på avancerad nivå och den är därför inte tillämplig i detta ärende. Inte heller är 7 kap. 29 § högskoleförordningen tillämplig i ärendet.

Frågan som nämnden därmed har att ta ställning till är om AA har genomgått utbildning på grundnivå. Av antagningssystemet framgår att AA har genomgått kursen Svenska på grundläggande nivå I, omfattande 15 högskolepoäng, med godkänt betyg vid Linnéuniversitetet och hon uppfyller därför kraven för grundläggande behörighet för tillträde till en kurs på avancerad nivå. Då hennes behörighet i övrigt inte har ifrågasatts ska överklagandet bifallas och AA förklaras behörig till kursen Spridning av innovationer för en hållbar byggd miljö, 7,5 högskolepoäng, höstterminen 2021, vid Linnéuniversitetet.

Nämndens beslut

Överklagandenämnden för högskolan bifaller överklagandet och förklarar AA behörig till kursen Spridning av innovationer för en hållbar byggd miljö, 7,5 högskolepoäng, höstterminen 2021, vid Linnéuniversitetet.