Beslut 2021-09-02 (reg.nr 23-1964-21)

Hade lärosätet fastställt vilken dag som var sista dag för kompletteringen av ansökan till utbildningen. Tillämpning av 7 kap. 4 § högskoleförordningen.

Bakgrund

AA ansökte inför höstterminen 2021 till Kompletteringsutbildning för psykologer med utländsk utbildning, 90 högskolepoäng, vid Uppsala universitet. Lärosätet bedömde att hon inte uppfyllde behörighetsvillkoren för utbildningen. Hon beviljades inte heller undantag (dispens) från behörighetsvillkoren.

Yrkande m.m.

AA överklagar beslutet och anför bl.a. följande. Hon har bedömts som obehörig, eftersom hennes betyg i Engelska 5 inkom den 25 juni. Kompletteringsutbildning för psykologer med utländsk utbildning behöll den 21 juni som sista kompletteringsdag när UHR ändrade sista kompletteringsdag till 5 juli. Hon anser att beslutet eller urvalsprocessen bör göras om så att hennes ansökan behandlas utifrån de dokument som lämnats in före den 5 juli, eftersom det inte varit tydlig att den 21 juni behölls som sista kompletteringsdag. Att den 21 juni var sista kompletteringsdag framgick enbart av ett meddelade som skickades via Antagning.se den 23 mars. Detta förtydligades dock inte efter det att UHR den 31 mars ändrade sista kompletteringsdag till den 5 juli, varken genom information på hemsidan eller via ett nytt meddelande. Att man själv ska behöva bekräfta sista kompletteringsdag är inte rimligt, då UHR:s information ska gälla alla utbildningar om inget annat anges. På grund av bristande information har hon inte fått möjlighet att komplettera sin ansökan i tid. Hon har de nödvändiga meriterna och de inkom i god tid före den 5 juli.

Uppsala universitet vidhåller sitt ställningstagande och anför i huvudsak följande. Då AA inte uppfyllde behörighetskravet om Engelska 5 vid tiden för sista kompletteringsdag ströks hon i urvalet.

Överklagandenämnden för högskolan har i remiss bett Uppsala universitet att yttra sig i frågan om sista kompletteringsdag. Nämnden har även bett att få ta del om beslut om sista kompletteringsdag samt den information som universitetet lämnat till de sökande om denna.

Uppsala universitet har i remissvar anfört bl.a. följande. För närvarande kopplas ett meddelande till samtliga sökande till aktuell utbildning i direkt anslutning till gjord ansökan. På sidan för anmälan syns även när meddelandet öppnats av sökanden, vilket i det här fallet var den 23 mars 2021. Inför nästa ansökningsomgång kommer sista kompletteringsdag även finnas på själva meritförteckningsblanketten.

Beslut om sista kompletteringsdag har genom praxis gemensamt fattats informellt av berörd ämnesinstitution och antagningen för att sedan kommuniceras genom tidigare nämnt meddelande. Årets förändrade kompletteringsdag för den nationella antagningsomgången höstterminen 2021, som fattades nationellt av UHR, har tydliggjort ett behov av ett samordnat gemensamt beslut om sista kompletteringsdag för både Lunds universitet och Uppsala universitet som samarbetar kring processen kring denna kompletterande utbildning. Till höstterminen 2022 kommer därför ett formellt beslut att fattas.

Skäl

Av 7 kap. 4 § högskoleförordningen (1993:100) framgår att den som vill antas till högskoleutbildning ska anmäla detta inom den tid och i den ordning som högskolan bestämmer.

AA har sökt till Kompletteringsutbildning för psykologer med utländsk utbildning genom antagningssystemet Antagning.se. Av handlingarna framgår att hon den 23 mars 2021 via antagningssystemet informerades om att sista dag för att inkomma med dokument som visade hennes meriter var den 21 juni 2021. Universitets- och högskolerådet (UHR) har därefter den 31 mars 2021 beslutat att flytta sista kompletteringsdag för sökande till höstterminen 2021 från den 21 juni till den 5 juli 2021.

Överklagandenämnden konstaterar att UHR genomför antagning till högskoleutbildning på uppdrag av landets universitet och högskolor, vilket sker genom antagningssystemet Antagning.se. I UHR:s beslut den 31 mars 2021 om att förlänga tidsfristen för sista kompletteringsdag vid ansökan inför höstterminen 2021 görs inte något undantag för Kompletteringsutbildning för psykologer med utländsk utbildning. Såvitt framgår har inte heller Uppsala universitet fattat något formellt beslut om ett sådant undantag. Överklagandenämnden finner mot denna bakgrund att den av UHR beslutade sista kompletteringsdagen den 5 juli 2021 ska anses gälla även för Kompletteringsutbildning för psykologer med utländsk utbildning.

Av handlingarna framgår att AA före den 5 juli 2021 styrkt att hon uppfyller behörighetsvillkoret avseende Engelska 5. Överklagandenämnden kan inte som första instans ta ställning till om hon genom sina meriter uppfyller övriga behörighetsvillkor för den sökta utbildningen. Uppsala universitets beslut ska därför undanröjas och ärendet visas åter till universitetet för fortsatt handläggning.

Nämndens beslut

Överklagandenämnden för högskolan undanröjer det överklagade beslutet och visar ärendet åter till Uppsala universitet för fortsatt handläggning.