Beslut 2021-06-10 (reg.nr 23-1394-21)

Fråga om ett lärosäte när det gäller kompletterande pedagogisk utbildning (KPU) kan ställa upp krav på att den sökande ska ha arbetslivserfarenhet av en viss omfattning.

Bakgrund

AA ansökte inför höstterminen 2021 till Kompletterande pedagogisk utbildning (KPU) gällande Ämneslärarprogram med inriktning mot gymnasieskolan, 90 högskolepoäng (hp), vid Kungl. Musikhögskolan i Stockholm (KMH). Lärosätet bedömde att hon inte styrkt sin behörighet avseende arbetslivserfarenhet inom ämnesområdet musik omfattande minst två år i tid med minst 50 procent av heltid eller motsvarande. Hon beviljades inte heller undantag (dispens) från behörighetsvillkoret.

Yrkande m.m.

AA överklagar beslutet och anför bl.a. följande. Hon har tre högskoleutbildningar samt 25 års arbetslivserfarenhet. De fem senaste åren har hon varit heltidsanställd på Kungliga Operan. Hon har laddat upp alla papper som inte verkar ha registrerats.

KMH har i ett yttrande anfört i huvudsak följande. Programmet kräver grundläggande behörighet, samt särskild behörighet i form av ämneskunskaper i undervisningsämnet musik i gymnasieskolan som motsvarar ämnesstudier om minst 120 hp, samt arbetslivserfarenhet inom ämnesområdet musik omfattande minst två år i tid med minst 50 procent av heltid eller motsvarande. AA har inte grundläggande behörighet registrerad på antagning.se, men hennes utländska gymnasieexamen i kombination med avklarad kurs i Svenska 3, samt Postgraduate Diploma in Performance från Royal Academy of Music i London anser KMH vara tillräckligt för att uppfylla behörighetskraven för både grundläggande behörighet och en del av den särskilda behörigheten, nämligen 120 hp i musik. Däremot har AA inte styrkt sin arbetslivserfarenhet innan sista kompletteringsdag, den 1 april.
KMH har, sedan Överklagandenämnden efterfrågat rättsligt stöd för kravet avseende arbetslivserfarenhet, lagt till följande. Efter att ha undersökt saken visar det sig att KMH inte har täckning för att ställa upp särskilt behörighetskrav avseende arbetslivserfarenhet för den aktuella utbildningen. KMH har enligt förordningen om kompletterande pedagogisk utbildning som leder till ämneslärarexamen inte rätt att ställa upp behörighetskrav avseende arbetslivserfarenhet. KMH har inte heller fått tillstånd från regeringen att uppställa ett sådant behörighetskrav.

Skäl

Allmänna bestämmelser om grundläggande och särskild behörighet till utbildning finns bl.a. i 7 kap. högskoleförordningen (1993:100). För sökt utbildning finns bestämmelser i förordningen (2011:686) om kompletterande pedagogisk utbildning som leder till ämneslärarexamen (KPU-förordningen).
Av 4 § första stycket KPU-förordningen framgår att för särskild behörighet till kompletterande pedagogisk utbildning gäller 5-7 §§ i denna förordning i stället för bestämmelserna om särskild behörighet i 7 kap. 8-11 §§ och 25 § högskoleförordningen.

Av 6 § första stycket KPU-förordningen framgår att särskild behörighet till kompletterande pedagogisk utbildning som leder till ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i gymnasieskolan har den som har ämneskunskaper i ett undervisningsämne i gymnasieskolan som motsvarar ämnesstudier om minst 120 hp. Enligt 6 § andra stycket får högskolan bestämma vilket undervisningsämne kravet i första stycket ska avse. Ämnet får dock inte vara ett yrkesämne.
Av utredningen framgår att KMH i utbildningsplanen för den aktuella utbildningen har ställt upp krav på att den sökande ska ha arbetslivserfarenhet av en viss omfattning. Något rättsligt stöd för att ställa ytterligare behörighetskrav vid antagning till en kompletterande pedagogisk utbildning som leder till ämneslärarexamen än vad som framgår av KPU-förordningen finns dock inte enligt 4 § förordningen.
Då AA:s behörighet i övrigt inte ifrågasatts ska överklagandet bifallas och AA ska förklaras behörig till aktuell utbildning höstterminen 2021.

Nämndens beslut

Överklagandenämnden för högskolan bifaller överklagandet på så sätt att AA förklaras behörig till Kompletterande pedagogisk utbildning gällande Ämneslärarprogram med inriktning mot gymnasieskolan, 90 högskolepoäng, vid KMH, höstterminen 2021.