Beslut 2020-12-18 (reg.nr 23-2319-20)

Fråga om antagning till kurs inom ett program som ges med stöd av bestämmelserna i 1 kap. 17 § högskolelagen (1992:1434) som innebär en möjlighet för högskolor att utfärda en gemensam examen.

Bakgrund

AA ansökte inför höstterminen 2020 vid Karolinska institutet om undantag från behörighetsvillkoren till kursen Aktuella forskningsfrågor och trender inom hälsoinformatik, 15 högskolepoäng (hp), vid Karolinska institutet och kursen Projektledning och verktyg inom hälsoinformatik, 7,5 hp, vid Stockholms universitet. Kurserna ingår på termin 3 på Masterprogrammet i hälsoinformatik, 120 hp, som ges gemensamt av de båda lärosätena. Behörighetsvillkoren till kursen vid Karolinska institutet avser att minst 45 hp av kurserna från programmets första årskurs ska vara avklarade. Behörighetsvillkoren till kursen vid Stockholms universitet avser 45 hp inom hälsoinformatik eller motsvarande.

Karolinska institutet avslog ansökan. Som skäl för beslutet angavs bland annat följande. AA har avklarat 37,5 hp av 60 hp under programmets första år. Då han inte har avklarat tillräckligt många hp under årskurs 1 bedöms han inte ha tillräckliga förkunskaper för att kunna tillgodogöra sig studierna på årskurs 2.

Yrkande med mera

AA överklagar beslutet och anför bland annat följande. Han avser att avsluta de kvarvarande kurserna under höstterminen. Orsaken till att han inte har klarat alla kurser är att han hälsade på hos sina föräldrar i Pakistan. Han informerade sina lärare om att han skulle göra det och var även i kontakt med kurskamrater angående inlämningsuppgifter som skulle genomföras. På grund av händelser som inträffade under hans frånvaro var det inte möjligt för honom att fortsätta studierna och han bestämde sig för att skriva omtentamen istället. Han är en kunnig person med erfarenhet från akademin, industrin och forskning då han är en industridoktorand vid Högskolan i Halmstad. Han genomförde en master vid Jönköping University och läste då ett flertal kurser, bland annat Software Quality and Project Management och Information Security. Under sommaren 2020 läste han kursen Health Innovation and Entrepreneurship in Practice, 5 hp, vid Uppsala universitet. Det visar att han har tillräckligt med kunskaper för att klara utbildningen på den tredje terminen. Till sitt överklagande bifogar han bland annat sin CV där hans tidigare kunskaper och professionell erfarenhet framgår.

Karolinska institutet vidhåller sitt ställningstagande och anför i huvudsak följande. Beslutet om avslag beror på att AA saknar högskolepoäng från programmets första år. De aktuella kurserna på termin 3 fordrar kunskap från flera av kurserna från programmets första läsår. AA har till exempel inte klarat de viktiga kurserna Verksamhetsanalys, användarkravhantering och utvärdering, 10 hp, och Grundläggande medicinsk vetenskap, 7,5 hp, som ingår i årskurs 1. Den kunskap som AA har erhållit inom programmet bedöms vara otillräcklig för att han ska kunna tillgodogöra sig undervisningen på de aktuella kurserna. Den arbetslivserfarenhet och de studier inom närliggande områden som AA hänvisar till kompenserar inte för den kunskap som erhålls genom de kurser som han inte har avklarat inom programmet.

AA har inkommit med ett yttrande. Han anför bland annat följande. Han ansöker inte om undantag från behörighetsvillkoren avseende kurserna på termin 3. Eftersom han har tillräckligt med kunskap och erfarenhet önskar han istället få läsa de aktuella kurserna med hänvisning till vad som står i högskoleförordningen.

Skäl

Tillämpliga bestämmelser avseende det aktuella masterprogrammet

Enligt utbildningsplanen för Masterprogrammet i hälsoinformatik ges utbildningen av Karolinska institutet och Stockholms universitet. Av handlingarna i ärendet framgår att det är fråga om sådan utbildning som avses i 1 kap. 17 § högskolelagen (1992:1434) och som innebär en möjlighet för högskolor att utfärda en gemensam examen. Enligt bestämmelsens första stycke får en högskola som anges i en särskild bilaga till högskolelagen utfärda en gemensam examen. Både Karolinska institutet och Stockholms universitet anges i nämnda bilaga. Den omständigheten att de högskolor som får utfärda en gemensam examen räknas upp i en särskild bilaga beror på att en högskola genom ett utbildningssamarbete där utbildningen kan leda till en gemensam examen kommer att överlåta vissa förvaltningsuppgifter. (Se prop. 2008/09:175 s 86) I bestämmelsens andra stycke anges vad som avses med en gemensam examen. Det framgår bl.a. att utbildningen, som kan leda till en examen vid varje anordnande lärosäte, ska ha anordnats inom ett utbildningssamarbete mellan sådana lärosäten som avses i första stycket.

Av 1 kap. 18 § första stycket högskolelagen framgår bl.a. att en högskola inom ramen för ett sådant utbildningssamarbete som avses i 17 § får besluta att överlåta förvaltningsuppgifter i fråga om antagning till och tillgodoräknande av utbildning till en annan högskola. Enligt bestämmelsens andra stycke får de förvaltningsuppgifter som överlåts bara innebära att

1. en studerande som har antagits till en del av utbildningen av ett annat lärosäte, som anordnar den delen av utbildningen, ska anses vara student som är antagen av högskolan när han eller hon bedriver studier där, och

2. en del av utbildningen som en studerande har gått igenom med godkänt resultat vid ett annat lärosäte ska tillgodoräknas honom eller henne för utbildning vid högskolan utan särskild prövning.

I 1 kap. 18 § första stycket ges ett bemyndigande för de i bilagan till högskolelagen angivna högskolorna att överlåta förvaltningsuppgifter som innefattar myndighetsutövning. Av det andra stycket följer att det finns begränsningar vad gäller detta bemyndigande. En högskola kan t.ex. inte överlåta till ett annat lärosäte att pröva en sökandes anmälan om att antas till utbildning vid högskolan. Bemyndigandet innebär endast att de studerande som har antagits till en del av utbildningen av ett annat lärosäte, som anordnar den delen av utbildningen, inte ska behöva antas även av högskolan för att anses som student där. (Se prop. 2008/09:175 s 88)

Av 6 kap. 11 a § högskoleförordningen (1993:100) framgår att en högskola får delta i ett utbildningssamarbete som anges i 1 kap. 17 § högskolelagen bara om samarbetet grundas på en skriftlig överenskommelse. Enligt 11 b § tredje stycket 1-4 ska det av överenskommelsen framgå vilken del av utbildningen som högskolan ska anordna och vilken del av utbildningen ett annat lärosäte ska anordna. Det ska vidare framgå vid vilket eller vilka av de lärosäten som anordnar en del av utbildningen en sökande till utbildningen ska antas och att högskolan får anta sökande bara till den del av utbildningen som högskolan ska anordna.

Överklagandenämnden för högskolan har inhämtat den skriftliga överenskommelse som gäller mellan Karolinska institutet och Stockholms universitet avseende Masterprogrammet i hälsoinformatik. I överenskommelsens punkt 4.1. framgår bl.a. att antagning till programmet sker vid Karolinska institutet varvid Stockholms universitet uppdrar åt Karolinska institutet att anta studenter också till de delar av programmet som anordnas av Stockholms universitet. Antagning till kurs ska dock alltid ske vid det lärosäte som anordnar den aktuella kursen.

Utbildningsplanen till Masterprogrammet i hälsoinformatik innehåller en studieplan över de ingående kurserna där det anges vilken termin inom programmet som respektive kurs ges på och vilket som är det kursgivande lärosätet. Det framgår bland annat att Stockholms universitet är det kursgivande lärosätet för kursen Projektledning och verktyg inom hälsoinformatik medan kursen Aktuella forskningsfrågor och trender inom hälsoinformatik ges av Karolinska institutet.

Tillämpliga bestämmelser om behörighet

Allmänna bestämmelser om grundläggande och särskild behörighet till utbildning finns bl.a. i 7 kap. högskoleförordningen (1993:100). Enligt 7 kap. 3 § högskoleförordningen får en högskola om det finns särskilda skäl besluta om undantag från något eller några behörighetsvillkor. Undantag från något eller några behörighetsvillkor ska göras om sökanden har förutsättningar att tillgodogöra sig den sökta utbildningen utan att uppfylla behörighetsvillkoren.

Överklagandenämndens bedömning

AA har i ett yttrande anfört bland annat att han inte har ansökt om undantag från behörighetsvillkoren till kurserna Aktuella forskningsfrågor och trender inom hälsoinformatik och Projektledning och verktyg inom hälsoinformatik. Han uppger att han önskar läsa de aktuella kurserna i enlighet med vad som framgår av högskoleförordningen. Mot bakgrund av att AA begär tillträde till de aktuella kurserna och utifrån vad som i övrigt har framkommit i utredningen av ärendet finner Överklagandenämnden för högskolan att bestämmelserna i 7 kap. 3 § högskoleförordningen ska tillämpas i ärendet.

Vid nämndens prövning i ärenden om undantag från behörighetsvillkor tar prövningen sikte på den sökandes förutsättningar att tillgodogöra sig den aktuella utbildningen utan att uppfylla behörighetsvillkoren. Prövningen görs mot den sökandes förutsättningar att klara utbildningen och inte mot de eventuella särskilda skäl som han eller hon åberopat. Avgörande vid nämndens prövning av frågan om undantag från ett behörighetsvillkor är därför om det har framkommit omständigheter som medför att den klagande vid en samlad bedömning ändå får anses ha faktiska förutsättningar att tillgodogöra sig den sökta utbildningen trots att han eller hon varken formellt eller reellt uppfyller behörighetsvillkoren. Nämnden gör således en samlad bedömning av studentens meriter i förhållande till behörighetskraven för sökt utbildning.

AA har i sitt överklagande begärt att hänsyn ska tas till ytterligare meriter, bl.a. tidigare yrkeserfarenheter. Denna begäran omfattas inte av AAs ansökan om undantag från behörighetsvillkoren och kan enligt instansordningsprincipen inte prövas av Överklagandenämnden som första instans. Överklagandet ska därför avvisas i denna del.

Av de tillämpliga bestämmelserna som gäller för ett sådant utbildningssamarbete som är för handen i det aktuella ärendet framgår att prövning av en sökandes anmälan om att antas till kurs vid en högskola ska ske vid den högskola som ger kursen. Likaså ska en ansökan om undantag från behörighetsvillkoren för antagning till kurs prövas av det lärosäte där kursen ges.

Beträffande kursen Projektledning och verktyg inom hälsoinformatik konstaterar Överklagandenämnden att Karolinska institutet har fattat ett beslut vad gäller AAs ansökan om undantag från behörighetsvillkoren trots att Stockholms universitet är det kursgivande lärosätet. Överklagandenämnden noterar vidare att en högskola inte kan överlåta till ett annat lärosäte att pröva en sökandes anmälan för att antas till kurs vid högskolan. Enligt Överklagandenämnden är det därför Stockholms universitet som ska pröva AAs ansökan om undantag från behörighetsvillkoren till den aktuella kursen. Eftersom Stockholms universitet inte har prövat om AAhar förutsättningar att tillgodogöra sig den aktuella kursen utan att uppfylla behörighetsvillkoren ska Karolinska institutets beslut undanröjas och ärendet återlämnas till lärosätet. Karolinska institutet bör därvid hantera ärendet i enlighet med bestämmelserna och överlämna ärendet till Stockholms universitet.

Vad gäller kursen Aktuella forskningsfrågor och trender inom hälsoinformatik som ges av Karolinska institutet uppfyller inte AA behörighetskraven avseende att minst 45 hp av kurserna från programmets första årskurs ska vara avklarade. Karolinska institutet har i ett yttrande anfört bland annat att studierna på termin 3 kräver kunskap från flera av kurserna från programmets första läsår som AA saknar och att den kunskap som han har erhållit inom programmet bedöms vara otillräcklig för att han ska kunna tillgodogöra sig undervisningen på den aktuella kursen. Överklagandenämnden finner inte anledning att ifrågasätta vad universitetet anfört i denna del. Vad AA anfört föranleder ingen annan bedömning. Överklagandet ska därför avslås i denna del.

Nämndens beslut

Överklagandenämnden för högskolan avvisar AAs begäran om tillträde till termin 3 på Masterprogrammet i hälsoinformatik baserat på meriter som inte omfattas av hans ansökan om undantag från behörighetsvillkoren.

Överklagandenämnden för högskolan undanröjer Karolinska institutets beslut avseende kursen Projektledning och verktyg inom hälsoinformatik, 7,5 högskolepoäng.

Överklagandenämnden för högskolan avslår ärendet i övrigt.